Plan spotkań 2024 r. (dodatkowy)

80-ta rocznicy powołania Odrodzonego Jednolitego Wojska Polskiego

Z a p r o s z e n i e

do  złożenia  kwiatów  przed pomnikiem Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Warszawie przy  ul. gen. Andersa  w dniu 22.07.2024r. o godz.11ºº z okazji  80-tej rocznicy powołania Odrodzonego Jednolitego Wojska Polskiego.

Z wyrazami szacunku
Jan Dźwigała – prezes Koła Nr 6 ZŻWP

101. rocznica urodzin gen. armii Wojciecha JARUZELSKIEGO

________W dniu 6 lipca 2024 r. przypada 101. rocznica urodzin gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego. Dla uczczenia Jego pamięci  zbieramy się tego dnia o g. 12,00 przed Jego mogiłą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
________Przewodniczącym delegacji będzie kol. Eugeniusz Karbowiak.

Serdecznie zapraszam!
                                                        Jan Dźwigała – Prezes Koła Nr 6 ZŻWP

________W dniu 6 lipca 2024 r. o g. 12,00, w 101. rocznicę urodzin gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, przed Jego mogiłą na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zebrała się  delegacja naszego Koła Nr 6 aby uczcić Jego pamięć.
Na mogile delegacja postawiła zapalony biało – czerwony znicz.
________Delegacji przewodniczył kol. Eugeniusz Karbowiak, a w jej skład wchodzili także: kol. kol. Anna Karbowiak, Joanna Zatorska – Miller, Jan Mazur, Józef Kmera i Wiesław Zakrzewski.

Foto: Eugeniusz Karbowiak                             Opracowanie: Jan Dźwigała


13 czerwca 2024 r. – zebranie przedwakacyjne

________Frekwencja na dzisiejszym zebraniu była wysoka. Spowodowana była niewątpliwie zaproszeniem znamienitego gościa w osobie płk. Jana CIEĆKI. Prezes – Janek Dźwigała powitał go bardzo serdecznie i przekazał przewodnictwo zebrania wiceprezesowi naszego Koła – Jerzemu Gąsce. Tenże przedstawił gościa w sposób następujący:
płk Jan CIEĆKA dowodził kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego przez około 7 lat. Witał na lotnisku i na różnego rodzaju uroczystościach najwyższych dostojników państwowych, w tym papieża Jana Pawła II.  Po zakończeniu dowodzenia kompanią  pełnił służbę w jednostkach   garnizonu stołecznego na stanowiskach: komendanta Garnizonu Warszawa oraz  dowódcy 10 pułku samochodowego im. Stefana Starzyńskiego . Po zakończeniu służby  w stołecznym garnizonie pracował   w służbie zagranicznej na Bałkanach. Po zdjęciu munduru  był konsulem we Lwowie przez długie lata. Ceremoniał  wojskowy ma w jednym paluszku. Wspaniały kolega  i prawdziwy żołnierz, znany naszym koleżankom i kolegom. Po takim przedstawieniu poprosił zacnego gościa  o zabranie głosu.  Gość rozpoczął opis przebiegu swojej służby wojskowej od doboru kadry i żołnierzy  do kompanii reprezentacyjnej.  Wspomniał, że  jego „dobierał” późniejszy podpułkownik Grzegorz SMOLIŃSKI. Opisywał okresy bardzo wymagającego szkolenia oraz różnych przygód.
Na zakończenie wystąpienia, spełniając prośbę przewodniczącego zebrania, zademonstrował kilka chwytów szablą, za które otrzymał gromkie brawa i serdeczne podziękowanie.
________W dalszej części przewodnictwo zebrania objął kol. Jan DŹWIGAŁA. poprosił o wystąpienie dwie koleżanki: Joannę ZATORSKĄ – Miller i Annę Karbowiak. Zakomunikował, że pierwsza z nich postanowieniem Komendanta Polskich Drużyn Strzeleckich został jej nadany Srebrny Krzyż Legionowy, po czym ją udekorował tym odznaczeniem. Dodał również, że Joanna w dniu 13 czerwca br. obchodziła „okrągłe” urodziny. Z tej okazji wręczył jej okolicznościowy dyplom gratulacyjny. Z kolei druga z nich „okrągłe” urodziny obchodziła 30 kwietnia br.. Z tej okazji otrzymała również okolicznościowy dyplom gratulacyjny.    Po nich wystąpił  kol. Marian PAŹDIOR, który „okrągłe” urodziny będzie obchodził w dniu 3 sierpnia, tj w naszej przerwie wakacyjnej, i z tej okazji otrzymał dyplom gratulacyjny.
________Od czerwca – sierpnia jubileusze i imieniny będą obchodzić następujące koleżanki i koledzy: Marek Górka, Bogdan Jakubik, Kazimiera Makowska, Jolanta Mazur, Wiesław Stasiuk, Małgorzata Mamot, Andrzej Utkowski, Paweł Witecki, Krystyna Rek, Anna Bąk, Andrzej Krzyziński, Andrzej Rońda, Teresa Rzepnicka –  Paździor, Henryk Wróbel oraz nasi kombatanci Jan Węgierek i Tadeusz Makarewicz.
Za zdrowie  wymienionych zebrani odśpiewali stojąc tradycyjne „sto lat”.
________W dalszej części była kawa i herbata oraz słodycze.

