Author Archives: Admin

UROCZYSTE OBCHODY 68. ROCZNICY BITWY POD LENINO W KOLE NR6 ZŻWP PRZY DGW

Zgodnie z wieloletnią tradycją – w dniu 12 października br. na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczystość w 68. Rocznicę bitwy pod Lenino. Jej organizatorem było Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Na wstępie narrator – płk Jerzy Gąska powitał zaproszonych gości w osobach:

1.pan Waldemar Strzałkowski – przedstawiciel Prezydenta RP, ekspert ds. kombatantów w kancelarii prezydenta;

2.płk Mirosław Kaliński- przedstawiciel Ministra obrony Narodowej, szef Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON;

3.płk Mieczysław Mosakowski – dyrektor Departamentu Obronności Ministerstwa Rolnictwa;

4.płk Henryk Strzelecki – prezesZarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z delegacją;

5.płk Kazimierz Wtorek – członek prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga wraz z delegacją.

Serdecznie powitał członków i sympatyków Kola Nr 6 oraz licznie zgromadzonych warszawiaków ze szczególnym uwzględnieniem dużej liczby dzieci i młodzieży szkolnej. Punktualnie o g. 12.00 dowódca warty dokonał zmiany na posterunku przy GNŻ. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła koleżanka Agata Jastrzębska (pełny tekst w załączeniu). Po jej wystąpieniu delegacje, przy dźwiękach werbli, złożyły wieńce na płycie GNŻ.

Foto: ppłk Grzegorz Serocki                                            Jan Dźwigała – prezes Koła

TREŚĆ PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWEGO ODCZYTANY PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA PRZEZ KOLEŻANKĘ AGATĘ JASTRZĘBSKĄ

Szanowni Państwo!

Trwałą i chlubną tradycją w działalności Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa jest uroczyste obchodzenie ważnych rocznic w historii walk żołnierzy polskich w czasie II Wojny Światowej. Dziś obchodzimy 68 rocznicę bitwy pod Lenino. Przez kilkadziesiąt lat data stoczenia tej bitwy – 12 października – była obchodzona uroczyście jako Dzień Wojska Polskiego. Z tego m. in. względu wypada wyjaśnić na czym polega szczególne jej znaczenie.

Historycy i bardzo nieliczni żyjący jeszcze świadkowie podkreślają, że bitwa miała charakter tradycyjnie polski. Żołnierze -kościuszkowscy, rekrutujący się głównie z prześladowanych wysiedleńców-sybiraków , którzy mieli ” wczoraj łach, mundur dziś”, pokazali swój spontaniczny i brawurowy zryw przeciw wrogowi , ku wolności. Myślę że nie będzie nadużyciem scharakteryzowanie postawy żołnierzy pod Lenino wg wiersza Adama Mickiewicza, że:

,,Polak stąd między narodami słynny,
że bardziej niżli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata
Walcząc z ludźmi i losem,
póki mu śród burzy przyświeca ta nadzieja,
że Ojczyźnie służy.”

Choć brawura i odwaga zaprezentowana w czasie bitwy przez żołnierzy polskich zasługują na najwyższe uznanie, to jednak ze strony czysto wojskowej znaczenie tej bitwy jest niewielkie, a w skali ogromnego frontu wschodniego raczej epizodyczne. Doniosłą role odegrała bitwa pod Lenino pod względem politycznym. Działa pod Lenino zabrzmiały głośnym echem w kraju i na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w państwach koalicji antyhitlerowskiej. Czyn bitewny pod Lenino wytyczał nowy etap walki wyzwoleńczej, nową jakość udziału Polskich Sił Zbrojnych w II Wojnie Światowej. Udział 1-wszej Dywizji im. T. Kościuszki w walce pod Lenino zapoczątkował wprowadzenie wojska polskiego na główny w walce z Niemcami – front wschodni. Żołnierz polski wkroczył na szlak bojowy, prowadzący najkrótszą drogą drogą do Polski. Tych faktów historycznych nie da się przemilczeć i zafałszować. Ubliżają poziomowi świadomości narodowej, godności i honorowi żołnierza polskiego spod Lenino, różnego rodzaju paszkwile, że jako bezwolna masa zostali przez Stalina rzuceni na stracenie i niechybną śmierć. To pod Lenino zaczął się szlak bojowy 1-szej i 2-ej Armii Wojska Polskiego których żołnierze wyzwalali i jednocześnie przywracali Polsce prastare piastowskie ziemie nad Odrą i Bałtykiem.

