SPOTKANIE W SEJMIE

SPOTKANIE W SEJMIE

          W sobotę 19 października o godz. 12.00 w jednej z sejmowych sal doszło do spotkania z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszkiem Millerem działaczy  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Okazją do spotkania była 70-ta rocznica bitwy pod Lenino. Inicjatywa spotkania wyszła od zarządu naszego Koła, działacze SLD byli otwarci i przygotowani na takie spotkanie. Przewodniczący SLD w Warszawie Sebastian Wierzbicki, który jest również wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy po rozmowie z prezesem Koła Jankiem Dźwigałą naszą myśl sprecyzował i przygotował spotkanie na którym był również prof. Tadeusz Iwiński.

Ze strony ZŻWP było kierownictwo Związku z nowym prezesem na czele gen. dyw. dr. Franciszkiem Puchałą oraz przedstawiciele pozostałych struktur Związku z weteranami pamiętnej bitwy i uczestnikami walk w II wojnie światowej. Nasze Koło było licznie reprezentowane, a wśród obecnych na spotkaniu był uczestnik bitwy pod Lenino płk dypl. Tadeusz Makarewicz, był również por. Ludwik Bender żołnierz 37 pp z 7DZ wchodzącej w skład 2 Armii WP, był płk Mieczysław Jastrzębski, żołnierz 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte walczący na przyczółku Magnuszew-Studzianki, a 17 stycznia 1945r. wchodził do zniszczonej ale wolnej Warszawy, ranny w walkach o Kołobrzeg.

Przewodniczący SLD Leszek Miller serdecznie powitał przybyłych na spotkanie, a szczególnie ciepło zwrócił się do uczestników walk pod Lenino i na innych bitewnych polach II wojny światowej. Podziękował za lata służby i pracy dla Polski i życzył długich lat w zdrowiu i dostatku. Podkreślił, iż jest zdecydowanym przeciwnikiem dzielenia żołnierzy na tych co walczyli na Zachodzie i na tych co wyzwalali kraj walcząc u boku Armii Radzieckiej. Powiedział „trzeba odrzucić w tej sprawie fałsz i kierowanie się pozamerytorycznymi względami. Krew polskich żołnierzy przelana na frontach II wojny światowej jest tyle samo warta niezależnie, czy szli ze Wschodu, czy z Zachodu. Rzeczpospolita jest im winna najwyższy szacunek”.  Przypomniał, że gdy był premierem rządu, a SLD był u władzy to w sposób sprawiedliwy honorował wszystkich uczestników działań wojennych i takich działań oczekuje od rządzących. Stwierdził, iż „zapominanie” o ważnych wydarzeniach i rocznicach nie jest sposobem na budowanie silnej Polski, a zakłamywanie historii nie sprawdza się w dłuższym okresie, chociaż boli i niepotrzebnie dzieli nasze społeczeństwo. Powiedział, iż SLD złożyło projekt uchwały do laski marszałkowskiej i chce, aby Sejm 70 rocznicę bitwy uczcił na najbliższym posiedzeniu.  Temat ten rozwinął w swoim wystąpieniu prof. Tadeusz Iwiński, cytując m.in. projekt uchwały: „Sejm RP oddaje hołd wszystkim żołnierzom 1. Armii Wojska Polskiego. Ich szlak bojowy wiódł spod Lenino, poprzez przełamanie Wału Pomorskiego, wyzwolenie Kołobrzegu, forsowanie Odry, aż do Berlina…… Sejm RP przeciwstawia się próbom dzielenia i różnicowania wysiłku kombatantów w zależności od tego, w jakich formacjach walczyli podczas II wojny światowej. Wszyscy kombatanci – niezależnie od tego, czy do Polski szli z Zachodu, czy ze Wschodu – zasługują na równy szacunek”.

