DOKUMENTY KOŁA

WYCIĄG  ZE  STATUT  ZŻWP:


Rozdział VII
KOŁA ZWIĄZKU


§ 54

 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są koła;
  1)    koła  mogą   być  zakładane  przy  jednostkach  i  instytucjach  wojskowych, jednostkach  służb  mundurowych,           organach  administracji  rządowej,  organach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną. Koła  mogą  również funkcjonować samodzielnie. Mogą mieć zasięg: dywizyjny, brygadowy, batalionowy (równorzędny), powiatowy, miejski, miejsko – gminny, gminny, dzielnicowy, zakładowy;
  2)    koła  mogą  przyjmować:  nazwy,  imiona,  numery.  Uchwałę  w  tej  sprawie podejmuje walne zebranie członków koła na wniosek zarządu koła. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez zarząd wojewódzki lub rejonowy Związku.
 1. W celu zorganizowania koła jest wymagana liczba co najmniej 7 członków.
 2. Założenie koła następuje na podstawie zatwierdzonego przez zarząd wojewódzki lub rejonowy Związku wniosku komitetu organizacyjnego.
 3. We wniosku komitetu organizacyjnego należy ująć: nazwę koła, przewidywany teren działania, jednostkę patronacką, imiona i nazwiska członków komitetu założycielskiego, adres władz koła oraz stwierdzenie, że znają statut Związku i inne dokumenty dotyczące tworzonego koła.
 4. Członkowie zrzeszeni w  kołach,  kierując  się  postanowieniami Statutu,  w  ramach społecznej działalności realizują cele Związku.
 5. Zarząd wojewódzki lub rejonowy Związku rozwiązuje koło, gdy:
  1)    nie jest spełniony warunek podany w ust. 2;
  2)    walne zebranie członów koła podjęło uchwałę o samorozwiązaniu koła;
  3)    członkowie koła w sposób rażący nie przestrzegają postanowień §15 Statutu;
  4)    po zakończeniu czteroletniej kadencji władz koła –  dwa kolejne walne zebrania członków koła nie wybiorą prezesa koła, członków zarządu i komisji rewizyjnej;
  5) władze koła zaprzestały działalności statutowej.

§ 55

Władzami koła Związku są:
1) walne zebranie członków;
2) zarząd koła;
3)  komisja rewizyjna koła.

Walne zebranie Członków Koła
§ 56

 1. Walne zebranie członków koła jest najwyższą władzą koła.
 2. Walne zebrania członków koła odbywają się zgodnie z planem zarządu co najmniej raz na kwartał.
 3. Walne zebrania członków koła mogą być zwoływane również na wniosek Zarządu Głównego, zarządu wojewódzkiego lub rejonowego, komisji rewizyjnej koła lub 1/3 liczby członków koła.
 4. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków koła odbywają się co 4 lata, a walne zebrania sprawozdawcze co roku.
 5. O terminie zebrań i porządku obrad, o których mowa w ust. 3 i 4 – zarząd koła zawiadamia członków koła, władze wojewódzkie lub rejonowe i osoby zaproszone 14 dni przed datą zebrania.
 6. Członkowie władz naczelnych , wojewódzkich lub rejonowych – jeśli nie są członkami koła – mogą brać udział w walnych zebraniach członków koła z głosem doradczym.
 7. Uchwały walnego zebrania członków koła są przyjmowane w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia, zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
  § 57
  Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków koła należy:
  1)  ocena działalności koła, rozpatrywanie i zatwierdzanie   sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej za czteroletnią kadencję oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;
  2)  uchwalanie planów działania przedstawionych przez zarząd koła;
  3)  podejmowanie  uchwał  dotyczących  działalności  koła,  a  wnoszonych  pod obrady walnego zebrania członków koła;
  4)  wybór  prezesa  koła,  członków  zarządu  i  komisji  rewizyjnej  koła.  Walne zebranie  sprawozdawczo-wyborcze  członków  koła  określa  tryb  wyboru prezesa koła – przez wszystkich członków lub przez zarząd koła – oraz tryb głosowania: tajny lub jawny;
  5)  wybór delegatów na wojewódzki lub rejonowy zjazd  Związku według zasad określonych przez zarząd wojewódzki lub rejonowy;
  6)  ) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady;
  7)  nadawanie tytułu honorowego prezesa koła.
  Do kompetencji walnego zebrania sprawozdawczego członków koła należy:
  1)  ocena działalności koła, rozpatrywanie i zatwierdzanie   sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej za dany rok;
  2)  uchwalanie planów działania i budżetu koła  na następny rok oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
  3) informowanie przez zarząd koła o przyjęciu do koła nowych członków zwyczajnych;
  4)  rozpatrywanie odwołań od:
  a) odmowy przyjęcia do Związku;
  b) kar wykluczenia ze Związku – wymierzonych przez zarząd koła;
  5)  podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych pod obrady.
  Do kompetencji walnego zebrania członków koła należy:
  1)  analizowanie bieżącej działalności koła;
  2)  uchwalanie bieżących planów działania;
  3)  informowanie  przez  zarząd  koła  o  przyjęciu  do  koła  nowych  członków zwyczajnych;
  4)  rozpatrywanie  odwołań od:
  a) odmowy przyjęcia do Związku;
  b) kar wykluczenia ze Związku – wymierzonych przez zarząd koła;
  5)  podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych pod obrady.

