Author Archives: Admin

Delegacja w sejmie

Delegacja naszego koła w Sejmie

W dniu 10 lutego 2012r.w Sejmie RP Komisja Historyczna PPS, Zespół Historyczny przy Centralnym Klubie Weteranów Lewicy, oraz Leszek Miller – Przewodniczący SLD – zorganizowali „II KONFERENCJĘ HISTORYCZNĄ LEWICY” pod tytułem: „Nigdy dosyć Październików” ,”PRL PO PRZEŁOMIE PAŹDZIERNIKOWYM 1956r.”

Gośćmi honorowymi byli: prof. Karol Modzelewski i prof. Andrzej Werblan.` Wystąpili: prof. Andrzej Friszke UW, prof. Andrzej Skrzypek UW, oraz Józef Tejchma.

W Konferencji uczestniczyli zaproszeni członkowie naszego Koła kol. Ryszard Gospodarski i Stanisław Pieczara.

 

kpt. Jan Dźwigała

 

 

Zebranie sprawozdawcze

W dniu 9 lutego 2012 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2011rok Koła nr 6. Sprawozdanie z działalności zebranym członkom koła złożyli-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- płk Józef Turlejski oraz Sekretarz koła – mł.chor.szt. Jacek Jankowski. Sprawozdawcy zapoznali zebranych ze sprawozdaniem rocznym przesłanym do Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP, zwrócili uwagę na wzorową pracę zarządu, przyjęcie znacznej ilości nowych członków na tle innych kół, na borykanie się z rosnącymi potrzebami finansowymi koła oraz koniecznością odprowadzania połowy składek do Zarządu Mazowieckiego ZŻWP, poinformowano o nie zaleganiu z terminowymi wpłatami składek i stanie finansów na koniec 2011r. Członkowie koła po wysłuchaniu przyjęli przez aklamację sprawozdanie i udzielili absolutorium Zarządowi Koła nr 6 ZŻWP przy DGW. Prezes koła podziękował za wykonanie sprawozdania, zapoznanie oraz udzielone przez zebranych zaufanie.

Prezes koła szczególnie gorąco powitał na zebraniu kol. ppłk Bolesława Kulińczyka przybył w towarzystwie małżonki Lucyny (samodzielnie trudno mu się poruszać) i został odznaczony Medalem „ XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” przez prezesa Koła – kpt. Jana DŹWIGAŁĘ i w-ce prezesa Koła płk Zbigniewa WRONE.

Tradycyjnie kolejnym punktem zebrania było przyjęcie nowych członków. Tym razem przyjęci zostali: kol. ppłk Józef SZANIAWSKI, kol. ppor. Jan MOLO, kol. Alicja CIEPLUCHA, kol. Teresa LEMPKOWSKA. Ich przyjęcie zostało skwitowane przez zebranych gorącymi brawami.

W dalszej części prezes Koła złożył solenizantom i jubilatom styczniowym i lutowym najserdeczniejsze życzenia. Szczególnie gorące życzenia dalszej aktywności społecznej i dobrego zdrowia otrzymał sekretarz Koła – mł.chor.szt. Jacek Jankowski- szczególne życzenia złożył solenizantowi ostatni dowódca Jacka w służbie płk Zbigniew WRONA.

Wice Prezes naszego koła płk Zbigniew Wrona w imieniu współpracującym z kołem SIS,, O godność do końca…”- wręczył podziękowanie pani Zdzisławie Żochowskiej- wyróżniona otrzymała od członków koła oklaski.

Kol. Włodzimierz SIBILSKI-Prezes ROD ,,NA WIRAŻU” złożył zaproszenie na wręczenie sztandaru i wystąpił z apelem o dobrowolne złożenie datków na wykonanie sztandaru dla ogrodu działkowego. Apel ten trafił w serca i portfele naszych członków, koła którzy pamiętają szczodrość ROD podczas zbiórki na ufundowanie naszego sztandaru. Sprawna zbiórka datków przez niezawodną w takich sytuacjach kol. Wiesławę WYPYCH przyniosła nadspodziewane efekty, kol. Wiesława Wypych zebrała i przekazała na wsparcie ufundowania sztandaru dla ROD- 1000 zł., Co zaskoczyło Prezesa, który bardzo serdecznie podziękował zebranym członkom koła.