Prezes ZŻWP gen. Franciszek Puchała w swoim wystąpieniu w pełni podzielił pogląd przewodniczącego SLD, dodał, iż młodzi żołnierze, często kilkunastoletni szli na ochotnika do wojska, aby walczyć z okupantem i nie patrzyli na barwy partyjne. Zaakcentował, że my, żołnierze, emeryci i renciści, kombatanci i weterani uważamy, że wszystkim polskim żołnierzom walczących na wielu frontach II wojny światowej należą się słowa uznania, szacunek i nasza dozgonna wdzięczność. Nie wolno dzielić żołnierskiej krwi według jakichkolwiek kryteriów. Dzielenie dzisiaj weteranów na lepszych i gorszych jest sztuczne i ma na celu bieżące potrzeby ugrupowań partyjnych, a nie dobro kraju czy też szacunek dla żołnierskiej doli i przelanej krwi. Zaznaczył, iż znaczna część weteranów wojennych żyje bardzo skromnie. Również późniejsze, powojenne roczniki żołnierzy zawodowych, którzy przeszli na emeryturę przed i po 1989r. często cierpią niedostatek, wymagają pomocy i Związek taką pomoc – w miarę posiadanych możliwości – niesie, ale możliwości są skromne, a potrzeby ogromne.

Po wystąpieniu prof. Tadeusza Iwińskiego, wywiązała się gorąca dyskusja. Zabierający głos podnosili problemy z jakimi boryka się środowisko byłych żołnierzy zawodowych i ich rodziny. Podnoszono problemy poszczególnych struktur ZŻWP oraz mizerną pomoc lub jej brak ze strony MON, w pracach na rzecz umacniania i propagowania obronności kraju.

Pod koniec spotkania miłym zaskoczeniem dla uczestników rocznicowej debaty było uhonorowanie Leszka Millera złotą odznaką „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Przy gromkich brawach odznakę wręczył gen. Franciszek Puchała, warto wspomnieć, iż ww.odznaczenie odbyło się na wniosek naszego Koła.

zdjęcie

70 rocznica

 

W 70-tą rocznicę bitwy pod Lenino, w sobotę 12 października odbywały się spotkania weteranów, oddano hołd żołnierzom walczącym o naszą wolność i nieodległość.Członkowie naszego Koła czynnie i licznie uczestniczyli w obchodach okrągłej rocznicy bitwy. Od tej daty zaczęła się tworzyć nowa rzeczywistość, walcząca pod Lenino 1Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stała się zalążkiem Wojska Polskiego. Umundurowana była w polskie mundury z tradycyjnymi znakami rodzajów wojsk i z piastowskim orzełkiem na rogatywkach, miała polskiego dowódcę płk Zygmunta Berlinga i występowała w walkach z niemieckim okupantem w całości tj. jako ZT. W początkowym okresie jako samodzielny związek taktyczny , a następnie w składzie 1 Armii Wojska Polskiego, biorąc udział w wyzwoleniu kraju. Walki zakończyła w zdobytym Berlinie. Żołnierze 1 DZ w dniu 2 maja 1945 roku zatknęli biało czerwone sztandary w zdobytym Berlinie: w parku Tiergarten na pruskiej kolumnie zwycięstwa na jej trzech kondygnacjach, a po podpisaniu kapitulacji na Kolumnie Zwycięstwa i na Bramie Brandenburskiej.

O godz. 10.00 odbyła się uroczystość pod pomnikiem gen. Zygmunta Berlinga. Ceremonię prowadził i okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP. Następnie uczestnicy uroczystości oddali Hołd generałowi, a delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Natomiast o godz. 12.00 przed Pomnikiem Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego nazywanym również Pomnikiem Żołnierza, usytuowanym przy ul. gen. Andersa na Muranowie, z udziałem Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej WP, odbyła się kolejna uroczystość z udziałem Koleżanek i Kolegów z naszego Koła. Uroczystość znakomicie prowadził kpt. Sebastian Cichosz z Dowództwa Garnizonu Warszawa, a narrację również z wyczuciem i taktem przygotował i wygłosił Przedstawiciel DGW.

