Category Archives: Wieczna Warta

Halina Bender

_(23.12.1938 r. – 21.04.2021 r.)

________Uroczystość pożegnania odbyła się 30 kwietnia 2021 r. na Komunalnym Cmentarzu Południowym w Antoninowie. Urna z prochami Zmarłej spoczęła   w niszy kolumbarium, obok  urny z prochami ukochanego męża Ludwika, który tam spoczął 12 stycznia br. Tak się stało, że tuż po 50. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego (w sierpniu ub. roku) i wręczenia im „Medali  za długoletnie pożycie małżeńskie” nastąpił kres ich wspólnej drogi. Z uwagi na pandemię, uroczystość miała bardzo skromny charakter. W pożegnaniu uczestniczyła córka Elżbieta z mężem oraz delegacja naszego Koła.

Żegnaj Halino!
Cześć Twojej pamięci!

   Foto i opracowanie: Eugeniusz Karbowiak


por. Ludwik BENDER

por. Ludwik BENDER
(25.08.1924 r. – 01.01.2021r.)

________Na Cmentarzu Południowym w Antoninowie, nieopodal Warszawy , Koło Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP w dniu 12 stycznia 2021 roku pożegnało bohatera walk na froncie II wojny światowej w składzie 2 Armii WP, zasłużonego dla 10 psam., zmarłego  przeżywszy 96 lat  – por. Ludwika BENDERA.
________Nasz Ludwik, popularnie zwany „Lutkiem”, urodził się w Kalinowicach Ordynackich, pow. zamojski, woj. lubelskie w rodzinie robotniczej. Jego tata zmarł gdy on miał zaledwie 8 miesięcy. W 1938 roku ukończył siedmioklasową szkołę podstawową. Od razu rozpoczął pracę bez wynagrodzenia  u  swojego wuja w warsztacie samochodowym. Mając 16 lat podjął pracę  w Spółdzielni Beton i pracował tam do końca okupacji niemieckiej.
_________Po wyzwoleniu wschodnich terenów Polski powołano go do wojska. Został skierowany do Białki k/Krasnystawu, gdzie formowała się 2 Armia Wojska Polskiego. Przydzielono Go do kompanii szkolnej podoficerskiej i na kurs kierowców. Po otrzymaniu prawa jazdy przydzielony do 37 pułku piechoty w batalionie moździerzy. Pierwszym Jego samochodem był  Chewrolet . W styczniu 1945 roku tym samochodem wyruszył na front. Stracił samochód w walce, w okolicach Radzynia Podlaskiego. Dalej jeździł na zdobycznych samochodach. Jego pułk brał udział w bojach nad Nysą Łużycką, pod Budziszynem i Mielnikiem. W dowód uznania wyznaczony  został na kierowcę dowódcy 7 dywizji. W 1946  roku skierowany do Śląskiego Okręgu Wojskowego jako kierowcę dowódcy OW Wrocław. 8.02.1947 r. zdemobilizowany w stopniu starszego kaprala.
________W 1948 r. przyjął propozycję i został żołnierzem zawodowym – kierowcą w 12 batalionie samochodowym  w Warszawie, a następnie w 10 pułku samochodowym na stanowisku kierowcy wiceministra obrony narodowej.  W 1957 roku z powodu trudnej sytuacji rodzinnej zwolniony ze służby na własną prośbę. Do 1965 r. był pracownikiem cywilnym w 10 psam.
________W okresie 1965r. do 1979 r. ponownie był żołnierzem zawodowym  w tej samej jednostce , a ze służby został zwolniony ze względu na stan zdrowia. W jednostce tej był jeszcze przez 12 lat pracownikiem cywilnym – kierowcą.
________Od 1996 roku był aktywnym działaczem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych, a od 2 marca 2006 roku członkiem naszego Związku i Koła.
________Za udział w walkach o wyzwolenie Polski  spod jarzma hitlerowskich okupantów, za ofiarną pracę w Jej odbudowie, za wzorową służbę i pracę na rzecz naszej ukochanej Ojczyzny i Jej sił zbrojnych był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, m. in. Medalami: „Za Odrę, Nysę i Bałtyk”, „Zwycięstwa i Wolności”, „Za Udział    w Walkach o Berlin”, „Odznaką Grunwaldzką” , Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim ZŻWP.
________Na tej uroczystości zgromadziło się grono osób, które Go kochają, szanują i dziękują, zwłaszcza ukochana żona i córka z mężem. Byli znajomi, sąsiedzi oraz dalsza rodzina.
________Na pożegnanie z Nim  delegacja  Koła Nr 6 przybyła ze swoim sztandarem, którego Lutek był  współfundatorem, a w drzewcu którego jest wbity Jego gwóźdź pamiątkowy. Słowa pożegnania wygłosił  prezes Koła, na zakończenie powiedział:

„Za lata wytężonej służby i pracy, za pot i łzy, za nieprzespane noce – wyrażam Tobie Poruczniku najserdeczniejsze podziękowanie oraz wyrazy najwyższego uznania i szacunku.
Szczególną nagrodą dla Ciebie Lutku będzie salwa honorowa oddana przez żołnierzy pułku reprezentacyjnego WP oraz melodia „Śpij Kolego”.
Spoczywaj w pokoju!”.

Urna z prochami Zmarłego została umieszczona w niszy kolumbarium  30AII 4-56

Foto: Marzena Dźwigała                         Oprac.: ppłk ds. Eugeniusz  Karbowiak


Ogłoszenie

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 1.01. 2021 r. odszedł na wieczną wartę, przeżywszy 96 lat,  bohater walk w składzie 2 Armii WP o Budziszyn, Nysę Łużycką i Mielnik, członek naszego Koła , wieloletni żołnierz 10 psam. – por. Ludwik BENDER.
________
Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w dniu 12.01.2021 r. o godz. 12.30 w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Południowym w Antonimowie 40, gm. Piaseczno,  po  czym urna z prochami Zmarłego zostanie przeniesiona do niszy kolumbarium na cmentarzu miejscowym.
________Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej smutnej uroczystości.

Zarząd Koła Nr 6

Ogłoszenie

płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
(20.04.1923 – 25.12.2020)

________Z  głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 grudnia 2020  r. zmarł  nagle, przeżywszy 97 lat – płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI.
________Uroczystość pogrzebowa  rozpocznie  się mszą św.  30 grudnia br. o godz. 12.00 w kościele rzymsko-katolickim pw. św. Klemensa w Nadarzynie przy ul. Kościelnej 1, po czym trumna z ciałem Zmarłego zostanie przewieziona i pochowana  na cmentarzu miejscowym (parafialnym) przy ul. Turystycznej.
________Zmarły brał udział w składzie 1 Brygady Pancernej  im. Bohaterów Westerplatte w walkach z niemieckim okupantem (jako czołgista walczył w bitwie pod Studziankami  i  uczestniczył w walce o wyzwolenie Kołobrzegu, gdzie był ranny).

Najbliższym Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.
Zarząd  Koła Nr 6

płk Jan MŁYNARCZYK

płk Jan MŁYNARCZYK
(5.11.1926 r. – 21.11.2020 r.)