Dalej były wspomnienia i dyskusje przy małym poczęstunku.

mł.chor.szt. Jacek Jankowski

WYZWOLENIE WARSZAWY

WYZWOLENIE WARSZAWY
W dniu 17 stycznia 2012r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczystość z okazji 67 rocznicy wyzwolenia Warszawy z pod okupacji niemieckiej. W uroczystości udział wzięli członkowie naszego Koła: Janina i Józef Turlejscy oraz Wiesława Wypych i Stanisław Pieczara, wieniec złożył prezes Koła Jan Dźwigała w asyście uczestników II wojny światowej – Ludwika Bendera i Mieczysława Jastrzębskiego. Następnie delegacja Koła nr 6 udała się na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich poległych w walkach o wyzwolenie naszej stolicy, gdzie w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej  Wojska Polskiego złożyła wieniec.

BELWEDER

W dniu 12 stycznia 2012r. delegacja Związku Żołnierzy Wojska Polskiego została przyjęta przez Panią Prezydentową Annę Komorowską w Belwederze – historycznym budynku o olbrzymiej patriotyczno-wojskowej i historycznej tradycji. W noworocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego  ZŻWP, Zarządu Okręgu Mazowieckiego i kilku wyróżniających się kół i zarządów  – w tym również przedstawiciele naszego koła w osobach: Agata Jastrzębska, Marzena Kruk, Wiesława Wypych, Jan Dźwigała i Stanisław Pieczara.
Poznanie historii Belwederu, oraz zwiedzanie przepięknych sal i komnat, w których są zgromadzone artefakty z naszych międzywojennych dziejów z oprowadzającym nas przewodnikiem wywarło na wszystkich olbrzymie wrażenie i przybliżyło nam dzieje Polski.
Pani Prezydentowa bardzo życzliwie i serdecznie rozmawiała o działalności naszej organizacji podkreślając, że rada jest z integracji środowiska wojskowego skupionego w ZŻWP. Następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek do sali bankietowej, gdzie w bardzo swobodnej i miłej atmosferze mogliśmy indywidualnie z Panią Komorowską porozmawiać.

Notował: Staszek Pieczara


Delegacja Armi Rosyjskiej

W dniu 14 listopada 2011 r. mieliśmy zaszczyt przyjąć w naszej nowej siedzibie, przebywającą w Polscez robocza wizytą, delegację Międzynarodowego Konsultacyjnego Związku Organizacji Oficerów Rezerwy armii rosyjskiej z siedzibą w Moskwie. W jej skład wchodzili: sekretarz Związku – płk Anatolii Mogomietowicz Kumachow i płk Witali Iwanowicz Bułkowski. Towarzyszyli im: członkowie Prezydium Zarządu Głównego naszego Związku: prezes ZG – gen. dyw. Adam Rębacz i sekretarz Generalny – płk Jan Kacprzak. Honory gospodarzy pełnili: prezes Koła – kpt. Jan Dźwigała, członek zarządu Koła – ppłk Grzegorz Serocki, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej Koła – chor. szt. Stanisław Pieczara oraz członek Koła, prezes ROD „Na Wirażu –kol. Włodzimierz Sibilski.

Zagraniczni goście zostali uhonorowani pamiątkowymi plakietkami. Odwzajemnili się przekazaniem dla Koła swoich materiałów publikujących ich organizację i działalność. Wszyscy goście wpisali się do księgi honorowej Koła. Otrzymaliśmy gratulacje za utworzenie pięknej siedziby.

Treścią rozmów (obyło się bez tłumacza) była wymiana doświadczeń w działalności podobnych(w Rosji i w Polsce)organizacji. Wyrażono zainteresowanie dalszą współpracą. W dalszej części goście zostali przyjęci uroczystą kolacją.