Wśród delegacji byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych, władz m. st. Warszawy oraz licznych Kół i Stowarzyszeń. Sojusz Lewicy Demokratycznej, jako jedyna partia polityczna, brał udział w uroczystościach, był reprezentowany przez delegację organizacji warszawskiej SLD oraz władz krajowych.

10.10. ZEBRANIE

          Nie było to najliczniejsze nasze spotkanie, część naszych Koleżanek i Kolegów zatrzymało w domu jesienne przeziębienie. Do najważniejszych spraw organizacyjnych omówionych na zebraniu należy:

– zebranie funduszy i organizacja zapalenia zniczy na cmentarzach, które są miejscami pochówku Członków naszego Koła – planujemy akcję przeprowadzić w trzeciej dekadzie października;

– organizacja obchodów 70-tej rocznicy bitwy pod Lenino w dniu 12 października;

– wręczenie przyznanych wyróżnień osobom nieobecnym w czasie oficjalnych 

  uroczystości.

          W trakcie dyskusji dwóch kolegów poprosiło o głos, byli to st.chor. Jacek PIÓRKOWSKI i sierż. sztab. Roman ROCZNIAK absolwenci Podoficerskiej Szkoły Zawodowej im. Rodziny Nalazków w Elblągu, zwanej również kuźnią kadr podoficerskich. Przypomnieli swoje wojskowe życiorysy i w uroczysty sposób przekazali Prezesowi Koła swoje pamiątki z tamtego okresu: ryngraf PSZ im. Rodziny Nalazków i folder z krótką historią szkoły, która dla tysięcy absolwentów była startem w zawodowe życie.                                                                      W tym miejscu przypomnę, iż ww. Podoficerską Szkołę Zawodową ukończył ojciec chrzestny sztandaru naszego Koła płk dr Jerzy WIŚNIEWSKI.      Następnie złożyliśmy październikowym Jubilatom i Solenizantom najlepsze życzenia, a Oni zadbali aby dalsza część spotkania przebiegła ze smakołykami specjalnie na taką okazje przygotowanymi.

 

Powakacyjne zebranie.

12 września 2013 r. sala PKPS O/Ochota o g. 10.00 pełna, w rogu sali sztandar naszego Koła. Zebranie Koła otworzył prezes – mjr Jan Dźwigała. Przypomniał, że tradycyjnie po wakacjach sprawdzamy. czy wszyscy jesteśmy (przeżyliśmy). Tym razem z wielkim smutkiem stwierdzamy, że 5 lipca odszedł na wieczną wartę Nasz Bohater – gen. bryg. Mieczysław Baka. Przypomniał Jego szlak bojowy i powojenny przebieg służby wojskowej. Poinformował, że został pochowany z asystą wojskową na Cmentarzy Wojskowym na Powązkach. Podkreślił, że mszy żałobnej przewodniczył nasz kapelan kolega ks. Wojciech Wojno. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego Kolegi – członka naszego Kola.

Prezes powitał zaproszonego na nasze zebranie prezesa zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga – płk. Kazimierza Wtorka.

 Prezes zakomunikował, że w ostatnim okresie akces do naszego Koła i Związku złożyły zarządowi koła i zostały przyjęte następujące osoby: Józef Apolinarski, Antoni Gaj, Bogdan Jakubik, Stanisława Pietrucha, Marek Proficz, Roman Roczniak.

W czasie ostatniego posiedzenia zarządu Koła wykluczony został z Koła i Związku – Tadeusz Skowyra z powodu nie uczestniczenia w pracy Koła i nie opłacania składek członkowskich.

 Prezes poinformował, że na wniosek zarządu Koła minister obrony narodowej mianował dwóch naszych członków na kolejne stopnie wojskowe: Grzegorza Serockiego – na stopień pułkownika i Andrzeja Nowaka – na stopień majora. Akty nominacyjne zostały wręczone zainteresowanym w sali tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa w czasie oddzielnych uroczystości. Poprosił nowo mianowanych o dokonanie wpisów w Księdze Honorowej Koła (przed sztandarem Koła). Po ich dokonaniu wręczył im, w towarzystwie Staszka Pieczary, pamiątki z dedykacją od członków Koła.