_______Urodził się w Sędzincu, pow. wyrzyski w woj. bydgoskiem.  Do 1939 r, będąc przy rodzinie, ukończył szkołę podstawową w Wysoce. Podczas okupacji hitlerowskiej, od 16 roku życia pracował wraz z częścią rodzeństwa w majątku rolnym Sędziniec, którego właścicielem był Helmut Richter – obywatel niemiecki. Jego rodzeństwem było dwóch braci i cztery siostry W latach 1946-47 uczęszczał do średniej szkoły zawodowej w Wysoce i praktykował we młynie jako uczeń młynarski.
_______Dalszą naukę przerwało mu  powołanie (23.09.1947 r.) do zasadniczej służby wojskowej. Podczas jej trwania ukończył szkołę podoficerską otrzymując  stopień kaprala. Po zakończeniu służby zasadniczej został żołnierzem zawodowym.
_______21 grudnia 1950 r. w Urzędzie Gminnym Grabówka k/Częstochowy zawarł związek małżeński z Heleną Zasuń. Z tego małżeństwa urodził się syn Waldemar, który zmarł mając zaledwie cztery miesiące. W czerwcu 1951 r., po zdaniu egzaminu, został mianowany chorążym. Podczas służby ukończył Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie (woj. zielonogórskie) oraz Zawodowe Studium Administracyjne I stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył kurs dowódców kompanii, i kurs dowódców batalionu w ASG.   W międzyczasie ukończył Kurs Oficerów Administracji. Służbę i pracę odbywał niemal 39 lat w:   6 pułku piechoty,   Wyższej Szkole Piechoty,   72 pułku zmechanizowanym, 23 pułku czołgów, KDO przy ASG, Komenda Garnizonu Warszawa oraz Dowództwo Zgrupowania Jednostek zabezpieczenia MON. Za całokształt służby i pracy był awansowany do stopnia pułkownika i odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
_______Ze służby zwolniony został 17.VII.1986 r. Do naszego Koła wstąpił 12 grudnia 1987 r., odznaczony został m. in. Brązową  Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”.
_______21 lipca 2011 r. w czasie uroczystego zebrania Koła Nr 6 Państwo Helena i Jan Młynarczykowie zostali uhonorowani w związku z 60 rocznicą zawarcia związku małżeńskiego i pożegnani, ponieważ przeprowadzili się do rodziny w Szamotułach.
_______Po kilku latach zmarła mu żona, pochowano ją na miejscowym cmentarzu w Szamotułach. Nasz Kolega Janek spoczął w tej  samej mogile (kw. 12 rz. 12 m 23).

Opracowanie: Jan Dźwigała                                                             Cześć Jego pamięci!

 

kpt. Jerzy GOŁOWANOW

Kpt. Jerzy GOŁOWANOW s. Maksymiliana
(7.05.1948 r. – 3.11.2020 r.)

________Urodził się w Szczecinie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile. Pracował w Marynarce Wojennej na stanowiskach związanych ze służbą samochodową. Po kilkunastu latach kontynuował ją w jednostkach podległych Dowódcy Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, m. in. w 10 pułku samochodowym. Służbę zakończył przedwcześnie ze względu na stan zdrowia.
________Wielokrotnie przebywał na różnego rodzaju poważnych rekonwalescencjach zdrowotnych.   Zmarł,  pokonany  przez  bardzo groźną chorobę.    Jego prochy zostały pożegnane 9 listopada 2020 r. w kościele parafii  św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4 w Warszawie. Po mszy świętej,   prochy zostały przewiezione  na   cmentarz miejscowy przy   ul. Pawła Lipowczana w Warszawie i złożone w kolumbarium oznaczonym Kw. H – 4 -32.

                               Cześć Jego pamięci!

                                                                                     Zarząd Koła Nr 6

płk Eugeniusz Gradoń

_______

płk Eugeniusz GRADOŃ
(10.09.1926 r. – 10.09.2020 r.)

W dniu 18.09 2020 r. odbyła się uroczystość pogrzebowa. Mowę pożegnalną wygłosił prezes Koła – Jan Dźwigała. Oto jej treść:

„Szanowni Państwo!