Do zobaczenia 12 września 2024 roku!

Foto: Marzena Dźwigała                                                 Opracowanie: Jan Dźwigała


Zebranie Koła Nr 6 w dniu 9 maja 2024 r.

________Tym razem frekwencja była niska, powodem był  „długi weekend”.  Mimo tego było kameralnie i wesoło.
________Na początek prezes przypomniał o 79. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w Europie i o ogromnych cierpieniach ludzi i zniszczeń wskutek działań wojennych . Przypomniał, że wojnę wywołały hitlerowskie Niemcy, do których dołączyły także inne państwa, m. in. Związek Radziecki, Włochy i Japonia.  W rozgromienie Niemiec znaczący wkład wniosła także i Polska.
________Następnie prezes poprosił  kol. Marka Proficza  o wystąpienie przed front zebranych. Ogłosił, że na mocy decyzji Kapituły Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. kol. Marek Proficz został odznaczony Krzyżem Srebrnym Związku żołnierzy Wojska Polskiego. Następnie przypiął mu to odznaczenie.
________W dalszej części ogłosił, że w maju jubilatami i solenizantami są następujące osoby: kol. kol. Stanisław Kwiatkowski, Zbigniew Lichocki, Jerzy Pacześniak, Stanisław Zawadka, Maria Żurawik, Krystyna Rek, Zofia Baka oraz Zofia Powałka – Binkowska.  W imieniu wszystkich członkiń i członków Koła prezes złożył wymienionym koleżankom i kolegom życzenia długich lat życia w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, wśród przyjaciół oraz w dostatku i miłości .
________Po tej części zebrania wniesiono słodki poczęstunek. Nastąpiły toasty i wspomnienia.
________Do zobaczenia w dniu 13 czerwca na ostatnim, przed wakacjami, zebraniu.

Foto: Marzena Dźwigała                                            Opracowani: Jan Dźwigała


Spotkanie 11 kwietnia 2024 r.

________Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie powitał przybyłego na zaproszenie Zarządu Koła pana Roberta Lempkowskiego, syna niedawno zmarłej Teresy Lempkowskiej.  Niespodziewane odejście w dniu 7 marca br. naszej  Teresy Lempkowskiej spowodowało, że nie mogliśmy Jej wręczyć dyplomu prezesa MZW sporządzonego  z okazji „okrągłych urodzin” oraz nadanego z tej samej okazji Krzyża Srebrnego ZŻWP. O wręczenie tychże   wyróżnień na ręce syna Zmarłej – pana Roberta,  prezes  poprosił kol. Stanisława Pieczarę, pierwszego wiceprezesa naszego Koła. Po dekoracji zaproszony gość opuścił nasze zebranie. Prezes zaznaczył, że szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieszczone  są na stronie.
________Następnie głos zabrał kol. Stanisław Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, który odczytał Uchwałę Kapituły Krzyża ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. o wyróżnieniu niżej wymienionych członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP za aktywna działalność na rzecz ZŻWP oraz godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia w wystąpieniach z okazji uroczystości  państwowych i wojskowych:
Krzyżem Komandorskim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
– kol. Józef Andrzej Krzyziński
– kol. Zbigniew Wrona
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
– kol. Zbigniew  Lichocki
– kol. Tadeusz Bomze
– kol. Jerzy Pacześniak
– kol. Jacek Złotorzyński
Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara i kol. Jan Dźwigała.
________Po odznaczeniach  głos zabrał ponownie kol. Jan Dźwigała. Poinformował on zebranych, że w dniu 19 kwietnia br. przypadnie 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego przez kol. kol. Jolantę i Jana Mazurów. Z tej okazji Jan odczytał przygotowany dla nich przez sekretarza pamiątkowy dyplom. Również kol. Stanisław Pieczara odczytał okolicznościowy dyplom od prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – kol. Jerzego Włosińskiego.
Jubilaci wnieśli piękny tort okolicznościowy wraz z szampanem dla wszystkich zebranych. Zebrani odśpiewali jubilatom gromkie „100. lat”.
________W dalszej części zebrania kol. Marzena Dźwigała odczytała imiona i nazwiska osób, które w kwietniu obchodzą imieniny i urodziny. Są to: kol. kol. Jerzy Gąska, Marek Górka, Wojciech Przybyła, Anna Karbowiak, Marzena Dźwigała, Jerzy Pacześniak, Marek Proficz, Marek Sewen, Wojciech Wojno.
Na  zakończenie  prezes  zapowiedział,  że  następne  zebranie  Koła  przewidziane  jest  na  9 maja.
Do zobaczenia!
Foto: Andrzej Krzyziński                                                                    Opracowanie: Jan Dźwigała

 

Zebranie 14 marca 2024 r.