Pierwszy raz w 1000-letnich dziejach Polskich nasi żołnierze zdobywali Berlin. Jednym z nielicznych żyjących uczestników tej bitwy i chwalebnego szlaku bojowego do Berlina jest członek naszego Koła, kawaler orderu Virtutti Military – płk Tadeusz Makarewicz, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON.

Powyższe fakty wskazują, że bitwa pod Lenino to ważne wydarzenie w najnowszych dziejach Polski, należy o niej pamiętać i przekazywać młodym pokoleniom!

CHWAŁA BOHATEROM SPOD LENINO!!!

ŚMIERĆ KOLEGI

W dniu 12 października 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy

84 lata nasz

WSPANIAŁY KOLEGA

wieloletni członek Koła Nr 6 im. Żołnierzy Armii WP ZŻWP przy DGW

płk Henryk WASIELEWSKI

wzorowy i oddany żołnierz, odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe, z udziałem wojskowej asysty honorowej, rozpoczną się o g. 10,00 w dniu 17października 2011 r. w Sali „A” Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa), po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie odprowadzona do grobu na cmentarzu miejscowym.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP

ZŻWP przy DGW

========================================================

Przyjęcie i odznaczenia.

Przyjęcie i odznaczenia w Kole nr 6

W dniu 8 września 2011 r. odbyło się powakacyjne zebranie Koła. Tradycyjnie pierwszym jego punktem było przyjęcie nowych członków. Tym razem przyjęci zostali: małżeństwo Małgorzata i mjr dr Andrzej TYBEL  oraz sierż. szt. Andrzej WĘGIER. Ich przyjęcie zostało skwitowane przez zebranych gorącymi brawami.
Kolejną czynnością było wręczenie Medali „ XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przez prezesa Koła – kpt. Jana DŹWIGAŁĘ. Otrzymali je: ppłk Edward BERNOLAK, por. Tadeusz CISKI, ppłk Henryk KINASIEWICZ, ppłk Bolesław KULIŃCZYK, st. chor. szt. Jan MĘDZELA, ppłk Andrzej NOWACKI, ppłk Jan OTRĘBOWSKI, ppłk Henryk PIOTROWSKI, ppor. Jan WĘGIEREK, ppłk Teodor WIKLIŃSKI.
W dalszej części prezes Koła złożył solenizantom i jubilatom lipcowym, sierpniowym i wrześniowym najserdeczniejsze życzenia. Szczególnie gorące życzenia dalszej aktywności społecznej i dobrego zdrowia otrzymał honorowy prezes Kola – płk Eugeniusz GRADOŃ z okazji 85. urodzin. Do życzeń Zarząd dołączył piękną okolicznościową plakietkę.

W imieniu uhonorowanych podziękowanie złożył płk GRADOŃ.

Następnie płk GRADOŃ wygłosił prelekcje historyczną z okazji 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Dalej były wspomnienia i dyskusje przy małym poczęstunku.
Po zebraniu kol. Andrzej TYBEL stwierdził, że nigdy w życiu nie przypuszczał, że zostanie tak serdecznie przyjęty przez dotychczas obcych mu ludzi.

Mł. chor. szt. Jacek JANKOWSKI

Otwarcie siedziby Koła.