________Zebraliśmy się tu na Powązkach Wojskowych, panteonie Warszawy, aby pożegnać członka i Prezesa Honorowego Koła Nr 6 im. Żołnierzy  2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Dowództwie Garnizonu Warszawa – płk. Eugeniusza GRADONIA, zmarłego 10 września br.
________Nasz Kolega Gienek urodził się w Częstochowie w rodzinie robotniczej. Był synem Władysława Gradonia i Felicji z d. Starczewskiej. Miał dwóch młodszych braci: Wacława i Leszka.
________W latach okupacji niemieckiej, wraz z rodziną, zamieszkiwał  we wsi Starzyny w pow. włoszczowskim w woj. kieleckiem. Po ukończeniu szkoły powszechnej pobierał nauki na tajnych kompletach. Od 1943 roku do wyzwolenia (styczeń 1945 r.) był członkiem ruchu oporu w Batalionach Chłopskich. W 1947 r. ukończył Prywatne Liceum w Szczekocinach. Studia policealne podjął jeszcze w tym samym roku na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Po  dwóch latach studiów został powołany do odbycia służby wojskowej. W okresie 27.09.1949 r. – 10.09.1950 r.  był podchorążym w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu. Przez następnych  sześć lat pełnił służbę w Węźle Łączności MON.
________4 grudnia 1954 r. zawarł związek małżeński z Teresą Jakubowską. Rok później urodziła się im córka Grażyna , a w 1961 r. Iwona. W 1990 r. doczekali się wnuka Marcina.
________W 1961 r. ukończył studia wyższe w WAP i uzyskał tytuł magistra pedagogiki.  W tym samym czasie studiował na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 18.07.1961 r. – 8.02.1963 r. był zastępcą dowódcy 61 pułku szkolno – bojowego w Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Żwirki i Wigury. Kolejne dwa lata pełnił służbę w 1 Brygadzie Łączności MON w pododdziale budującym linie kablowe dla  potrzeb  obronności  w  rejonie  Poznania  i  Zatoki Gdańskiej.  Następne  cztery  lata  pracował w Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON na stanowisku zastępcy szefa wydziału. Końcowe lata służby pełnił na stanowisku zastępcy szefa Centralnego Węzła Łączności MON. 19 października 1981 r. został zwolniony w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia.
________Za osiągnięcia w pracy i służbie został  wielokrotnie wyróżniany, awansowany i odznaczany, m. in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Warszawy”, odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
________14 października 1982 r. wstąpił do naszego Koła i Związku. Za wzorowe wypełnianie obowiązków w naszym stowarzyszeniu został wielokrotnie wyróżniony, m.in. wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZŻWP, tytułem Prezesa Honorowego Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP oraz Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą.

Kolego Pułkowniku! Gienku!

________Nadszedł czas pożegnania. Przybyła na tę smutną uroczystość najbliższa rodzina: żona – Tereska, córki Grażyna i Iwona oraz ukochany wnuk Marcin. Jest oczywiście i dalsza rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, towarzysze broni. Przybyła delegacja Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy DGW ze sztandarem, którego jesteś jednym z fundatorów. Jest wśród nas Twój wieloletni dowódca, który przebył szlak bojowy Lenino – Berlin płk Tadeusz Makarewicz. Jest także wojskowa asysta honorowa.
________Żegnaj kochany Mężu, Tatusiu i Dziadku! Żegnaj nasz Druhu, Kolego Pułkowniku! Tu  zebranym zaświadczam, że płk  Eugeniusz Gradoń dobrze zasłużył się Ojczyźnie. Pochylony sztandar, salwa honorowa i melodia „Śpij Kolego” niech będą nagrodą za Twoje dokonania.

Cześć Twojej pamięci!”


(Prochy Jego są umieszczone w:  Q kol. 24 (lewe) – 1 –  1)

MIEJSCE POCHÓWKÓW KOLEŻANEK I KOLEGÓW

aktualizacje – Andrzej Krzyziński
tel.  502856456

Antoninów –  Cmentarz Południowy
(gm. Piaseczno)

kwatera

rząd

grób

ppłk Halina i płk Jerzy MALINOWSCY

16-H/B

2

18 urna

płk Andrzej GOŁĘBIEWICZ

8-C

1

22

st.chor.szt. Henryk WIĘCLEWSKI

14-B

6

22

płk Emil DUBIEL

20E

1

26

Leszek JAKLEWICZ

26-G

1

15

płk Jan KACPRZAK

16-H/B

11

7

gen.bryg. płk WP  Kazimierz WTOREK

30AII

1

76

por. Ludwik BENDER

30AII

5

56
 

Czersk  – Cmentarz Parafialny
(
ul. Bielińskiego, gm. Góra Kalwaria)

kwatera

rząd

grób

ppłk Krzysztof TURSKI mogiła rodzinna

Józefów – Cmentarz Parafialny
(ul. Wawerska, pow. otwocki)

kwatera rząd grób
płk Tadeusz HAWEŁKA

B

10

06

Halina HAWEŁKA

B

10

06

Legionowo –  Cmentarz Parafialny

kwatera

rząd

grób

Halina i Kazimierz PARASIAK

D-VII

6

8

Łomna – Cmentarz Parafialny (gm.  Czosnów, pow. nowodworski):

kwatera

rząd

grób

mjr Zenon KAZIMIERSKI –  z głównej bramy, zaraz za parkanem pójść w prawo ok. 10-15 m. Po lewej stronie w odległości ok. 5 m. jest grób z ciemniejszego marmuru.

