Andrzej LEPPER

W trakcie wędrówki nadmorskiej można spotkać również ślady osób z pierwszych stron gazet. Na przykład będąc w Darłowie w woj. zachodniopomorskim warto odwiedzić cmentarz w m. Krupy gdzie znajduje się mogiła byłego wicepremiera i twórcy ruchu chłopskiego, a następnie partii „Samoobrona” Andrzeja LEPPERA. Członkowie Koła tam byli, zapalili na grobie znicz i zostawili plakietkę naszego Koła.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

RAZ NA CZTERY LATA
Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stanowi, że co cztery lata przeprowadza się kampanię sprawozdawczo – wyborczą w całym związku. Podstawowym ogniwem związku są koła, które w ustalonych kalendarzem terminach, odbywają zebrania sprawozdawczo – wyborcze tj. w okresie wrzesień 2012 r.– luty 2013 r..
Nasz zarząd ustalił termin zebrania na g. 10,00 dnia 4 lutego 2013 r.
Przed rozpoczęciem zebrania wyczuwało się napiętą i podniosłą atmosferę. „Na oko” widać było niezłą frekwencję.
Rozpoczyna się najważniejsze w czteroleciu zebranie. Prezes mjr Jan Dźwigała wydaje komendę: „Sztandar Koła Nr 6 – Wprowadzić”. Na salę obrad wchodzi poczet sztandarowy w składzie: dowódca – płk Jerzy Gąska, sztandarowy – st. chor. szt. Stanisław Pieczara, asysta – płk Romuald Młynarczuk. Trębacz (st. sierż. szt. Bogusław Tłoczkowski) gra „Hasło Wojska Polskiego”, wszyscy stoją „na baczność”.
Prezes otwiera zebranie i wita zaproszonych gości: prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – płk. Bogdana Millera oraz przedstawiciela Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Sylwiusza Romańskiego.
Komunikuje, że w czasie posiedzenia zarządu koła w dniu 7 lutego br. do koła i związku zostały przyjęte następujące osoby: Kazimiera Firewicz, Krystyna Muszyńska, Teresa Paździor i ks. st. kpr. Wojciech Wojno.
Informuje o imieninach i urodzinach koleżanek i kolegów, przypadających w lutym. M. in. jubileusz „okrągłych” 80. urodzin obchodzi 23 lutego – mjr Ryszard Gospodarski. Prezes prosi go o podejście przed stanowisko ze sztandarem. W imieniu zarządu, pamiątkowa plakietkę wręcza mu, wraz z życzeniami i gratulacjami, prezes z wiceprezesem. Trębacz zagrał sygnał „Do Promocji”.
Prezes zakomunikował, że ustępujący zarząd proponuje aby prezydium zebrania stanowili: prezes – mjr Jan Dźwigała oraz dwaj wiceprezesi – płk dypl. Zbigniew Wrona i st. chor. Paweł Witecki. Zebranie przez aklamację zatwierdziło tę propozycję.
Prezydium spośród siebie wybrało przewodniczącego obrad. Został nim płk Zbigniew Wrona i on przejął prowadzenie obrad. Na początek zajął się wyborem komisji wyborczej, komisji wniosków i uchwał oraz wyznaczeniem protokolantów. Udzielił głosu prezesowi koła. Ten, w imieniu ustępującego zarządu, zaproponował aby w skład komisji weszli:
● komisji wyborczej: płk Eugeniusz Gradoń, ppłk Józef Szaniawski, Teresa Kraśniak;
● komisji wniosków i uchwał: płk Józef Turlejski, mjr Ryszard Gospodarski, Teresa Lempkowska.