Poprosił o wystąpienie przed  sztandar osoby, które wcześniej zostały odznaczone, a nie odebrały odznak. Płk Kazimierz Wtorek udekorowany został przez prezesa medalem pamiątkowym „XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, a mł. chor. szt. Józef Dźwigała odznaką brązową „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Następnie zostały poproszone osoby, które obchodziły w sierpniu i we wrześniu „okrągłe” rocznice urodzin.

Pierwszym z nich był płk Marian Nowacki. Pamiątkowego orła z dedykacją od członków koła wręczył Dostojnemu Jubilatowi (ukończył 90 lat) prezes honorowy Koła – płk Eugeniusz Gradoń. Podkreślił rolę Jubilata w walce na froncie II wojny światowej i w utworzenie naszego Koła. Z kolei Jubilat wyraził Kołu serdeczne podziękowanie za pamięć i docenienie Jego pracy. Wspomniał w kilku zdaniach najważniejsze, Jego zdaniem, fragmenty swojego życiorysu.

Drugim był st. chor. szt. Władysław Jończyk, który ukończył 75 lat życia. Na tle sztandaru otrzymał pamiątkę od członków z dedykacją.

W dalszej części zebrania prezes przypomniał, że we wrześniu minęły rocznice śmierci:

– pierwsza rocznica naszego Kolegi Piotrka Żurawika;

– jedenasta rocznica naszego Przyjaciela – płk. Bogusława Wypycha, byłego zastępcy Dowódcy garnizonu Warszawa.

Poinformował, że Jurek Gąska we współpracy z Grzesiem Serockim zmontowali ze zdjęć film o Bogusławie Wypychu. Zaprosił wszystkich na kilkunastominutowa jego projekcję. Po zakończeniu były brawa na stojąco. Wiesia Wypych serdecznie podziękowała za wspomnienie o Mężu.

Następnie o glos poprosił Gienek Gradoń. W kontekście wspomnienia o generale Bace uszczegółowił niektóre epizody z Jego życiorysu.

Pod koniec zebrania przybył na zaproszenie zarządu Koła, serdecznie witany, syn Wiesi i Bogusława Wypychów – płk Piotr Wypych. Prezes poinformował, że w uznaniu zasług dla koła i Związku Kapituła Zarządu Głównego ZŻWP nadała gościowi złotą odznakę „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”. Wręczenia dokonał w towarzystwie członka MZW i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła – Staszka Pieczary.

Na zakończenie podana została informacja, że następne zebranie odbędzie się dnia 10 października br. o g. 10,00. W dniu 12 października br. o g. 12,00 odbędzie się składanie kwiatów przed Pomnikiem żołnierza 1 Armii WP przy ul. Andersa w Warszawie.

 

Opracowała:                   Emilia Borkowska

 

 

Awanse na kolejne stopnie wojskowe.

Z dniem 15 sierpnia 2013 r. członkowie naszego Koła zostali mienowani przez ministra obrony narodowej na kolejne stopnie wojskowe. W sali tradycji Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyły się dwie piękne uroczystości wręczenia aktów mianowania.

W dniu 4 września br. akt mianowania na stopień majora z rąk dowódcy garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego otrzymał kpt. Andrzej Nowak. Uroczystość odbyła się przy proporcu szwadronu reprezentacyjnego kawalerii z asystą

W dniu 11 września br. akt mianowania na stopień pułkownika z rąk wojskowego komendanta uzupełnień Warszawa – Praga – ppłk. Roberta Putrzyńskiego otrzymał ppłk Grzegorz Serocki. Uroczystość odbyła się przed sztandarem naszego Koła z asystą: płk Jerzy Gąska, st. chor. szt. Stanisław Pieczara, płk Romuald Młynarczyk. Przypomnieć trzeba, że płk Serocki był projektantem sztandaru i nadzorował jego wykonanie

Listy gratulacyjne od prezydium Zarządu Głównego naszego związku wręczył nowo mianowanym prezes koła mjr Jan Dźwigała.