Milanówek – Cmentarz Parafialny
(ul. Wojska Polskiego)

kwatera

rząd

grób

ppłk Roman WOJTCZAK  –  (KW XXVI ol p/m , w prawo od krzyża, grób 8)

Mińsk Mazowiecki –  Komunalny

sektor

rząd

grób

Wiesława BINKOWSKA

M

14

17

mjr. Edward BINKOWSKI

M

14

17

Seweryn POWAŁKA

M

8

1

Mińsk Mazowiecki – Cmentarz Parafialny

Marianna ROŃDA

sektor

XIV

rząd

8

grób

2

Nadarzyn – Cmentarz Parafialny

płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI

sektor

 

rząd

16

grób

19

Pomiechowo – Cmentarz Parafialny
(
gm. pomiechówek)

kwatera

rząd

grób

ppłk Zygmunt NANOWSKI

Stanisławów – Cmentarz Parafialny (pow.  miński)

kwatera

rząd

grób

st.chor. Marek DŹWIGAŁA bramą główną,  prosto,  główną aleją  ok. 60 – 70 m
Zbigniew REK – bramą główną, w prawo,  przy  ogrodzeniu  ok. 70 m, wąska alejka

Warszawa Bródno –
Cmentarz Bródzieński

kwatera

rząd

grób

płk Eugeniusz GARDULSKI

89B

4

22

mjr Witold CISZKOWSKI

65K

6

1

sierż.szt. Edmund DĄBROWSKI

25H

5

27

chor. Piotr ŻURAWIK

49E

5

11

płk Karol ORZECHOWSKI

25E

6

14

ppłk Władysław KRAŚNIAK

9A

4

30

chor. Ryszard ZIENKIEWICZ

42L

2

15

st.chor.szt. Stanisław CHOJNACKI

17D

2

28

mjr Władysław TKACZ

37K

5

19

Warszawa Cmentarz ewangelicko – reformowany (ul. Żytnia 42)

kwatera

rząd

grób

płk Mieczysław NOWOSAD

AI166

1

132

Warszawa Marysin – Cmentarz Parafialny (ul Korkowej 152):

kwatera

rząd

grób

Krystyna Piórkowska ps. PELA 3B 1 1
st.sierż.szt. Kazimierz KOBUS ( ż. Wanda) 8A 8 1,2
por. Jan Aleksander NIEDŹWIECKI 3B 3 7

Warszawa Okęcie – Cmentarz Parafialny (ul. Lipowczana):

kwatera

rząd

grób

st.chor.szt. Marian LEMPKOWSKI

R

4D

8

st.chor.szt. Stanisław PIĘTA

R

16A

1

Wiesława SZANIAWSKA

T-8

ppłk Józef  SZANIAWSKI

T-8

kpt. Jerzy GOŁOWANOW H 4 32

Warszawa Powązki –
Cmentarz Wojskowy

kwatera

rząd

grób

gen.armii Wojciech JARUZELSKI

C6

RUJE

5

ppłk Ryszard CIEPLUCHA

N II

6 (URNA)