Zarząd koła

          § 58

 1. Zarząd Koła składa się z 3-11 członków.
 2. Zarząd koła wybiera ze swego składu sekretarza i skarbnika. W większych kołach można wybrać 1-2 wiceprezesów. Wybór prezesa koła przez zarząd koła następuje w przypadku podjęcia takiej decyzji przez walne zebranie członków.
 3. Posiedzenia zarządu koła  odbywają  się  według  planu  ustalonego  przez  zarząd  koła co najmniej raz na kwartał.

  § 59
 1. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością koła między walnymi zebraniami członków.
 2. Do kompetencji zarządu koła należy:
  1)    wykonywanie uchwał władz Związku;
  2)    reprezentowanie  członków  koła  oraz  działanie  w  ich  imieniu  wobec  władz Związku, lokalnych organów władzy publicznej, szefów instytucji i dowódców jednostek  wojskowych, przy których  działa  koło  oraz  innych  organizacji społecznych w danej miejscowości;
  3)    opracowywanie projektu planu działania i  budżetu koła;
  4)    zarządzanie majątkiem i funduszami koła – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny;
  5)    organizowanie:
  a) walnych zebrań członków na temat bieżących zagadnień społeczno- ekonomicznych oraz poświęconych tematyce obronnej i historycznej;
  b) spotkań z przedstawicielami organów władzy publicznej, instytucji i jednostek wojskowych oraz innych organizacji społecznych, a także ludźmi kultury, nauki i innych dziedzin;
  c) podróży wojskowo-historycznych i krajoznawczych;
  d) imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla członków koła i ich rodzin;
  e) rocznic pożycia małżeńskiego  i  jubileuszy  swoich  członków  oraz  innych imprez towarzyskich;
  6)      podejmowanie działań w celu pozyskania nowych członków Związku;
  7)      przyjmowanie  na  członków  zwyczajnych  Związku  i  przedstawianie  o  tym informacji na najbliższym walnym zebraniu członków koła;
  8)      a) analizowanie sytuacji socjalnej, zdrowotnej i warunków życia członków koła oraz uczestniczenie w działaniach zmierzających do ich poprawy, występowanie do zarządu wojewódzkiego lub rejonowego Związku i właściwych ośrodków pomocy społecznej z wnioskami w tych sprawach;
  b) organizowanie pomocy koleżeńskiej dla osób potrzebujących, występowanie do właściwego wojskowego  organu  emerytalnego  oraz  Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom  Wojskowym  o  udzielenie  pomocy  socjalnej  w przypadkach losowych;
  9)      prowadzenie ewidencji członków koła oraz zbieranie składek członkowskich;
  10)    przedstawianie zarządom   wojewódzkim   lub    rejonowym   wniosków   o wyróżnienia członków koła;
  11)    rozpatrywanie  spraw  związanych z    naruszeniem przez członków koła postanowień   Statutu   i uchwał władz Związku   oraz   wymierzanie   kar wymienionych w § 22 Statutu;
  12)    składanie sprawozdań ze swej działalności na walnych zebraniach członków koła oraz zarządowi wojewódzkiemu lub rejonowemu;
  13)    zwoływanie walnych zebrań członków koła.
  § 60
  1 . Zarząd koła jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.
  2. Wysokość części składki członkowskiej na potrzeby władz koła na następny rok ustala walne zebranie członków koła – na wniosek zarządu koła, do 30 listopada roku poprzedniego.
  3. Zarząd koła w szczególnych przypadkach może zastosować ulgi, a nawet zwolnić poszczególnych członków z opłaty części składki członkowskiej przeznaczonej na potrzeby władz koła.
  4. Koło rozlicza się w określonych terminach i ratach z części składek członkowskich wobec właściwego zarządu wojewódzkiego lub rejonowego – biorąc za podstawę wysokość części składki członkowskiej:
  1)    na potrzeby władz naczelnych Związku;
  2)    na  potrzeby władz  wojewódzkich  lub  rejonowych  Związku. Należne  środki finansowe zarząd koła przekazuje  do zarządu wojewódzkiego lub rejonowego w określonych terminach i ratach, podając jednocześnie następujące dane:
  a) stan liczbowy członków koła;
  b) liczbę członków koła, którzy opłacili składki członkowskie za cały rok albo opłacili pierwszą lub drugą ratę.
  Komisja rewizyjna koła
  § 61
  1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3-5 członków.
  2. Komisja rewizyjna    koła     wybiera    ze    swego    składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
  § 62

  Do kompetencji komisji rewizyjnej koła należy:
  1)  ocena działalności koła, rozpatrywanie i zatwierdzanie   sprawozdań zarządu koła i komisji rewizyjnej za czteroletnią kadencję oraz udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;
  2)  składanie zastrzeżeń  w    stosunku  do    projektów    uchwał, postanowień i przedsięwzięć zarządu koła – w przypadku stwierdzenia, że mogą one spowodować szkody w działalności koła;
  3)  wydawanie zaleceń  pokontrolnych  w    przypadku  stwierdzenia  uchybień w działalności oraz określenie terminu i sposobu ich usunięcia;
  4) informowanie na bieżąco członków zarządu koła o stwierdzonych niedociągnięciach
  5) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na walnym zebraniu (sprawozdawczo-wyborczym i sprawozdawczym)  członków koła oraz wniosków udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła;
  6)  występowanie z żądaniem zwołania walnego  zebrania  członków koła w przypadkach działań zarządu koła niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami władz Związku;
  7) wypracowywanie stanowiska komisji rewizyjnej w sprawach wniosków, skarg i zażaleń odnoszących się do działalności władz koła, a napływających od członków Związku;
  8) przesłanie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli  koła do wojewódzkiej lub rejonowej komisji rewizyjnej