Opracował: ppłk Józef Szaniawski

 

22 LIPCA

Nie wszyscy chcą pamiętać o ważnej dacie w najnowszej historii naszego państwa, dzień 22 lipca jest przemilczany kolejny rok przez większość mediów, ale czy słusznie?. Czy wyzwolenie Polski z pod okupacji niemieckiej wywalczyła dla nas jakaś tajemna siła lub ukochany koalicjant?. Czy nie zginęło na polskiej ziemi ok. 600 tys. żołnierzy z armii o której część polityków wypowiada się, że nas zniewoliła ?. To kto nasz kraj wyzwolił ?. Dlaczego wszystkie kraje świata uznawały naszą państwowość i należeliśmy do wszystkich najważniejszych organizacji międzynarodowych – kolonie i kondominia nie są honorowani oficjalnymi przedstawicielami, ich delegacje nie mają oprawy i ceremoniału powitania głowy państwa takiej jak witano delegacje rządowe  naszego kraju. My pamiętamy, że ten dzień to ważna data w naszej historii. Delegacja naszego Koła złożyła wieniec i oddała hołd przy Grobie Nieznanego Żołnierza tym, którzy oddali zdrowie i życie za wolność naszego kraju. W delegacji udział brali koledzy:  Stanisław Pieczara i Józef Szaniawski i Eugeniusz Wasyk.

W UZNANIU ZASŁUG

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w uznaniu szczególnych zasług dla Organizacji Mazowieckiej wyróżnił wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dwóch kolegów naszego   Koła:

kol. płk Jerzego GĄSKA

kol. st. chor. szt. Stanisława PIECZARA

Patenty potwierdzające dokonanie wpisu zostały wręczone wyróżnionym na posiedzeniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego w dniu 26 czerwca br.. Na tym posiedzeniu głos zabrał kol. Staszek Pieczara,    jego wystąpienie oraz zdjęcia wręczonych patentów znajdują się pod tekstem.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy społecznej, twórczej aktywności, zdrowia i szczęścia rodzinnego.

Patent Jerzego Gąski

Patent Stanisława Pieczary

Gen. bryg. Mieczysław BAKA

Gen. bryg. Mieczysław BAKA
(16.04.1916 – 5.07.2013)

Urodził się w m. Garbacz w woj. Kieleckiem. Zmarły był zasłużonym żołnierzem, brał udział m. in.:
– w bitwie pod Mokrą,
– jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK w obronie ludności polskiej
przed bandami UPA,
– oraz w bitwach o Warszawę, Wał Pomorski i Berlin.
Łącznie przez ok. 46. lat pełnił służbę wojskowa.
Za osiągnięcia w służbie i pracy był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Najpierw mszę odprawiono w domu pogrzebowym. Udział brało trzech księży, przewodniczył kapelan Koła nr 6 ks. st. kpr. Wojciech Wojno. Trumna okryta była flagą narodową z szarfą orderu wojennego Virtuti Militari. Dla oddania należnej czci w smutnej uroczystości pożegnania się udział brały: delegacja gminy ze sztandarem 2 dywizjonu artylerii konnej, na której terenie położona jest miejscowość Mokra oraz delegacja starosty kłobuckiego ze sztandarem Związku kombatantów RP Oddział w Kłobucku. Przywieźli ze sobą ziemię z pola bitewnego, która została złożona do grobu Generała. Brała udział delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW, Generał był jego członkiem, ze sztandarem, którego był współfundatorem. Żegnał Go sztandar Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z asystą honorową. Żegnali Go przyjaciele, koledzy, sąsiedzi, bliższa i dalsza rodzina. Nad grobem Zmarłego pożegnali : prezes Koła Nr 6 mjr Jan Dźwigała, przedstawiciel starosty kłobuckiego, przedstawiciel wójta gminy Miedźno oraz duchowni.
Żegnali Go córka Krystyna z rodziną, syn Bogdan z rodziną. Żegnała Go wreszcie żona, Jego ukochana Zosieńka.
Żegnaj Generale! Żegnaj Przyjacielu! Żegnaj Tato i Dziadku! Żegnaj Mężu!
Uroczystość zakończyła salwa honorowa i melodia „Śpij kolego”.
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!
Żonie Zofii, pozostałej rodzinie i innym bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu.

POdziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości pobrzebowych.

Pogrzeb gen. bryg. Mieczysława BAKI

Gen. bryg. Mieczysław BAKA (16.04.1916 – 05.07.2013)

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 lipca br. zmarł nasz Wspaniały Kolega gen.bryg. Mieczysław BAKA.Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11.00 dnia 12 lipca 2013r. w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43 w Warszawie. Mszę będzie odprawiał nasz kolega, kapelan naszego Koła, st. kpr. ks. Wojciech Wojno. Następnie trumna ze zwłokami Zmarłego zostanie odprowadzona na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Zmarły był zasłużonym żołnierzem, brał udział w II Wojnie Światowej m. in. w bitwie pod Mokrą, jako żołnierz 27 Wołyńskiej Brygady AK walczył w obronie ludności polskiej przed bandami UPA, brał udział w walkach o Warszawę, na Wale Pomorskim i w szturmie na Berlin. Łącznie przez ok. 46 lat na różnych stanowiskach pełnił służbę wojskową.

Za zasługi w służbie i pracy był odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżami  Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i wieloma innymi.

Żonie Zofii, pozostałej rodzinie i innym bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i żalu.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Członkowie Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP                                                                                                             Związku Żołnierzy Wojska Polskiego                                                                                                                   przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

ZEBRANIE PRZED WAKACJAMI

ZEBRANIE PRZED WAKACJAMI

          W dniu 13 czerwca odbyło się zebranie naszego Koła. Zebranie prowadził prezes kol. Jan Dźwigała. Omówione zostały wydarzenia ostatnich tygodni. W dniu 10 maja zmarł kol. Ryszard Zienkiewicz, bardzo aktywny członek Koła, był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim, żegnała Go rodzina, sąsiedzi i znajomi. W uroczystej ceremonii uczestniczył nasz poczet sztandarowy oraz część Koleżanek i Kolegów.

Skład Komisji Rewizyjnej został uzupełniony. Jej przewodniczący kol. Stanisław Pieczara w swoim wystąpieniu powiedział, że na prośbę Zarządu, do dzisiejszego zebrania przeprowadził konsultacje w celu uzupełnienia składu komisji. W ich wyniku zgłasza kandydaturę kol. Antoniego Maroz na stanowisko wiceprzewodniczącego. Oświadczył, że zna Antka od wielu lat, jest on oficerem w stopniu pułkownika, razem pracują w Zarządzie ROD „Stolica”, a kandydat jest tam wzorowym wiceprezesem. Dodał, iż ma pisemną zgodę kol. Moroza na kandydowanie, ponieważ z przyczyn osobistych nie może uczestniczyć w dzisiejszym zebraniu. W jawnym głosowaniu za przyjęciem kandydatury Antoniego Moroz głosowali wszyscy obecni na zebraniu, tj. 64 osoby.

Okolicznościową plakietkę z okazji 70 rocznicy urodzin z serdecznymi życzeniami otrzymał kol. ppłk Henryk Piotrowski, nasz wieloletni mistrz biegów średnich i długich.

Wręczono również nieobecnym kolegom na poprzednim zebraniu w dniu 9 maja przyznane im wyróżnienia:

Srebrne odznaki „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” :

– płk Mieczysław Respondek

– ppor. Jan Węgierek

– st. chor. Paweł Witecki

Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”

– mjr Tadeusz Kurzyński

– płk Paweł Specik

Po wręczeniu wyróżnień, najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom czerwcowym i lipcowym w imieniu Zarządu złożyli prezes i wiceprezes Koła: Janek Dźwigała i Zbyszek Wrona. Wszyscy uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez solenizantów i jubilatów.

Następne nasze spotkanie planowane jest już po wakacjach, w drugi czwartek września.