Święto w Kole nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa

W dniu 8 września 2011 r. Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa miało wielkie święto. Otwarta została siedziba zarządu Koła w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Na Wirażu” przy ul. Żwirku i Wigury 2 b w Warszawie. W celu podkreślenia wojskowego charakteru uroczystości z ORW WP został skierowany trębacz  chor. szt. Marek BOROWSKI Dowódcą uroczystości był kpt. Sebastian CICHOSZ z DGW.  Po wydaniu odpowiednich komend – na plac przed nową siedzibą został wprowadzony sztandar Koła w asyście pocztu:
płk Jerzy GĄSKA – dowódca pocztu, chor. Krzysztof MUCHA – asystent, st. chor. szt. Andrzej UTKOWSKI – sztandarowy. Uroczystość została rozpoczęta przywitaniem przez prezesa Koła – kpt. Jana DŹWIGAŁĘ – znamienitych gości:
Prezesa ZG ZŻWP – gen. dyw. Adama RĘBACZA;
Dowódcę Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Wiesława GRUDZIŃSKIEGO;
Sekretarza Generalnego ZG ZŻWP – płk. Jana KACPRZAKA;
Prezesa MZW  ZŻWP – płk. Bogdana MILLERA;
Zastępcę Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk. Andrzeja ŚMIETANĘ.
Następnie prezes Koła w krótkim przemówieniu podziękował za pomoc w budowie domu – siedziby Koła. Pierwsze podziękowanie skierował do Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wirażu” w osobach prezesa – pana Włodzimierza SIBILSKIEGO i wiceprezesa – płk. Zbigniewa WRONY. Następne podziękowania zostały skierowane do: płk. Jana KACPRZAKA, płk. Józefa TURLEJSKIEGO, płk. Piotra WYPYCHA, płk. Jerzego GĄSKI,  ppłk. Grzegorza SEROCKIEGO, ppłk. Marka GÓRKI, st. chor. szt. Andrzejowi UTKOWSKIEMU i jego małżonce Marii, chor. szt. Stanisławowi PIECZARZE, paniom: Marzenie KRUK, Agacie JASTRZĘBSKIEJ, Wiesławie WYPYCH i Magdzie KACZMARCZYK.
Szczególne słowa podziękowania skierował do pana Włodzimierza SIBILSKIEGO i płk. Zbigniewa WRONY z ROD „Na Wirażu” za osobiste zaangażowanie i nadzór nad budową siedziby oraz do pani Marzeny KRUK za duży wkład finansowy w to przedsięwzięcie.
Nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Aktu tego dokonali: Prezes ZG ZŻWP, Dowódca GW i prezes Koła.
Prezes Koła odczytał w dalszej części uroczystości listę osób wyróżnionych przez Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP medalami „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”:
Gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI, płk Andrzej ŚMIETANA, płk Piotr WYPYCH, ppłk. Marek GÓRKA, pan Ryszard NIEDBAŁA , pan Leszek RYCHLIK i kpt. Sebastian CICHOSZ. Aktu wręczenia medali dokonał prezes ZGZŻWP – gen. dyw. Adam Rębacz w towarzystwie prezesa Koła.
Na komendy wydane przez kpt. CICHOSZA – poczet sztandarowy został odprowadzony.
W dalszej części wszystkie osoby biorące udział w uroczystości zwiedziły piękną, bardzo dobrze wyposażoną siedzibę zarządu Kola, a następnie wpisały się do księgi pamiątkowej Koła. Były toasty i przemówienia. Wszyscy członkowie Koła są wdzięczni gościom z uświetnienie uroczystości!
Dziękujemy!
Jan Dźwigała – prezes Koła

 

Podziękowanie za współpracę

W dniu 1 sierpnia 2011 r. zarząd Koła nr 6 im. 2 Armii WP ZŻWP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zorganizował uroczystość podziękowania organizacjom i osobom indywidualnym za wsparcie w ufundowanie sztandaru dla Koła i organizację przepięknej uroczystości jego wręczenia. Zarząd Główny naszego Związku postanowił, na wniosek Koła, odznaczyć medalami „XXX – lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” nw. osoby:

1.Eugeniusz KONDRACKI – prezes Polskiego Związku Działkowców

2.Antoni KOSTRZEWA – wiceprezes Polskiego Związku Działkowców

3.Grażyna FRANKE – prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD

4.Halina WIŚNIEWSKA – żona zmarłego ojca chrzestnego sztandaru Koła Nr 6

5.Wiesława WYPYCH – matka chrzestna sztandaru, członkini Koła Nr 6

6.Zbigniew LIPPE – były wiceprezydent m.st. Warszawy

7.Krzysztof KRUK – wiceburmistrz Ochoty m.st. Warszawy

8.Jan MOLO – wiceprzewodniczący Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa – Ochota

9.ppłk Henryk JAGIELSKI – prezes ROD PZD „Krępa Rosa”

10.Ryszard NIEDBAŁA – prezes ROD PZD „Rakowiec”

11.Włodzimierz SIBILSKI – prezes ROD PZD „Na Wirażu”

12.Józef IDZIKOWSKI – prezes PKPS w dzielnicy Ochota

13.Zdzisława ŻOCHOWSKA – wiceprezes dzielnicy Ochota

14.Małgorzata MACHAJ – wiceprezes SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

15.Marzena KRUK – sekretarz SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

16.st. chor. Marek PARASIAK – skarbnik SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

17.Włodzimierz KOPKA – księgowy SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

18.Agata JASTRZĘBSKA – aktywistka SIS „O GODNOŚĆ DO KOŃCA…”

19.Ewa MIKOŁAJCZYK – aktywistka Koła Nr 6

20.ppłk Piotr WYPYCH – zasłużony dla Koła Nr 6

21.mł. chor. szt. Jacek JANKOWSKI – sekretarz Koła Nr 6

Odznaczenia wręczył sekretarz generalny naszego związku – płk Jan KACPRZAK, który złożył wyróżnionym serdeczne gratulacje.

Następnie prezes Koła – kpt. Jan DŹWIGAŁA wręczył przedstawicielom Polskiego Związku Działkowców puchar, ufundowany przez członków Koła, w związku z obchodzoną 30. rocznicą powstania PZD. Wiceprezes PZD – Antoni KOSTRZEWApodziękował za puchar i za owocna współpracę ogrodów z Kołem Nr 6.

W dalszej części Włodzimierz SIBILSKI, w imieniuwyróżnionych, podziękował za współpracę i za medale. Wręczył dla Koła pamiątki z czasówdrugiej wojny światowej – po swoim ojcupłk. Tadeuszu SIBILSKIM, żołnierzu m. in. 2 Armii WP. Przypominam, że Koło nosi imię Żołnierzy 2 Armii WP. Każdy z obecnych na uroczystości wpisał się do księgi honorowej koła.

W drugiej części imprezy został wzniesiony toast za dalszy rozwój współpracy i za pomyślność. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem.

W uroczystości uczestniczył i spisał – Stanisław PIECZARA

POŻEGNANIE

W dniu wczorajszym o godz. 11.00 na Cmentarzu Północnym rozpoczęła się  uroczystość pożegnania płk Stanisława Żakowskiego. Żegnali Go najbliżsi: córka Ewa z rodziną i syn Wiesław z rodziną, oraz dalsza rodzina i przyjaciele. W ostatniej drodze towarzyszyli mu również koledzy z Okręgowego i Krajowego Zarządu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Żegnała go również delegacja naszego Koła, delegacja z Domu Emeryta Wojskowego i delegacja żołnierzy i pracowników JW 1153 w której pani Ewa pracowała wiele lat. Cześć jego pamięci.