Zebrani nie mieli uwag do zgłoszonych osób. Z sali nie padły dodatkowe kandydatury. W głosowaniu jawnym zebranie zatwierdziło skład komisji.
W celu przedstawienia sprawozdania zarządu za okres 2009 – 2013 przewodniczący udzielił głosu ustępującemu prezesowi koła ( pełny tekst sprawozdania w załączeniu). W początkowej części zostali wymienieni zmarli w tym okresie koledzy. Przewodniczący przerwał odczytywanie sprawozdania i poprosił zebranych o powstanie z miejsc i uczczenie ich pamięci chwilą ciszy. Trębacz zagrał melodię „Śpij Kolego”.
Po zakończeniu odczytywania sprawozdania zarządu, przewodniczący poprosił o wystąpienie przed sztandar koleżankę i kolegów do odbioru wyróżnień:
listów gratulacyjnych od prezesa Zarządu Głównego Związku – gen. dyw. Adama Rębacza i sekretarza generalnego – płk. Jana Kacprzaka:
płk. Eugeniusza Gradonia i płk. Józefa Turlejskiego
srebrnych odznak – Medali „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” nadanych przez kapitułę – Józefa Idzikowskiego, ks. Wojciecha Wojno i Zdzisławę Żochowską.
Trębacz zagrał sygnał: ”Do Promocji”.
Prezes MZW zakomunikował wtedy, że kapituła powołana przez Zarząd Główny ZŻWP, na wniosek MZW, nadała taki sam medal mjr. Janowi Dźwigale.
Wszystkie wyróżnienia wręczał płk Bogdan Miller w towarzystwie
płk. Zbigniewa Wrony.
Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej koła płk Józef Turlejski (wystąpienie stanowi załącznik).
Przewodniczący zebrania ogłosił czas na dyskusje nad sprawozdaniami. Do dyskusji nikt się nie zgłosił.
Przewodniczący zebrania poinformował, że na ogólną ilość 110 członków, w zebraniu bierze udział 59 osób. Wobec tego stwierdził prawomocność zebrania.
W głosowaniu jawnym zebranie ustaliło, że :
1. Prezesa będą wybierać członkowie koła w głosowaniu bezpośrednim;
2. Przyszły zarząd będzie liczył 9 osób;
3. Przyszła komisja rewizyjna będzie liczyła 3 osoby;
4. Wybory zostaną przeprowadzone w głosowaniu jawnym.
Zebranie ustaliło również, że w głosowaniu jawnym powoła zespół ds. kobiet w składzie pięcioosobowym.
Następnie głos zabrał przewodniczący komisji wyborczej – płk Eugeniusz Gradoń. Na wstępie podziękował za wyróżnienie. Podkreślił, że jako prezes honorowy jest usatysfakcjonowany i dumny z osiągnięć naszego koła. Przedstawił kandydatury do ww. władz w ilościach jak wyżej.
Z sali innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zebrania przeprowadził jawne głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej. Po ukonstytuowaniu się jej skład przedstawiał się następująco:
mł. chor. szt. Józef Dźwigała – przewodniczący,
chor. szt. Janusz Ciechan i Jadwiga Łuczak – członkowie.
W wyniku przeprowadzonych wyborów i po ukonstytuowaniu się – wybierane gremia przedstawiają się następująco:
1. Zarząd:
mjr Jan Dźwigała – prezes
płk dypl.Zbigniew Wrona – wiceprezes
st. chor. Paweł Witecki – wiceprezes
Emilia Borkowska – sekretarz
Marzena Kruk – skarbnik
płk Jerzy Gąska – członek
płk Wiesław Jóźwik – członek
płk Romuald Młynarczuk – członek
ppłk Grzegorz Serocki – członek