Jan Dźwigała

Zebranie Koła nr 6-Listopad 2011

Comiesięczne zebranie koła odbyte w dniu 10 listopada 2011r. okazało się bardzo ważne z wielu powodów:

1. Płk Józef Turlejski wystąpił z okolicznościową prelekcją, poświęconą Świętu Niepodległości;

2. W poczet członków koła i związku został przyjęty kolejny kandydat w osobie kpt. Jerzego Rusinka, znanego z czasów służby wojskowej jako kierownik Wojskowej Administracji Koszar Nr 11 przy 10 pułku samochodowym,a obecnie jako jeden z najlepszych instruktorów nauki jazdy (chętni do skorzystania z jego profesji zapraszamy na stronę internetową koła -kzwp.waw.pl);

3. Członkowie koła przyjęli jednogłośnie rezygnację st. chor. szt. Mirosława Hajdukaz funkcji członka zarządu- skarbnika koła. Przewodniczący komisji rewizyjnej i jego zastępca (płk Turlejski i st.chor. szt. Pieczara) w swych wystąpieniach podkreślali wzorowe wykonywanie obowiązków przez ustępującego skarbnika oraz to, że rezygnację złożył ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek. Zebranie postanowiło, że obowiązki skarbnika będzie pełnił do końca roku 2011 i że sporządzi sprawozdanie finansowe za ten rok. W imieniu wszystkich członków za wzorową pracę podziękował prezes – kpt. Jan Dźwigała. Zebrani brawami na stojąco wyrazili podziękowanie.

4. Prezes Koła nr 6 kpt. Jan Dżwigała w imieniu zarządu, przedstawił kandydaturę najmłodszej koleżanki – 27. letniej Agaty Jastrzębskiej na stanowisko członka zarządu-skarbnika koła nr 6. Krótko ją scharakteryzował. Podkreślił jej wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Ukończyła studia ekonomiczne w SGGW(jest magistrem inżynierem), pracuje w firmie księgowej.Oświadczył, że ją zna i że ewentualny jej wybór na członka zarządu i skarbnika koła będzie pozytywnym sygnałem dla innych kół do odmładzania kadr, a w kole jeszcze bardziej ożywiinnych członków do działania. Innych kandydatur nie było. Za jednomyślną zgodą uczestników zebrania – postanowiono, że głosowanie odbywało się jawnie. W głosowaniu tym wszyscy byli za jej wyborem.
Po głosowaniu – prezes serdecznie pogratulował jednomyślnego wyboru kol. Agacie Jastrzębskiej.

Kol. Agata JASTRZĘBSKA CZŁONEK ZARZĄDU-SKARBNIK KOŁA NR6

Ta z kolei podziękowała za wybór, obiecała, że dołoży starań aby obowiązki wykonywać jak najlepiej oraz poprosiła o wyrozumiałość i pomoc.

W dalszej części(tradycyjnie) złożono serdeczne życzenia jubilatom i solenizantom listopadowym. Później było już tylko bardzo przyjemnie – dyskusje przy paluszkach, kawie i herbacie.

Marzena Kruk

Zebranie Koła nr6

 

Zebranie Koła w dniu 13 października 2011 r.

Jak zwykle członkowie Kola bardzo uroczyście przygotowali swoje spotkanie – zebranie. Poprzedniego dnia była obchodzona uroczyście przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie – 68. rocznica bitwy pod Lenino pod egidą naszego Koła.

Na wstępie zebrani wysłuchali hymnu państwowego. Następnie prezes Koła – kpt. Jan Dźwigała powitał dostojnych gości:

 1. panią Alicję CIEPLUCHA – wdowę po naszym Koledze Ryszardzie;
 2. płk. Andrzeja ROMANOWSKIEGO – wiceprezesa Mazowieckiego Zarządu Okręgowego ZŻWP.
 3. szczególnie serdecznie powitał płk. Tadeusza MAKAREWICZA – uczestnika bitwy pod Lenino, członka naszego Koła.

Następnie prezes poinformował zebranych, że dniu 12 października 2011 r. zmarł Wspaniały Kolega, Członek naszego Koła – płk Henryk WASIELEWSKI.

Zebranichwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego. Poinformował także o dacie i miejscu pochówku.

Poinformował, że w trakcie ostatniego posiedzenia zarządu Kola w poczet członków ZŻWP w naszym Kole zostali przyjęci:

płk Jarosław ANDRZEJEWSKI, płk Mieczysław MOSAKOWSKI, płk Andrzej WYSZYŃSKI, por. Edward STANISŁAWSKI. Zebrani przyjęli tę wiadomość gromkimi brawami.