7

płk Tadeusz STOLARSKI

F III

14

14

płk Jerzy WIŚNIEWSKI

F III

12

17

płk Mieczysław TURKIEWICZ ż. Oktiabryną

F II

2

1

gen.dyw. Kazimierz GILARSKI

K II

1

22

gen.bryg. Kazimierz BOGDANOWICZ

F II

11

10

ppłk Wacław SUJKA

B 41

2

3

st.sierż.szt. Lucjan SKRZEK

F

9

3

płk Norbert FISZER

H

9

8

płk Zdzisław Piechota

II B-28

5

4

płk Andrzej KUSTRA

G

2A

66

gen.bryg. Mieczysław BAKA

H III

4

29

ppłk Józef JARZYCKI

L II

2

5

sierż. Zbigniew LIPPE

C39

10

7

ppłk Stanisław LEDWOS

II B-28

3

1

ppłk Bolesław KULIŃCZYK

H

13

37

por Zdzisław ŁUCZAK

A5DZ

1

7

płk Piotr NAGLIK

Q-KOL

IV

10/1

płk Teodor WIKLIŃSKI z żoną Anną

Q-KOL4

III

13/3

ppłk Jan OTRĘBOWSKI

Q-KOL2

1

1

płk Eugeniusz PIĘTNIEWICZ

A40DOD

2

19

płk Eugeniusz GRADOŃ Q-Kol24 1 1

Warszawa Pyry – Cmentarz
(ul. Puławska)

kwatera

rząd

grób

Wanda PIECZARA (żona St. Pieczary)

C

36

17

Regina MAKAREWICZ (ż. płk Makarewicza)

G

36

1

Kinga KRAWCZYK (córka J.Piórkowskiego) – po lewej stronie, prosto kilkadziesiąt metrów. Po prawej stronie, za grobem „DERA”, skręcamy w prawo, trzecia mogiła.
       

Warszawa Rembertów – Cmentarz Parafialny, (ul. Grzybowa)

kwatera

rząd

grób

ppłk Henryk SKWERES

III E

6

15

Warszawa Sadyba – Cmentarz Czerniakowski (ul. Powsińska 44)

kwatera

rząd

grób

ppłk Józef PIĘTKA

Warszawa Służewiec – Cmentarz Parafii św. Katarzyny

kwatera

rząd

grób

Franciszka WASYK

4

25

płk Kazimierz KOMOCKI

37

9

Warszawa Cmentarz – Służew Nowy
(ul. Wałbrzyska)

kwatera

rząd

grób

płk Wincenty NOWACZYŃSKI

NC pr. str.

20

5

Warszawa Stare Powązki – Cmentarz Powązkowski

kwatera

rząd

grób

ppłk Alojzy WICHA

191

VIR

10/11

płk Mieczysław RESPONDEK

Warszawa Cm. Wawrzyszewski
(ul. Wólczyńska 64)

kwatera

rząd

grób

płk Ryszard  MĄKOLSKI  i  ż. Teresa

3D

3

1a

ppłk Leszek Moryciński  i  ż.  Barbara

16C

6

17

Warszawa Wesoła – Cmentarz Parafialny (ul. Piotra Skargi – na górce)

kwatera

rząd

grób

płk Antoni RUMIAK

VII

I

9

Warszawa Wilanów – Cmentarz w Wilanowie

kwatera

rząd

grób

płk Marian NOWACKI

Warszawa Włochy – Cmentarz Parafialny (ul. Na Krańcu)

kwatera

rząd

grób

ppłk Andrzej NOWACKI

B3

3

17

Warszawa Wola – Cmentarz Wolski
(ul. Wolska 180)

kwatera

rząd

grób

Zofia KUCHARSKA

103

3

30

Warszawa Wola – Cmentarz Prawosławny (ul. Wolska 138/140)

kwatera

rząd

grób

płk Antoni MOROZ

30

4

21

Warszawa Wólka Węglowa – Cmentarz Północny

kwatera

rząd

grób

por. Jan TŁOCZKOWSKI z żoną Elżbietą

W-IV-9

3

14

płk Mieczysław ŚWIDERSKI

W-IV-10

13

1

st.chor.szt. Władysław PIETRUCHA

W-VI-4

1

17/18

ppłk Ireneusz GŁUSZCZAK

W-III-5

7

14

płk Bogusław WYPYCH

S-I-5/6

9

5

płk Stanisław MADEJ

S-V-1

4

20

st.chor. Józef DĘBSKI

S-II-10

5

18

kpt. Stefan KALIŃSKI

W-X-5

4

8

płk Henryk WASIELEWSKI

S-III-1

1

12

ppłk Lucjan GMUR

S-V-4

11

19

płk Czesław FOJUT

O-I-20

3

15

płk Franciszek BURCON i ż. Stanisława

W-VIII-6

9

2

płk Józef BŁASZCZYK

S-6-15

14

17

płk Antoni MOLENDA

D-I-6

1

9

płk Stanisław TOMASZEWSKI

D-I-8

4

17

płk Stanisław ŻAKOWSKI

W-I-14

9

5

Marianna KOT (ż. Janusza)