2. Komisja Rewizyjna:
st. chor. szt. Stanisław Pieczara – przewodniczący
chor. Ryszard Zienkiewicz – wiceprzewodniczący
Wiesława Wypych – członek
3. Zespół do spraw Kobiet:
Wiesława Wypych – przewodnicząca
Teresa Lempkowska – członek
Jadwiga Łuczak- członek
Janina Turlejska – członek
Maria Żurawik – członek
Przewodniczący zebrania w serdecznych słowach pogratulował wszystkim wybranym i udzielił głosu prezesowi koła.
Prezes podziękował wszystkim za wybór i zapewnił, że dołoży starań aby koło się rozwijało, a wszyscy członkowie czuli się w nim bardzo dobrze.
Z kolei płk Miller pogratulował wszystkim wyboru. Wręczył mjr. Jankowi Dźwigale pisemne podziękowanie od Zarządu Mazowieckiego i Zarządu Głównego Związku.
Przewodniczący komisji wniosków i uchwał przedstawił projekt uchwały. Po krótkiej dyskusji zebranie w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę i zobowiązało zarząd do wprowadzenia w niej korekt redakcyjnych.
Przewodniczący zebrania – płk dypl. Zbigniew Wrona podziękował wszystkim za przybycie, szczególnie gościom. Wydał komendę: „Sztandar Koła Nr 6 -wyprowadzić!”. Trębacz zagrał „Hasło Wojska Polskiego”. Sztandarowy pochylił sztandar, następnie podniósł go i położył na ramieniu. Dowódca pocztu wydał komendę: ” Za mną marsz!” Poczet odmaszerował.
Przewodniczący zamknął zebranie.

Foto: ppłk Grzegorz Serocki Opracowała: Emilia Borkowska

 

Sprawozdanie zarządu 2009-2013

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r.

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że o g. 10,00 dnia 14 lutego 2013 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 (dojazd samochodem ulicą jednokierunkową Stanisława Skarżyńskiego od ul. Opaczewskiej do ul. Karola Dickensa) – rozpocznie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków naszego Koła .
Z uwagi na cel – udział w tym spotkaniu proszę potraktować priorytetowo.

Z wyrazami szacunku!
PREZES ZARZĄDU

Jan DŹWIGAŁA
Tel. 22 8237706,

Pierwsze spotkanie w nowym roku.

PIERWSZE SPOTKANIE W 2013 ROKU

W dniu 10 stycznia 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie – zebranie członków naszego Koła.

Na wstępie prezes mjr Jan Dźwigała wspomniał, że w 2012 r. na wieczną wartę odeszło czterech kolegów: ppłk Józef Jarzycki, wiceprezydent m. st. Warszawy – sierż. Zbigniew Lippe, st. chor. Marek Dźwigała i st. chor. Piotr Żurawik. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych. Prezes poinformował również, że w ub. roku nasze Koło przyjęło do naszego związku 18 osób.

Następnie serdecznie przywitał przybyłych na zebranie gości: panią Stanisławę Pietruchę, wdowę po st. chor. szt. Władysławie Pietrucha, wraz z siostrą panią Elżbietą Żurawską, panią Annę Karbowiak – żonę naszego kolegi kpt. Gienka Karbowiaka i sympatyka naszego koła st. chor. Józefa Radkę. Szczególnie serdecznie przywitał sekretarza generalnego naszego związku, przyjaciela naszego Koła – płk Jana Kacprzaka, wiceprzewodniczącego Rady Warszawy, a jednocześnie szefa SLD w Warszawie, współpracującego z naszym Kołem – pana Sebastiana Wierzbickiego oraz właściciela firmy Dom Pogrzebowy „STYKS”, wieloletniego przyjaciela naszego Koła, człowieka o wielkim sercu, służącego w potrzebach – pana Leszka Rychlika.

W zebraniu brali udział m. in. nasi członkowie pracujący na eksponowanych stanowiskach: wiceburmistrz Ochoty – kol. Krzysztof Kruk, prezes zarządu Spółdzielni „Hale Banacha”, przewodniczący ochockiego oddziału PKPS – kol. Józef Idzikowski, wiceprzewodnicząca ochockiego oddziału PKPS – kol. Zdzisława Żochowska, prezes zarządu ROD „Rakowiec”, wykładowca Politechniki Warszawskiej – kol. dr Ryszard Niedbała, były dowódca ZJZ MON – płk dypl. Tadeusz Makarewicz, były zastępca dowódcy ZJZ MON – płk Ryszard Mąkowski, były dowódca OZ-3 – płk dypl. Zbigniew Wrona, st. chor. szt. Stanisław Pieczara – prezes ROD „Stolica”.