W dalszej części odbyło się wręczenie wyróżnień:

Medali XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

 1. kol. Ewa MIKOŁAJCZYK;
 2. mjr Adam KUNICKI;
 3. mł. chor. szt. Józef DŹWIGAŁA;
 4. panLeszek RYCHLIK;
 5. chor. Marek DŹWIGAŁA;
 6. mjr Zbigniew LICHOCKI;
 7. płk Mieczysław MOSAKOWSKI.

Brązowej Odznaki „Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 1. płk Marian NOWACKI
 2. chor. Ryszard ZIENKIEWICZ

Wpisem do Księgi Honorowej Mazowieckiego Zarządu Okręgowego ZŻWP

 1. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI – jeden z nielicznych uczestników bitwy pod Studziankami w składzie Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, uczestnik bitwy o Kołobrzeg (był ciężko ranny).

Medale i odznaki dekorował oraz certyfikat do księgi honorowej wręczył wiceprezes MZO ZŻWP – płk Romanowski w towarzystwie prezesa Koła.

Po dekoracjach prezes koła złożył życzenia wszystkim solenizantom październikowym. Szczególne życzenia zostały skierowane do kol. Teresy KRAŚNIAK(z wiązanką kwiatów) oraz płk. Tadeusza MAKAREWICZA.

Po solenizantach przyszedł czas na jubilatów. Było ich kilku. „Okrągły” jubileusz – 60. urodziny przypadły w dniu 12 października – kol. płk. Zbigniewowi WRONIE – wiceprezesowi zarządu naszego Koła. Prezes Kola złożył jubilatowi serdeczne życzenia i prezent – okolicznościową piękną plakietkę – od wszystkich członków Koła.

Następnie przy kawie, herbacie i ciastkach zebrani obejrzeli trzy filmy:

 1. z uroczystości wręczenia sztandaru w dniu 27 kwietnia br.;
 2. z uroczystości otwarcia siedziby kola w dniu 8 września br.;
 3. z uroczystości pod GNŻ w dniu 12 października br.

Zebrani brawami na stojąco podziękowali za prezentację filmów.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na następne zebranie w dniu 10 listopada br.

Wieczna Warta

POGRZEB PŁK WASIELEWSKIEGO


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o zgonie płk Henryka Wasielewskiego, który zmarł 12 października 2011r. Nieubłagana śmierć wyrwała z naszych szeregów zasłużonego żołnierza. Wszyscy odczuwamy głęboki żal i ból po zgonie bardzo dobrego wychowawcę żołnierzy wojska, aktywnego obywatela w żołnierskim mundurze, wrażliwego na ludzką krzywdę, prawego i szlachetnego człowieka. Zmarły swój talent, umiejętności i doświadczenie wykorzystywał dla dobra służby wojskowej. Na pierwszym miejscu stawiał HONOR. Całe życie był uczynny i chętnie pomagał innym. Jego służba i praca przepełnione były głębokim patriotyzmem i należyte wypełnianie żołnierskich powinności, były i pozostaną w naszej pamięci, jako wyraz oddania sprawie OJCZYZNY i jej siłom zbrojnym.

Koledzy pamiętają Go bardzo dobrze, że swoją serdecznością w obcowaniu z nimi i współpracownikami zyskał sobie wielkie uznanie. Kochał swoją rodzinę, zawsze był gotów dla niej się poświęcić. Płk Wasielewski urodził się 4 stycznia 1929 r. w m. Kurów  w woj. płockiem. Gdy miał 5 lat zmarł mu ojciec, a po następnych 3 latach umarła matka. Dalsza rodzina wzięła Go na wychowanie. Będąc dzieckiem pomagał tej rodzinie pracując u bogatych gospodarzy niemieckich, za co otrzymywał produkty rolne. Po wyzwoleniu Polski  z okupacji hitlerowskiej, mając 16 lat wyjechał na ziemie odzyskane do Drawska Pomorskiego gdzie zamieszkał u znajomych rodziny. Rozpoczął pracę w Rolniczej Spółdzielni Handlowej. W 1947r.,  przy poparciu Związku Walki Młodych, a był jej członkiem,  rozpoczął pracę w warsztatach napraw samochodów. W 1948r. zatrudniony został w PGR jako brygadzista- monter samochodów.1 października 1948 r. został powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej.Za wzorowe wykonywanie obowiązków żołnierskich, w maju 1951r. skierowany został do Oficerskiej Szkoły Polityczno – Wychowawczej. Po ukończeniu tejże szkoły jako podporucznik wyznaczony został na zastępcę dowódcy kompanii wozów osobowych w 12 batalionie samochodowym. Dalszą służbę wojskową pełnił na różnych odpowiedzialnych stanowiskach. Przed zwolnieniem ze służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, był zastępcą Dyrektora Centralnego Kolportażu Wojskowego. W czasie zawodowej służby wojskowej ukończył Wojskową Akademię Polityczną uzyskując magistra pedagogiki wojskowej.Ze służby wojskowej został zwolniony w 1984r.Po przejściu na rentę czynnie włączył się do pracy społecznej.