E-VII-3

11

11/12

płk Marcin KUPIS i ż. Jadwiga

W-IX-8

4

8

płk Stanisław KWESTARZ i ż. Wiktoria

W-VIII-7

13

14

st.chor.szt. Mirosław HAJDUK

S-I-11/12

15

12

st.sierż.szt. Mieczysław SZOSTAK  i
żona  Romualda SZOSTAK

W-XVIII-4
W-XVIII-4

1
1

26
26

Zofia i Franciszek BRZEZIŃSCY

S-II-3

9

3

Marek CZARNOCKI

W-XX-1

2

5

Helena i Jerzy ZIELIŃSCY

W-IV-3

2

16

ppor. Stanisław WŁODARCZYK

A-II-1

3

3

Janina Jolanta PRZYBYŁA

E-IX-2

3

5

Eugeniusz ŻURAWSKI  i  ż. Elżbieta

E-III-7

1

1

st.chor.szt. Jan KOWALCZYK

E-IX-3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzbno – Cmentarz Parafialny (pow. węgrowski)

kwatera

rząd

grób

Bogusława RYCHLIK – kwatera Jelonki – współpracującego z Kołem. Z głównej bramy  przejść do przodu ok. 10 m., po prawej stronie ok. 5 m grób z ciemnego marmuru

Wojciechowice – Cmentarz parafii
św. Wojciecha
 (diecezja sandomierska)

kwatera

rząd

grób

st.chor.szt. Kazimierz Stanisław KAMIŃSKI – mogiła rodzinna

Wołomin –
Cmentarz Parafialny

kwatera

rząd

grób

st.chor.szt. Jan MĘDZELA   – wejście główną bramą, po ok 10 m, po minięciu kaplicy cmentarnej, skręcamy w prawo w główną aleję i po ok. 100 m. grób jest po lewej stronie.
asp. szt. Zenon PANASIK  po minięciu grobu Janka Mędzeli idziemy dalej prosto ok. 50 m. skręcamy w lewo ok. 15 m. Kwatera i grób  P-38/43.

Zbrosza Duża – Cmentarz
(pow. Grójec)

kwatera

rząd

grób

ppłk Julian ZDERSKI z małżonką – z głównej bramy prosto ok. 50-70 m. Po prawej stronie dane na pomniku.

Raszyn k/Warszawy –
Cmentarz Parafialny

kwatera

rząd

grób

st.chor.szt. Kazimierz DZIUBA C-10 10 14

Zielonka – Cmentarz Parafialny
(pow. wołomiński) ul. Piłsudskiego

kwatera

rząd

grób

ppłk Władysław KAŹMIERCZAK – mogiła rodzinna (KW B2-4-39)

Mrowla gm. Świlcza
Cmentarz Parafialny

kwatera

rząd

grób

st.chor.szt. Bronisław  JEŻ  

 

płk mgr Ryszard MĄKOLSKI


płk mgr Ryszard MĄKOLSKI
(19.12.1929 r. – 2.07.2020 r.)