Prezes zakomunikował, że do niego wpłynęły deklaracje o chęci wstąpienia do naszego Koła i związku dwóch pań: pani Kazimiery Firewicz (ekonomistka), wdowa po płk. Andrzeju Firewiczu oraz pani Krystyny Muszyńskiej, żony oficera WP. Zebrani owacyjnie, brawami na stojąco, przywitali nowe koleżanki.

W następnej części zebrania prezes poinformował, że na wniosek zarządu Koła, ZG naszego związku nadał Srebrne Medale „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” za owocna współpracę z naszym Kołem i całym związkiem panom: Sebastianowi Wierzbickiemu i Leszkowi Rychlikowi.

Aktu dekoracji dokonał płk Jan Kacprzak w towarzystwie mjr. Jana Dźwigały.

Następnie głos zabrał pan Sebastian Wierzbicki. W swoim wystąpieniu podziękował za wysokie wyróżnienie i przedstawił zebranym szereg problemów wynikających z działalności Rady Warszawy oraz złożył zebranym serdeczne życzenia noworoczne od siebie i od posła, szefa SLD – Leszka Millera. Kolejnym mówcą był sekretarz generalny. Przekazał zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne od ZG i osobiście od prezesa – gen. dyw. Adama Rębacza. Poinformował również o najważniejszych zamierzeniach ZG na bieżący rok, akcentując ufundowanie sztandaru dla ZG i przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo – wyborczej.

Ze względu na pomijanie w mediach rocznicy wyzwolenia Warszawy, faktu niezwykle ważnego nie tylko dla Polaków, ale również dla przebiegu II wojny światowej, kol. płk Gienek Gradoń zabrał głos i przypomniał tamte dramatyczne, ale również radosne wydarzenia. Mówił o tle politycznym tego okresu i ogromnym wysiłku walczących armii frontu wschodniego, dźwigającego zasadniczy wysiłek działań bojowych. Podkreślił znaczenie ofensywy styczniowej, której walczące wojska  wyzwoliły stolicę Polski, zdobyły Berlin i przyczyniły się w dużym stopniu do rozgromienia armii niemieckiej i zakończenia wojny.

Po tych wystąpieniach życzenia wszystkim zebranym, w tym styczniowym jubilatom i solenizantom, złożył prezes. Przy lampce szampana odśpiewano tradycyjne „Sto lat!”. Dalej, przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie, przy sympatycznej obsłudze pań z PKPS, składano sobie życzenia indywidualnie oraz prowadzono przyjazne dyskusje.

Na zakończenie prezes poinformował, że następne spotkanie odbędzie się 14 lutego br. i będzie to zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Zaapelował w związku z tym aby dogłębnie przemyśleć ocenę ustępujących władz Koła i zastanowić się nad kandydatami do przyszłych władz i nad kandydatami na delegatów na konferencję sprawozdawczo – wyborczą na szczeblu wojewódzkim.

Odnotowania wymaga również fakt, że w trakcie zebrania kol. Marzena Kruk zebrała składki członkowskie za 2013 r. od 26 osób! Brawo!

Opracowała: Halina Hawełka

Wigilia 2012.