________Aura tego dnia nam sprzyjała, toteż frekwencja była bardzo dobra. Zebranie tradycyjnie otworzył prezes Koła. Na wstępie ogłosił, że ma dwie smutne wiadomości. Pierwsza dotyczy por. Janka Molo, który odszedł 25 lutego br., a druga to niespodziewane odejście w dniu 7 marca br. naszej znamienitej Koleżanki Teresy Lempkowskiej. Prezes zaznaczył, że szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieszczone  są na stronie internetowej naszego Koła. Poprosił zebranych o uczczenie pamięci Zmarłych poprzez powstanie i chwilę ciszy.
________Po tym smutnym wstępie prezes serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach: panią Dorotę Stegienkę – Burmistrza Dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego – komisarza Dzielnicy Ochota ds. Kombatantów. Prezes dodał, że dostojni przedstawiciele władz ochockich są obecni  w ostatnim terminie przed wyborami samorządowymi i na ich ręce kieruje serdeczne podziękowania za owocną współpracę oraz życzył osiągnięcia jak najlepszych wyników w wyborach. Pani burmistrz serdecznie podziękowała za słowa uznania i życzyła wszystkim wszelkiej pomyślności oraz wiele satysfakcji z pracy społecznej.
________Następnie głos zabrał kol. Stanisław Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, który odczytał Uchwałę Kapituły Krzyża ZŻWP z dnia 8 lutego 2024 r. o wyróżnieniu niżej wymienionych członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP za aktywna działalność na rzecz ZŻWP oraz godne reprezentowanie naszego stowarzyszenia w wystąpieniach z okazji uroczystości  państwowych i wojskowych:
Krzyżem Wielkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol.
Marzena Dźwigała
kol. Wiesława Wypych
Krzyżem Złotym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol.
Eugeniusz Szulfer
Krzyżem Srebrnym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
kol. Arkadiusz Lis
kol. Ewa Mikołajczyk
kol. Teresa Rzepnicka – Paździor
kol. Marian Paździor
kol. Paweł Specik
kol. Wiesław Stasiuk
Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara i kol. Jan Dźwigała.
________Po odznaczeniach o zapranie głosu został poproszony nasz kapelan ks. płk DS. Wojciech Wojno aby rozpoczął uroczyste śniadanie wielkanocne. Tenże odmówił nakazane przepisami kościelnymi modlitwy. poświęcił pokarmy, poświęcił je oraz złożył życzenia wielkanocne.
________Wydatną pomoc w przygotowaniu śniadania wnieśli: kol. Lucyna Kulińczyk, Kazimiera Makowska, Wiesława Wypych i Stanisław Pieczara. Dziękujemy im bardzo serdecznie!
________W dalszej części zebrania kol. Marzena Dźwigała odczytała imiona i nazwiska osób, które w marcu obchodzą imieniny i urodziny. Są to: Kazimiera Makowska, Józef Rońda, Tadeusz Ciski, Jerzy Gąska, Józef Idzikowski, Zbigniew Pułas, Grzegorz Serocki, Jan Węgierek, Stanisław Zawadka, Jan Mazur, Zbigniew Lichocki. Na wniosek Wiesławy Wypych zebrani odśpiewali wymienionym solenizantom, jubilatom i odznaczonym tradycyjne „Sto lat”.  Szczególne podziękowania i życzenia urodzinowo – imieninowe oraz toast usłyszał fundator okolicznościowego (pysznego) tortu nasz znamienity kolega Józef Kmera.