________W dniu 8 lipca br., na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie pożegnaliśmy zasłużonego oficera WP, członka  Koła Nr 6 im. żołnierzy  2 Armii WP ZŻWP  przy  DGW – płk. mgr.  Ryszarda Mąkolskiego.
________Ryszard  urodził się w Wilnie. W marcu 1945 r. , pomimo trwającej  jeszcze wojny, wraz z rodziną został zgłoszony do repatriacji do Polski aby uniknąć wywózki w głąb ZSRR. Po dwutygodniowej podróży dotarli się do Krakowa. W Krakowie, w latach 1946-49 był robotnikiem w ogrodach miejskich. W tym okresie uzupełniał swoje wykształcenie w szkole podstawowej i gimnazjum.
________W 1949 roku zgłosił się do Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej w Poznaniu. Ukończył ją w 1950 r. i został skierowany  do 5 Wojskowego Szpitala do kompanii przeszkolenia podoficerów  na stanowisko dowódcy plutonu – wykładowcy. Następnie pracował w kwatermistrzostwie  5 Okręgu Wojskowego. W latach  1954 – 1958 pracował w kwatermistrzostwie Okręgu Warszawskiego. W 1959 r. był słuchaczem  KDO w Poznaniu. W 1960 r. służył na stanowisku zastępcy kwatermistrza w 3 berlińskim pułku piechoty w Ciechanowie.
________Od 1961 r. aż do 1990 r, pracował w Warszawie (w kwatermistrzostwie WOW, Departamencie Kadr MON, Kwatermistrzostwie IC MON oraz Dowództwie Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON, skąd odszedł na emeryturę  ze stanowiska zastępcy dowódcy – kwatermistrza. W sumie po 41 latach służby wojskowej.
________W latach 1991 – 2001 był  zatrudniony jako pracownik cywilny w Logistyce Wojskowej Akademii Technicznej.
________W czasie służby uzupełniał wykształcenie – studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwuletnie studia z organizacji i zarządzania w Akademii Obrony Narodowej.
________3 kwietnia 1957 r. zawarł związek małżeński z Teresą Szymańską, pochodzącą z rodziny bardzo uwojskowionej  (jej cztery siostry  wyszły za żołnierzy zawodowych, a najmłodszy brat został oficerem i był uczestnikiem kilku misji zagranicznych, starszy brat żony został zastrzelony przez Niemców w czasie okupacji). Żona także była związana z wojskiem, pracowała 25 lat w Szefostwie Służby Zdrowia WP. Zmarła niestety 30.06.2019 r. Z tego małżeństwa urodzili się synowie: Krzysztof, absolwent Politechniki Warszawskiej i Cezary, który zmarł w 2002 r.
________3 maja 2010 r. wstąpił do Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i był zawsze aktywnym członkiem Koła Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW. Za aktywną postawę społeczną  został odznaczony m. in. Złotym Krzyżem „Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.
________Za wzorowe pełnienie służby wojskowej dla swej Ukochanej Ojczyzny i Jej Sił Zbrojnych był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m. in. Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Srebrnym Krzyżami Zasługi.
________Słowa pożegnania wygłosił prezes koła – Jan Dźwigała:
________
„Wielce Dostojny Pułkowniku Ryszardzie!  Na finał  ostatniej ziemskiej drogi przybył aby się z Tobą pożegnać Twój ostatni dowódca – płk dypl. Tadeusz Makarewicz, który przebył szlak bojowy od Lenino do Berlina  i z którym przepracowałeś ostatnie kilkanaście lat. Przybył także Twój wypróbowany przyjaciel  – gen. dyw.  Franciszek Puchała. Nasze Koło Nr 6 przybyło ze swoim sztandarem z asystą i gronem przyjaciół. Żegnają Cię znajomi i sąsiedzi. Żegna Cię wreszcie bliższa i dalsza rodzina. Szczególnie zaś żegnają Ci, których kochałeś: syn Krzysztof z żoną Iwoną, wnukami: Tomaszem i Kasprem oraz prawnuczkami: Nelą i Polą, a także żona nieżyjącego syna Cezarego – Danuta z wnukiem Filipem.
________Panie Pułkowniku! Kolego!
________Za chwilę spotkasz się z ukochaną Żoną Tereską. Nich Ci ta warszawska ziemia lekką będzie! Wobec rodziny i przyjaciół pragnę zaświadczyć, że płk Ryszard Mąkolski dobrze zasłużył się naszej Ojczyźnie!

Cześć Twojej pamięci!”

Foto i opracowanie : Jan Dźwigała


Kochani!

________Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 lipca 2020 r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie przeżywszy 90 lat

płk Ryszard MĄKOLSKI

________Świecka uroczystość pogrzebowa rozpocznie się 8 lipca 2020 r. o g. 10,00 przy bramie głównej  Cmentarza Wawrzyszewskiego przy ul. Wólczyńskiej 64.

Zapraszamy wszystkich na tę smutną uroczystość.
Zarząd Koła nr 6