Zebranie członków naszego Koła w dniu 13 grudnia 2012 r. połączone było z wigilią. Przybyło kilkoro znamienitych gości: wiceprzewodniczący Rady Warszawy, szef warszawskiego SLD – Sebastian Wierzbicki, sekretarz generalny naszego związku – kol. płk Jan Kacprzak i przedstawiciel dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Jan Hryncyszyn. Obecna była Stanisława Pietrucha, żona zmarłego Władysława, z bratem p. Zygmuntem Pawlakiem. Wśród „naszych” członków obecni byli m. in.: były dowódca ZJZ MON – kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz, honorowy prezes koła – kol. płk Eugeniusz Gradoń, wiceburmistrz Ochoty – kol. Krzysztof Kruk, wiceprezes MZW PZD – kol. płk Stanisław Zawadka, prezes zarządu PKPS Dzielnicy Ochota – kol. Józef Idzikowski, wiceprezes zarządu PKPS Dzielnicy Ochota – kol. Zdzisława Żochowska, prezes ROD „RAKOWIEC” – kol. dr Ryszard Niedbała, prezes ROD „STOLICA” – kol. st. chor. szt. Stanisław PIECZARA, prezes ROD „KĘPA’ – kol. chor. szt. Janusz CIECHAN.

Tradycyjnie, po powitaniu gości, prezes – mjr Jan Dźwigała, przedstawił dwie nowo przyjęte do koła osoby: Anna Kaim i st. szer. pchor. Józef Idzikowski. Zakomunikował, że koło liczy obecnie 106 członkiń i członków. Zebrani gromkimi brawami przywitali nowych członków.

Następnym punktem spotkania było wręczenie okolicznościowych plakietek.

Pierwsza z nich była przeznaczona dla małżeństwa Anny Aurelii i ppłk. Teodora Stefana Wiklińskich z okazji minionej w dniu 8 grudnia 2012 r. 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Pamiątki wręczył wiceprezes koła – płk dypl. Zbigniew Wrona w towarzystwie prezesa. Kolejnymi osobami, które otrzymały pamiątki były: płk dr Mieczysław Respondek – z okazji 85. rocznicy urodzin, ppłk Jan Obrębowski – z okazji 85. rocznicy urodzin, płk Janusz Kot – z okazji 80. rocznicy urodzin. O wręczenie pamiątkowej plakietki w domu ppłk. Bolesława Kulińczyka (jest poważnie chory) zostali poproszeni: kol. Wiesława Wypych – szefowa zespołu ds. kobiet i st. chor. szt. Stanisław Pieczara – nasz etatowy sztandarowy.

Następnie prezes koła złożył zebranym serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne. Sebastian Wierzbicki złożył życzenia w imieniu Rady Warszawy, warszawskiego SLD i osobiście od byłego premiera, posła Leszka Millera, który nie mógł przybyć na nasze zebranie. Z kolei sekretarz generalny ZŻWP – kol. płk Jan Kacprzak przekazał życzenia od zarządu głównego i osobiście od prezesa – gen. dyw. Adama Rębacza. Przy okazji poinformował, że w uznaniu szczególnych dokonań na rzecz powstania i rozwoju czasopisma związkowego – redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty” wyróżniła mjr. Jana Dźwigałę – Medalem „Zasłużony dla Głosu Weterana i Rezerwisty”. W imieniu redakcji wręczył ten medal. Życzenia od zarządu dzielnicy Ochota przekazał wiceburmistrz Krzysztof Kruk. Z kolei kol. płk Stanisław Zawadka złożył życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu swoim jak i pani prezes ZWM PZD – Grażyny Franke. Przy okazji wręczy w imieniu pani prezes jak i swoim – Staszkowi Pieczarze – upominek z gratulacjami z okazji mianowania na kolejny stopień wojskowy.

Po tych uprzejmościach przystąpiono do konsumpcji bardzo smacznych 12 dań wigilijnych, przygotowanych przez panie z ochockiego oddziału PKPS.

W czasie wigilii kol. ppłk Edward Bernolak śpiewał i grał na gitarze kolędy i inne utwory. W części koncertu wspomagali go: Gosia Macoszyn i Krzysio Mucha. Dziękujemy Wam za ten piękny występ.

Na zakończenie prezes odczytał list od obłożnie chorej Ali Ciepluchy (treść w załączeniu) oraz zaprosił wszystkich na kolejne zebranie z lampką szampana w dniu 10 stycznia 2013 r.