________Na zakończenie prezes zapowiedział, że następne zebranie Koła przewidziane jest na 11 kwietnia.

Do zobaczenia!

Foto: Jerzy Gąska                                                                         Opracowanie: Jan Dźwigała

Teresa Henryka LEMPKOWSKA

ფფ

Teresa Henryka LEMPKOWSKA
(18.01.1939 r. – 7.03.2024 r.)

________Teresa Henryka Lempkowska c. Bolesława (z d. Liwińska) urodziła się w Warszawie. Tylko nieco ponad 7 miesięcy cieszyła się beztroskim życiem niemowlaka. Po wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 1939 roku każdy dzień to była walka jej rodziców o przetrwanie. Jako mała dziewczynka 1 sierpnia 1944 roku straciła swojego ukochanego ojca Bolesława, który wyszedł do powstania i już do rodziny nie wrócił. W pierwszych dniach powstania została wraz ze swoją mamą Stanisławą aresztowana przez Niemców i poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie miała zostać deportowana do III Rzeszy. Na szczęście, mamie Teresy udało się ją wyrzucić z pociągu wiozącego je do Niemiec (z odręcznie napisaną kartką do ludzi żeby się nią zaopiekowali), gdzie znaleziona przy torach została zabrana przez dobrych ludzi i gdzie doczekała końca wojny wraz z mamą, która po kilku dniach szczęśliwie odnalazła córkę. Mamie Teresy także udało się uciec z jadącego do Niemiec pociągu kilkanaście kilometrów od miejsca, gdzie wyrzuciła córkę. Po powrocie do Warszawy Teresa wraz z mamą zamieszkały w swoim dawnym mieszkaniu na ulicy Krochmalnej, które cudem nie zostało zniszczone podczas Powstania.
________W 1946 roku Teresa rozpoczęła swoją edukację, której finałem była zdana w 1957 roku matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie. W międzyczasie mama Teresy wyszła powtórnie za mąż za Jana Dmochowskiego i w styczniu 1952 roku urodziła jej przyrodniego brata Józefa. Teresa od razu po maturze rozpoczęła pracę jako referendarz sądowy w Sądach na Lesznie, z którymi była związana przez całą swoją karierę zawodową.
________9 kwietnia 1961 roku wyszła za mąż  za żołnierza zawodowego – Mariana Lempkowskiego, a 21 maja 1964 roku urodziła jedynego syna Roberta. Zaś 6 lutego 1995 roku doczekała się narodzin wnuka Tomasza. Była najlepszą mamą i babcią, a także córką. Opiekowała się swoją mamą i ojczymem do końca ich życia. Wspierała wszystkich potrzebujących pomocy, miała wielkie serce. 13 stycznia 2000 roku straciła męża, który zmarł nagle w wieku 63 lat. Ponad 24 lata musiała walczyć z przeciwnościami losu jako wdowa. Do końca życia dawała wsparcie i pomoc siostrze swojego męża, na zawsze pozostając przyjaciółkami.
________Po przejściu na emeryturę 31 grudnia 2005 roku dalej pozostała czynna zawodowo pracując kilka lat w kancelarii adwokackiej. Postępująca choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych spowodowała, że jej aktywność fizyczna słabła z dnia na dzień, a przez ostatnie lata praktycznie nie opuszczała swojego mieszkania. Każdy krok sprawiał jej coraz większy ból. Ostatnie kilka dni całkowicie przestała chodzić. 7 marca 2024 roku w nocy w wyniku wstrząsu septycznego (o czym później powiadomili lekarze) straciła przytomność, której nie odzyskała już do końca. Zmarła tego samego dnia w szpitalu na Banacha.
________Za osiągnięcia w pracy i działalności społecznej została uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony dla Warszawy” oraz odznaką „Zasłużony Pracownik Państwowy”.
________2 lutego 2012 r. wstąpiła do Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Za osiągnięcia w działalności Koła została odznaczona Odznaką honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz Krzyżem Srebrnym ZZWP.
________W uroczystości pogrzebowej, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. NMP Królowej Świata przy ul. Opaczewskiej 20 w Warszawie, po czym trumna z ciałem Zmarłej została przewieziona na cmentarz przy ul. Leonidasa w Warszawie i pochowana w grobie rodzinnym. W pogrzebie, obok najbliższej i dalszej rodziny, sąsiadów, przyjaciół, uczestniczyła delegacja Koła z członkinią zarządu Koła Nr 6 – Marzeną Dźwigałą na czele.

Żegnaj Tereso!

Niech Ci ta warszawska ziemia lekką będzie! Będziemy Cię życzliwie wspominali i odwiedzali!

Foto i opracowanie: Jan Dźwigała

por. Jan MOLO


por. Jan MOLO s. Jana
(15.01.1935 r. – 25.02.2024 r.)

