Sprawozdanie Zarządu Koła nr 6 z działalności w 2015r.

Zgodnie ze statutowym obowiązkiem w dniu 11.02.2016 r. o godz. 10.00, gdy członkowie Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zasiedli czwórkami przy stolikach w siedzibie Ochockiego Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Koła Nr 6 przedstawił roczne sprawozdanie rozliczając się z działalności i realizacji zamierzeń, które zostały ujęte w uchwałach oraz w okresowych planach pracy na 2015 rok. Otwierając zebranie, prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała powitał jego uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności, biorących udział pierwszy raz w takim zebraniu, nowych 8 członków przyjętych do naszego Koła w 2015 r.

A. Realizacja planu pracy koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożył prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała. Omówił następujące punkty planu pracy koła w 2015 roku.

  1. Posiedzenia Zarządu odbywały się regularnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), a także 30 grudnia. Odbyło się 11 posiedzeń przy średniej frekwencji 95 proc. (przyczyną nieobecności pojedynczych osób były problemy zdrowotne lub obowiązki zawodowe). We wszystkich spotkaniach uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej. Na swoich posiedzeniach zarząd zajmował się bieżącymi sprawami Koła, m.in.: finansami, przyjęciem nowych osób, organizowaniem udziału Koła w rocznicowych uroczystościach, typowaniem osób do odznaczeń i wyróżnień związkowych oraz do mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Zawsze wiele uwagi poświęcano też przygotowaniu następnego miesięcznego zebrania – określeniu jego tematyki i programu.
  2. Zebrania Koła (a było ich 10) odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca (*). Na wielu zebraniach na zaproszenie zarządu Koła gościliśmy przedstawicieli władz związkowych i samorządowych oraz Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Tematyka zebrań w miesiącach, w dużej części była związana z wydarzeniami, w których przypadały rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych. Ważnym punktem zebrań było również uroczyste przyjęcie i wręczanie legitymacji nowym członkom Koła. Szczególny charakter miało również spotkanie wielkanocne – dzielenie się jajkiem i bożonarodzeniowe – dzielenie się opłatkiem. Nieodłączną częścią każdego zebrania było świętowanie ważnych dat w życiu członków Koła – imienin, urodzin, rocznic ślubu. Szczególnie uroczyście świętowane były „okrągłe” rocznice (daty urodzin kończące się na cyfry „5” i „0”. Jubilaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymywali tabliczki pamiątkowe i puchary z dedykacją od wszystkich członków naszego koła oraz kwiaty.
  3. Przyznane odznaczenia członkom naszego Koła (*) na wniosek zarządu Koła od władz związkowych to m.in.: krzyże ZŻWP, odznaki i dyplomy honorowe, akty mianowań, wyróżnienie wpisem do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz medale za uczestnictwo w zawodach na szczeblu MZW.
  4. Imprezy organizowane przez Koło. (*) Działalność koła nie ograniczała się tylko do przeprowadzania zebrań. W 2015 roku zorganizowano: wycieczki autokarowe, udział we współorganizowaniu w pokazach „Hubertusa”, spotkanie przy grillu, udział w wiejskiej majówce.
  5. Działania koła na rzecz integracji środowiska wojskowego i cywilnego.(*) W sprawozdaniu podkreślona została ta kwestia działań o potrzebie rozwijania dobrej współpracy z instytucjami w kontekście o znaczeniu oficjalnych i roboczych kontaktów, w tym między innymi większego udziału członków Koła w uroczystościach organizowanych przez naczelne i wojewódzkie władze związkowe i samorządowe. W sprawozdaniu wymieniono aktywne uczestnictwo naszych członków Koła w różnych spotkaniach i uroczystościach rocznicowych ważniejszych wydarzeń historycznych organizowanych przez MZW oraz ZG ZŻWP. Uczestniczono w spotkaniu w Sejmie z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD. Uczestniczono również w smutnych wydarzeniach – w pogrzebach kolegów, pomagano w ich organizacji W uroczystościach pogrzebowych udział brała delegacja Koła z wiązanką i pocztem sztandarowym. Przedstawiciele Koła odwiedzali groby zmarłych kolegów na różnych cmentarzach w Warszawie i poza nią w promieniu 80 km, zapalili znicze z zawieszką, która zawiera logo naszego Koła i napis” „Pamiętamy”.
  6. Działalność socjalno-zdrowotna. W 2015 r. jak każdego roku członkowie zarządu i Koła interesowali się losem kolegów przebywających w domach opieki, odwiedzali ich tam. Pamiętano o nich przy organizowaniu zebrań, zwłaszcza tych bardziej uroczystych (wielkanocnych, wigilijnych), zapewniano dla nich transport. Zarząd Koła przygotowywał paczki świąteczne dla znajdujących się w nienajlepszej sytuacji członków Koła.

 B.  Realizacja planu finansowego koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności finansowej w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożyła kol. Marzena Dźwigała – skarbnik Koła. Przedstawiła przychody i szczegółowo omówiła wydatki w 2015 roku. Inne dane dotyczące koła:
– w 2015 r. przekazano 1% podatku dzięki członkom koła – prawie 3000 zł.,
przewidywana kwota 1% podatku w 2016 r. na rzecz ZŻWP – około 3000 zł.,
– prenumerata „Głosu Weterana” – 6 osób,
– ilość artykułów, których autorami są członkowie Koła – około 14,
– udział Koła w zbiórce pieniężnej na sztandar dla MZW – wpłaty indywidualne 1800 zł.

C. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej koła w 2015 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący kol. Stanisław Pieczara. Kontrolą objęto planowanie działalności w roku 2015 i w tym kontekście realizację statutowych zadań, stan liczebny członków Koła i pozyskiwanie nowych członków oraz opłacanie składek członkowskich i gospodarkę finansową. W ostateczności Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu i należycie prowadzoną dokumentację.

Po przedstawieniu sprawozdań prezes Koła kol. Jan Dźwigała zarządził głosowanie. Zebranie sprawozdawcze przyjęło jednogłośnie statutowo określone uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, planów działania Koła, budżetu oraz wysokości składki członkowskiej na rzecz Koła w 2016 roku.

Z okazji 75. rocznicy urodzin kol. Wiesława JÓŹWIAKA w imieniu członków koła życzenia i plakietkę wręczył Prezes Koła Jan Dźwigała w towarzystwie kol. Staszka Pieczary. Dalej był słodki poczęstunek i toasty.

znak (*) – patrz opis szczegółowy na miesięcznych stronach naszego portalu.

Opracował: Edward Binkowski                                         

Comments are closed.

Post Navigation