 

 

IMIENINY W OZM PZD

W dniu 26 lipca obchodziła imieniny Pani Grażyna Franke – Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. Solenizantka jest również sympatykiem naszego Koła  z którym współpracuje i w którym ma wielu  przyjaciół. Do Koła należy dużo osób posiadających legitymację PZD i aktywnie na rzecz PZD działających. Nie mogło zabraknąć delegacji Koła z życzeniami  u Pani Grażyny. Składaliśmy życzenia imieninowe w obecności Panów Prezesów Antoniego Kostrzewy i Stanisława Zawadki – również wielkich sympatyków Koła i działaczy społecznych. Solenizantka była uradowana życzeniami, które ciągle napływały, ale znalazła czas i dla nas. Wszystkiego najmilszego Pani Grażyno.

67. rocznica powstania PKWN

 W dniu 22 lipca w 67 rocznicę powstania PKWN – pierwszego, tymczasowego organu władzy wykonawczej w Rzeczpospolitej Polskiej, na obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy przesuwającą się linią frontu radziecko-niemieckiego, a Linią Curzona, delegacja naszego Koła o godz. 12.00 złożyła wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oddając w ten sposób hołd poległym za wolność Ojczyzny, uczciliśmy ich ogromny wysiłek i najwyższą cenę, jaką przyszło im zapłacić za wywalczenie drogi do Wolnej Polski. W uroczystości złożenia wieńca brała udział grupa członków Koła oraz mieszkańcy Warszawy.

Diamentowe gody i rozstanie.

Płk Jan Młynarczyk urodził się 5.11.1926 r. w Sędziwcu, pow. Wyrzysk, woj. Bydgoskie. Podczas okupacji, od 16. roku życia pracował przymusowo u Helmuta Richtera – obywatela niemieckiego. W 1947 został wcielony do służby zasadniczej, ukończył szkołę podoficerską otrzymując stopień kaprala. Po zakończeniu tej służby został podoficerem zawodowym. W 1951 zawarł związek małżeński z Heleną Zasuń. W czerwcu tegoż roku, po zdaniu egzaminu, został mianowany na stopień chorążego, który wówczas był pierwszym stopniem oficerskim. W czasie 39. letniej służby zajmował odpowiedzialne stanowiska w nw. jednostkach: 6 pp w Częstochowie (1947 – 1951), Wyższa Szkoła Piechoty w Rembertowie (1951 – 1952), 72 pz w Gubinie (1952 – 1955), 23 pułk czołgów w Słubicach (1955 – 1961), KDO przy ASG w Rembertowie (1961 – 1962), KG m. st. Warszawy (1962 – 1967), DZJZ MON (1967 – 1986). Za osiągnięcia odznaczony został m. in. KKOOP i ZKZ. Ta wspaniała uroczystość została przesłonięta wiadomością, że państwo Młynarczykowie wyprowadzają się z Warszawy, by resztę życia spędzić przy rodzinie w Szamotułach. Pan płk Jan Młynarczyk podziękował wszystkim członkom koła za współpracę. Szczególnie czule się żegnał z towarzyszami służby. Od członków koła Dostojni Jubilaci otrzymali wspaniały tort, kosz kwiatów i obraz z okolicznościową plakietką. Było tradycyjne 100 lat, łzy, różne przygotowane na tę okoliczność melodie, wspomnienia no i oczywiście poczęstunek.

Prezes poinformował zebranych, że w uznaniu zasług w pracy dla ZŻWP nw. zostali wyróżnieni wpisem do księgi honorowej ZWM: ppłk Adam Grześkowiak i płk Mieczysław Jastrzębski.

Na zakończenie serdeczne życzenia imieninowe (w formie wiersza) otrzymał prezes kola.

płk Józef Turlejski

22 lipca

Zaproszenie pod GNŻ

W 67. rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, kultywując zniesione Święto Odrodzenia Polski, członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – w dniu 22 lipca o g. 12,00 złożą kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na uroczystość tę serdecznie zapraszam!

Prezes Koła – Jan Dźwigała