Od 1984r. do chwili śmierci najpierw należał do Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych, a po zmianie nazwy do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa.

Płk Wasielewski za zasługi w pokojowej służbie zawodowej, działalność społeczną został wyróżniony:

 • – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski
 • – Złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi
 • – Złotym, srebrnym i brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny
 • – Złotym, srebrnym i brązowym Medalem Za zasługi dla Obronności Kraju
 • – Krzyżem Związku Żołnierzy WP
 • – Medalem Związku Żołnierzy WP
 • – Medalami 10-cio lecia i 30 lecia Polski Ludowej oraz wieloma innymi odznaczeniami wojskowymi i cywilnymi.

Ponadto był wyróżniany dyplomami, nagrodami itp.

Przy asyście Żołnierzy z Batalionu Reprezentacyjnego WP oraz pocztu sztandarowego (płk Zbigniew WRONA – dowódca pocztu, chor. Krzysztof MUCHA – asystent, chor. szt. Stanisław PIECZARA – sztandarowy ) ze sztandarem Koła spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Trębacz odegrał „Śpij Kolego”. Padły salwy honorowe.

Wyrazy głębokiego współczucia dla  siostry Zmarłego – Barbary, rodzinie, która po śmierci rodziców przyjęła Go jak syna, córkom: Barbarze i Bożenie, wnukom: Oliwii i Łukaszowi,prawnukowi- Michałowi oraz dalszej rodzinie  i najbliższym złożył w imieniu  członków Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – płk Józef TURLEJSKI.

Żegnaj Wspaniały Kolego!

Jan Dźwigała

UROCZYSTE OBCHODY 68. ROCZNICY BITWY POD LENINO W KOLE NR6 ZŻWP PRZY DGW

Zgodnie z wieloletnią tradycją – w dniu 12 października br. na placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odbyła się uroczystość w 68. Rocznicę bitwy pod Lenino. Jej organizatorem było Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa. Na wstępie narrator – płk Jerzy Gąska powitał zaproszonych gości w osobach:

1.pan Waldemar Strzałkowski – przedstawiciel Prezydenta RP, ekspert ds. kombatantów w kancelarii prezydenta;

2.płk Mirosław Kaliński- przedstawiciel Ministra obrony Narodowej, szef Oddziału Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON;

3.płk Mieczysław Mosakowski – dyrektor Departamentu Obronności Ministerstwa Rolnictwa;

4.płk Henryk Strzelecki – prezesZarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z delegacją;

5.płk Kazimierz Wtorek – członek prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga wraz z delegacją.

Serdecznie powitał członków i sympatyków Kola Nr 6 oraz licznie zgromadzonych warszawiaków ze szczególnym uwzględnieniem dużej liczby dzieci i młodzieży szkolnej. Punktualnie o g. 12.00 dowódca warty dokonał zmiany na posterunku przy GNŻ. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosiła koleżanka Agata Jastrzębska (pełny tekst w załączeniu). Po jej wystąpieniu delegacje, przy dźwiękach werbli, złożyły wieńce na płycie GNŻ.

Foto: ppłk Grzegorz Serocki                                            Jan Dźwigała – prezes Koła

TREŚĆ PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWEGO ODCZYTANY PRZED GROBEM NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA PRZEZ KOLEŻANKĘ AGATĘ JASTRZĘBSKĄ

Szanowni Państwo!