________Urodził się  w Żukowicach,  gm. Nowy Korczyn, pow. buski, woj. świętokrzyskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Państwowej Szkole Przemysłowej w Gliwicach, którą ukończył w 1952 r. W tym  samym roku rozpoczął pracę zawodową w budownictwie energetycznym  jako monter kotłowy na budowie elektrowni Jaworzno II. Od 1953 r. zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował na budowach elektrociepłowni Żerań i Siekierki jako spawacz rurociągów wysokoprężnych. W latach 1963 – 1973 był przewodniczącym rady zakładowej  w Energomontażu – Północ. w tym okresie ukończył technikum mechaniczne a następnie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskał tytuł magistra.
________Od 1973 do 1990 r. w przedsiębiorstwach budownictwa energetycznego pełnił funkcje: głównego specjalisty ds. pracowniczych, zastępcy dyrektora zjednoczenia i w przedsiębiorstwie budownictwa energetycznego Energobud  – zastępcy dyrektora ds. pracowniczych. W 1979 r. ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności nauk o pracy i polityce społecznej.
________Po zaniechaniu budowy elektrowni jądrowych Żarnowiec i Klempicz n/Wartą, a w konsekwencji rozwiązaniu przedsiębiorstwa Energobud, jako generalnego wykonawcy tych inwestycji, z dniem 1 października 1990 roku, przeszedł po 41 latach pracy, na emeryturę.
________Za zasługi zawodowe w budowie elektrowni i elektrociepłowni oraz pracę społeczną został uhonorowany odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i branżowymi:
Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi;
Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;
Złotym i Srebrnym „Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”;
Złotą Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”;
Medalem ”Pro Memoria”;
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.
________Kilkakrotnie mianowany na kolejne stopnie wojskowe aż do porucznika. 12 października 2019 r. został kapitanem Polskich drużyn Strzeleckich.
________Od 1994 r. przez pięć kadencji  był radnym dzielnicy Ochota, gdzie pełnił ważne funkcje przewodniczącego różnych komisji, a od 26.11.2002 r. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy. Od marca 2002 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa dla Warszawy – Ochoty. . Dzięki jego staraniom pozyskał sponsorów na koszty renowacji miejsc pamięci narodowej: pomnika Marii Skłodowskiej – Curie, pomnika Reduta Ordona, pięciu tablic upamiętniających masowe egzekucje mieszkańców Warszawy, pomnika Bohaterów Września, tablicy poświęconej rozstrzelaniu w czasie okupacji 20 polskich obywateli przy Dworcu Zachodnim. Dzięki także jego staraniom możliwym było wybudowanie pomnika  I Prezydenta Rzeczpospolitej – Gabriela Narutowicza.
________W latach 1997 – 2010 był członkiem Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. broni Zygmunta Berlinga.
________2 lutego 2012 r. wstąpił do naszego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.
________Za patriotyczną postawę, udział w przedsięwzięciach historycznych został wyróżniony:
odznaką honorową „Za Zasługi dla ZŻWP”, brązową odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” oraz krzyżem złotym „Za Zasługi dla ZŻWP”.
________Uroczystość pogrzebową uświetniła asysta wojskowa wystawiona w wyniku decyzji MON przez pułk reprezentacyjny WP .
________W imieniu zebranych pożegnał  Go prezes Koła Nr 6: „Dziś żegnamy Cię drogi Przyjacielu, Mężu, Tatusiu  i Dziadku, wspaniały kuzynie i sąsiedzie, Kapitanie Drużyn Strzeleckich i Poruczniku Wojska Polskiego!
Niech ta warszawska ziemia lekką Ci będzie! Janku będziemy Cię pamiętać i życzliwie wspominać!”

 Foto: Eugeniusz Karbowiak                                      Opracowanie: Jan Dźwigała


Zebranie 8 lutego 2024 r.

________Tym razem zgromadziło się prawie 35 członkiń i członków naszego Koła. Prezes otworzył, pierwsze w tym roku, zebranie naszego Koła.
________Na początku spotkania poprosił kol. Stanisława Pieczarę, przewodniczącego Komisji Wyróżnień MZW, o wręczenie złotego krzyża Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – naszej koleżance, członkini  Zarządu Koła Nr 6 – Lucynie Kulińczyk. Zakomunikował, że na wniosek naszego Koła – kapituła złotego krzyża zasługi ZŻWP postanowiła wyróżnić za wkład pracy i aktywność społeczną naszą członkinię ZKZ ZŻWP.
________Następnie prezes poprosił o podejście do stołu prezydialnego kol. Pawła Witeckiego, który 19 lutego ukończy 60 lat życia. Z tej okazji odczytał i wręczył jubilatowi przygotowany przez naszego sekretarza specjalny dyplom ozdobny. Po wręczeniu, zebrani odśpiewali obydwojgu uhonorowanym tradycyjne „Sto Lat”.
________Po tym prezes zakomunikował, że w lutym jubilatami i solenizantami są także: kol. kol. Jacek Złotorzyński, Jacek Piórkowski, Lech Kościelecki, Romuald Młynarczuk i Wojciecha Przybyła.
________Prezes poinformował również o stanie przygotowań do podpisania umowy – porozumienia  o współpracy pomiędzy Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Opracowanie: Jan Dźwigała                                               Foto: Andrzej Krzyziński