Opracowały: Teresa Kraśniak, Teresa Lempkowska

cieplucha

Spotkanie w PKPS.

W piątek 14 grudnia w siedzibie PKPS Ochota przy ul. Grójeckiej 120 odbyło się uroczyste spotkanie podopiecznych z władzami Dzielnicy Warszawa Ochota w osobach wiceburmistrzów pp. Krzysztofa Kruka i Piotra Żbikowskiego oraz naczelnikiem Wydziału Kultury p. Kingą Wiśniewską, kierownictwem PKPS Ochota pp. Józefem Idzikowskim i Zdzisławą Żochowską, przedstawicielami organizacji pozarządowych współpracujących z Oddziałem tj. prezesem Koła nr 6 ZŻWP im. 2 Armii WP przy DGW mjr Janem Dźwigałą i prezesem Stowarzyszenia Incjatyw Społecznych ” O GODNOŚĆ DO KOŃCA…” Zbigniewem Wrona oraz lokalnej prasy. Okazją do wymiany poglądów było organizowane corocznie spotkanie opłatkowe, któremu tradycyjnych barw nadal miejscowy proboszcz ks. Kazimierz Sznajder. W trakcie spotkania za niesienie pomocy i wieloletnie zaangażowanie w działania PKPS wyróżniony został brązową odznaką PKPS p. Zbigniew Szewczyk. Odznakę wręczali i gratulowali Piotr Żbikowski i Krzysztof Kruk. Mający dzień wcześniej okrągłą rocznicę urodzin Józef Idzikowski z rąk Jana Dźwigały otrzymał pamiątkową „deskę” z urodzinowymi życzeniami. Uczestnicy spotkania oprócz serdecznych życzeń, usłyszeli zapewnienie o trosce i wszechstronnej pomocy jaka jest i będzie udzielana przez władze Ochoty. Ta wiadomość bardzo ucieszyła wszystkich i pięknie wpisała się w radosny nastrój spotkania.

Film o najstarszym polskim ułanie.

Najstarszy polski maratończyk — 83-letni Jan Niedźwiecki przygotowuje się do swego 99. maratonu, mając nadzieję niedługo przekroczyć magiczną setkę. Bieg odpowiada w tym filmie rytmowi życia, sport jest sposobem na sprawdzenie własnej siły i witalności oraz na utrzymanie się przy życiu. „Ułan” jest weteranem wojennym, starym mężczyzną, który nie chce przyjąć do świadomości kształtów codzienności i zaakceptować przemijania. Tego, że siły od niego odchodzą. Tego, że uwaga ludzi również nie kieruje się ku niemu.

Trailer filmu:

httpv://www.youtube.com/watch?v=WSx69ssi9HE

realizacja – Jakub Radej
współpraca montażowa – Ziemowit Jaworski
opieka artystyczna – ZF Palladino (Maciej Cuske, Thierry Palladino, Piotr Stasik i Marcin Sauter)
produkcja – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy

Urodziny Prezesa.

W dniu 24 listopada były urodziny prezesa naszego Koła mjr Janka Dźwigały. Życzymy Ci Janku dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, społecznej i radości w życiu osobistym.

Tradycyjne STO LAT JANKU – liczone od wczoraj.

Odznaczenie kawalerzysty.

W dniu 15 listopada br. pełniący obowiązki dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP mjr Leszek SZCZEŚNIAK wręczył kawalerzyście (członkowi naszego koła) por. Janowi NIEDŹWIEDZKIEMU Odznakę Pamiątkową Szawadronu Kawalerii WP.