Trwałą i chlubną tradycją w działalności Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa jest uroczyste obchodzenie ważnych rocznic w historii walk żołnierzy polskich w czasie II Wojny Światowej. Dziś obchodzimy 68 rocznicę bitwy pod Lenino. Przez kilkadziesiąt lat data stoczenia tej bitwy – 12 października – była obchodzona uroczyście jako Dzień Wojska Polskiego. Z tego m. in. względu wypada wyjaśnić na czym polega szczególne jej znaczenie.

Historycy i bardzo nieliczni żyjący jeszcze świadkowie podkreślają, że bitwa miała charakter tradycyjnie polski. Żołnierze -kościuszkowscy, rekrutujący się głównie z prześladowanych wysiedleńców-sybiraków , którzy mieli ” wczoraj łach, mundur dziś”, pokazali swój spontaniczny i brawurowy zryw przeciw wrogowi , ku wolności. Myślę że nie będzie nadużyciem scharakteryzowanie postawy żołnierzy pod Lenino wg wiersza Adama Mickiewicza, że:

,,Polak stąd między narodami słynny,
że bardziej niżli życie kocha kraj rodzinny,
Gotów zawżdy rzucić go, puścić się w kraj świata,
W nędzy i poniewierce przeżyć długie lata
Walcząc z ludźmi i losem,
póki mu śród burzy przyświeca ta nadzieja,
że Ojczyźnie służy.”

Choć brawura i odwaga zaprezentowana w czasie bitwy przez żołnierzy polskich zasługują na najwyższe uznanie, to jednak ze strony czysto wojskowej znaczenie tej bitwy jest niewielkie, a w skali ogromnego frontu wschodniego raczej epizodyczne. Doniosłą role odegrała bitwa pod Lenino pod względem politycznym. Działa pod Lenino zabrzmiały głośnym echem w kraju i na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza w państwach koalicji antyhitlerowskiej. Czyn bitewny pod Lenino wytyczał nowy etap walki wyzwoleńczej, nową jakość udziału Polskich Sił Zbrojnych w II Wojnie Światowej. Udział 1-wszej Dywizji im. T. Kościuszki w walce pod Lenino zapoczątkował wprowadzenie wojska polskiego na główny w walce z Niemcami – front wschodni. Żołnierz polski wkroczył na szlak bojowy, prowadzący najkrótszą drogą drogą do Polski. Tych faktów historycznych nie da się przemilczeć i zafałszować. Ubliżają poziomowi świadomości narodowej, godności i honorowi żołnierza polskiego spod Lenino, różnego rodzaju paszkwile, że jako bezwolna masa zostali przez Stalina rzuceni na stracenie i niechybną śmierć. To pod Lenino zaczął się szlak bojowy 1-szej i 2-ej Armii Wojska Polskiego których żołnierze wyzwalali i jednocześnie przywracali Polsce prastare piastowskie ziemie nad Odrą i Bałtykiem.

Pierwszy raz w 1000-letnich dziejach Polskich nasi żołnierze zdobywali Berlin. Jednym z nielicznych żyjących uczestników tej bitwy i chwalebnego szlaku bojowego do Berlina jest członek naszego Koła, kawaler orderu Virtutti Military – płk Tadeusz Makarewicz, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON.

Powyższe fakty wskazują, że bitwa pod Lenino to ważne wydarzenie w najnowszych dziejach Polski, należy o niej pamiętać i przekazywać młodym pokoleniom!

CHWAŁA BOHATEROM SPOD LENINO!!!

ŚMIERĆ KOLEGI

W dniu 12 października 2011 r., po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy

84 lata nasz

WSPANIAŁY KOLEGA

wieloletni członek Koła Nr 6 im. Żołnierzy Armii WP ZŻWP przy DGW

płk Henryk WASIELEWSKI

wzorowy i oddany żołnierz, odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu

Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe, z udziałem wojskowej asysty honorowej, rozpoczną się o g. 10,00 w dniu 17października 2011 r. w Sali „A” Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa), po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie odprowadzona do grobu na cmentarzu miejscowym.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Członkowie Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP

ZŻWP przy DGW

========================================================