Wręczenie odznaki odbyło się w jednym z warszawskich domów opieki gdzie przebywa czcigodny kawlerzysta. W uroczystości wręczenia poza pełniącym obowiązki dowódcy batalionu mjr. Leszkiem SZCZEŚNIAKIEM uczestniczyli przedstawiciele Koła Nr 6, a jednocześnie przyjaciele Kolegi Porucznika: płk Jerzy GĄSKA, mjr Jan DŹWIGAŁA, st. chor. Paweł WITECKI oraz st.chor.szt. rez Stanisław PIECZARA.

Por. Jan NIEDŹWIEDZKI urodził się 31 maja 1926 roku w Bydgoszczy. „10 sierpnia 1944 r. Jan jako 18 letni młodzieniec ochotniczo wstąpił do Odrodzonego Wojska Polskiego. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej został żołnierzem 3 Pułku Zapasowego Piechoty, następnie 3 Pułku Ułanów Samodzielnej Brygady Kawalerii 1 AWP. 17 stycznia 1945 r. był z Pułkiem w Warszawie.
Później walczył na Wale Pomorskim. Wraz ze swoim szwadronem 16-18 marca uczestniczył w walkach o Kołobrzeg. Następnie walczył na kierunku Gilcow – Golnow, forsował Odrę i bił się za Odrą o Scheinewalde, Germendorf, Oranienburg (trzy dni trwały walki o obóz jeniecki), w którym przebywał Stefan Mossor dowodzący we wrześniu 1939 r. kawalerią, późniejszy generał – szef gabinetu marszałka Roli–Żymierskiego. Następnie wraz z Brygadą bił się o Wandritz, Velten, Nauen, Rupinerkanal, dotarł aż do Rathenov nad Łabą, gdzie 6 maja Brygada zakończyła walki. Czerwiec – grudzień 1945 r. to służba garnizonowa, ochrona morskiej granicy. Jako zastępca dowódcy plutonu w szkole podoficerskiej kawalerii w Olsztynie szkolił ułanów.
W 1946 r. ściągnięty do Warszawy, (jako najlepszy woltyżer), z Koszalina na szefa Oddziału Konnego Naczelnego Dowódcy WP.”

st. chor. Paweł Witecki

Wielki jubilat.

 

ppłk Adam GRZEŚKOWIAK

Urodził się w Dobrzankowie w powiecie przasnyskiem w rodzinie wiejskiej. Do 1939 r. chodził do szkoły i pomagał ojcu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego (7 ha). W 1941 r. został przymusowo wywieziony na roboty d Prus Wschodnich (w stoczni Pilla, obecnie Bałtijsk), skąd uciekł. W marcu 1945 r. ochotniczo wstąpił do wojska, został skierowany do Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej w Modlinie. Po jej ukończeniu w 1946 r. skierowano go do dalszej służby w Gdańsku. W marcu 1947 r. jego jednostka została skierowana w Bieszczady. Brał tam czynny udział w walkach z bandami UPA, był pięciokrotnie ranny. W listopadzie 1947 r. powrócił do Gdańska. Po długim leczeniu dopiero w 1949 r. zaczął ruszać prawą ręką, niedowład pozostał do dziś. W tymże roku przeniesiono go do jednostki w Łodzi, , a w 1959 r do Warszawy na kierownika garnizonowej stacji obsługi samochodów KBW. Służbę zakończył z przyczyn zdrowotnych w 1970 r. Następnie pracował przez 19 lat w dyrekcji zarządu PKS w Warszawie.

Już w 19770 r. włączył się w tworzenie Koła Oficerów Rezerwy przy Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. 21 marca 1981 r. współtworzył Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy DZJZ MON. Obecnie Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Za udział w walkach, całokształt wzorowej służby i pracy był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Polski Ludowej, Medalem „Zwycięstwa i Wolności”, Medalem „Za udział w walkach o Berlin”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Za działalność społeczną jest uhonorowany m. in.: Wpisem do Księgi Honorowej ZŻWP, Brązową Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.

Na zebraniu Koła w dniu 8 listopada otrzymał pamiątkową plakietkę.

mjr Jan Dźwigała

Prezes Koła Nr 6

 

Załączniki: