Category Archives: Zebrania

Spotkanie 12 kwietnia 2018 r.

           Prezes serdecznie powitał wszystkich zebranych.  Na wstępie poinformował , że na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2018 r. Zarząd Koła przyjął na członków Koła i Związku dwóch żołnierzy nie pełniących już służby wojskowej:
– mjr w st. spocz. Tadeusz Bomze
– płk w st. spocz. Lech Kościelecki
Poinformował przy tym, że wręczenie legitymacji członkowskich odbędzie się uroczyście na zebraniu w dniu 17 maja 2018 r.
W dalszej części oczytał postanowienie Kapituły ds. Odznaczeń Zarządu Głównego ZŻWP. Uchwałą tejże kapituły:
szer. Andrzej Rońda
zostaje odznaczony Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Prezes uzasadnił nadanie odznaczenia między  innymi tym, że Andrzej chętnie wielokrotnie występował w składzie pocztu sztandarowego  i w składzie delegacji Koła składających kwiaty w czasie różnych uroczystości. Aktu dekoracji dokonał Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego w towarzystwie Janka Dźwigały  – prezesa Koła.
Następnie odczytana została długa lista osób, które w kwietniu obchodzą urodziny i imieniny. Szczególne życzenia otrzymała jedyna obecna kobieta z tej listy – Marzenka Dźwigała. W imieniu wszystkich członków złożył je Staszek Pieczara.
           Dalej było już tylko słodko i wesoło. Życzenia w formie toastów: Sto lat! otrzymała Marzenka i Andrzej.
Do zobaczenia 17 maja 2018 r.!

Opracował: Paweł Witecki
Foto: Jurek Gąska

Piękny Dzień Kobiet

            8 marca 2018 r. zaplanowaliśmy zebranie Koła, które było głównie przeznaczone dla naszych pań.
Rozpoczęło się jednak inaczej. Prezes – Janek Dźwigała zakomunikował, że w ostatnim czasie zmarł wybitny działacz organizacji zrzeszających żołnierzy i ich rodzin – płk Roman ORŁOWSKI – prezes honorowy Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga, przyjaciel naszego Koła. Pogrzeb odbędzie się dziś o g. 13.30 na Cmentarzu Brudzieńskim. Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.
Prezes zakomunikował, że na nasze zebranie w charakterze gości – obserwatorów przybyli i dwaj dawni koledzy z 10 wpsam. : płk Lech Kościelecki, płk Tadeusz Bomze.
Następnie prezes odczytał część uchwały Nr 2 Kapituły ZG ZŻWP z dnia 23 lutego br. w sprawie nadania krzyży i odznak.
Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał: por. Jan Molo. Aktu dekoracji tego oficera dokona delegacja zarządu w domu zainteresowanego z uwagi na jego chorobę.
Srebrny Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał: ppłk Marek Górka.
Brązowy Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymały: kol. Lucyna Kulińczyk i kol. Zofia Powałka-Binkowska;
Odznakę Honorową Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymały: kol. Anna Bąk i kol. Krystyna Rek.
Aktu dekoracji dokonał Staszek Pieczara – przewodniczący komisji wyróżnień MZW, w towarzystwie prezesa.
Zebrani gromkimi brawami wyrazili uznanie dla odznaczonych.

            W kolejnej części zebrania kol. Wiesia Wypych – członkini zarządu wręczyła ppłk. Jakowi Otrębowskiemu piękny puchar z dedykacja od wszystkich członków Koła z okazji ukończenia w grudniu 2017 roku – 90 lat życia. Złożyła przy tym Jubilatowi najlepsze życzenia na dalsze lata. Teraz przystąpiono do wręczania przepięknych kart ozdobnych wykonanych przez kol. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Nadmienić należy, że każda z pań na otrzymanej kartce otrzymała indywidualne życzenia.
Następnie przystąpiono do wręczania okolicznościowych pięknych obrazków z okazji urodzin i imienin przygotowanych przez nowego sekretarza naszego Koła. Aktu wręczania dokonały członkinie naszego zarządu: Marzenka Dźwigała i Wiesia Wypych.
Pierwszym, który otrzymał taki „suwenir’ był płk Grzegorz Serocki – Jubilat z 75 „stażem” życia. Odśpiewano mu gromkie „Sto Lat”. Panie Agata Barzycka i Krysia Makowska wniosły piękny tort ufundowany przez Dostojnego Jubilata oraz różnego rodzaju napoje. Rozpoczęła się piękna biesiada. Było gwarno i wesoło. Biesiadę uświetniał piękny program przygotowany przez Staszka Pieczarę i Andrzeja Krzyzińskiego. Ostatnią informacją było to, że nasi goście: Lech i Tadeusz postanowili wstąpić do naszego Koła i zostać członkami ZŻWP.

Opracował: Arkadiusz Lis

 

76. rocznica powstania Armii Krajowej

              14 lutego 1942 r.,z rozkazu gen. Sikorskiego, została utworzona Armia Krajowa. Jak co roku,  dla uczczenia tego wydarzenia tego dnia w Warszawie przed domem nr 14 (w którym został aresztowany przez gestapo gen. Grot – Rowecki) przy ul. Spiskiej, władze dzielnicy zorganizowały uroczystość przypominającą tamten czas.
Po przemówieniach okolicznościowych przed tablicą pamiątkową złożono kwiaty.
Pierwszą wiązankę złożyli organizatorzy uroczystości – p. Krzysztof Kruk – zastępca burmistrza, przewodniczący społecznego Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz p. Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota.
Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja naszego Koła w składzie – st. chor. Paweł Witecki – wiceprezes Koła Nr 6 oraz st. chor. szt. Ireneusz Lis – członek zarządu  Koła , członek MZW.W uroczystości brały udział liczne delegacje kombatanckie oraz delegacje młodzieży szkolnej.

Opracował: Paweł Witecki

Fantastyczny Jubileusz

              8 lutego 2018 r. – walne zebranie członków Koła Nr 6. Otwiera je, zgodnie ze zwyczajem, prezes – mjr Jan Dźwigała. Komunikuje, że składać się będzie z dwóch zasadniczych części.
Prezes podaje suchy komunikat, że w dniu 1 lutego 2018 r. na zakończenie posiedzenia zarządu, jego członek i zarazem sekretarz – kol. mjr Edward Binkowski złożył pisemną rezygnację z przynależności do naszego Koła oraz z funkcji administratora strony internetowej.  W ustnym uzasadnieniu podał, że jego praca społeczna bardzo negatywnie odbija się na stosunkach rodzinnych. Członkowie Zarządu byli zszokowani tą decyzją. Uwzględniając dobro rodziny jednogłośnie przychylili się do wniosku.
W celu uzupełnienia składu zarządu zaproponował aby na dzisiejszym zebraniu dokonać wyboru nowego członka zarządu, który byłby sekretarzem naszego Koła.
Prezes zakomunikował, że przed zebraniem przeprowadził konsultacje w tej sprawie. W ich wyniku przedstawił walnemu zebraniu kandydaturę kol. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego. Kol. Andrzej jest znanym żołnierzem 10 wpsam. WiSSZiB Garnizonu Stołecznego oraz pułku ochrony. Ma bogaty zasób wiedzy politycznej, prawnej oraz ekonomicznej. Posiada bogaty zasób wiedzy  z zakresu informatyki. Prezes zakomunikował, że w walnym zebraniu bierze udział 53 członków koła, co stanowi 51,46% ogólnej liczby. Zebranie jest władne podejmować decyzje. Zapytał gromadzonych, czy chcieliby zgłosić innych kandydatów na sekretarza Koła. Nikt się nie zgłosił. Zapytał kol. Krzyzińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Odpowiedź kol. Krzyzińskiego – tak. Zapytał zebranych o formę głosowania. Czy ma przeprowadzić głosowanie jawne czy tajne. Wszyscy zebrani w głosowaniu opowiedzieli się za głosowaniem jawnym. Po tym prezes poddał pod głosowanie jawne jedynego kandydata na członka zarządu Koła – sekretarza. Za tą kandydaturą głosowało 52 osoby, jedna się wstrzymała. Prezes serdecznie pogratulował kol. Krzyzińskiemu wyboru na trudną funkcje i życzył dobrej pracy i satysfakcji.

              Następnie, ponieważ zgodnie z planem jest to zebranie walne – sprawozdawcze, prezes przedstawił szczegółowe sprawozdanie zarządu za okres od 10 lutego 2017 r. do 8 lutego 2018 r. Podkreślił, że nasze Koło należy do przodujących Kół zarówno w okręgu mazowieckim jak i w całej Polsce. Dowodem na to jest wypowiedź prezesa honorowego Zarządu Głównego na naszym zebraniu wigilijnym w grudniu 2017 r.
Pytań dotyczących sprawozdania nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

              Prezes serdecznie powitał przybyłych na nasze walne zebranie dostojnych gości w osobach: pana Grzegorza Wysockiego – zastępcą burmistrza dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego –komisarza ds. kombatantów Urzędu Dzielnicy Ochota.
Powitał na uroczystej części zebrania małżeństwo Janinę i Józefa Turlejskich, członków Koła. Zakomunikował zebranym, że właśnie 8 lutego br. mija 70. rocznica zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Ponieważ na październikowym zebraniu ich życiorysy zostały przybliżone, prezes skupił się na życzeniach dla Dostojnych Jubilatów. Z okazji kamiennych godów życzył im w imieniu wszystkich zebranych dużo szczęści, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. Do wręczenia pamiątkowych, pięknych dyplomów zaprosił ich projektanta i wykonawcę – kol. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego. Tenże przy wręczaniu złożył im serdeczne gratulacje. Następnie pan Grzegorz Wysocki w towarzystwie pana Mariusza Twardowskiego złożył Jubilatom – mieszkańcom Ochoty serdeczne gratulacje i życzenia oraz wręczył im upominek.

              Dalej były toasty, pamiątkowe zdjęcia, kawa i herbata oraz słodycze. Państwo Turlejscy dziękowali wszystkim za pamięć, życzenia i upominki.

Opracowała: Anna Bąk
Foto: Marzena Dźwigała

Zebranie Noworoczne 2018r.

               Toastem Noworocznym rozpoczęli pierwsze zebranie w 2018 r. członkowie i sympatycy naszego Koła.
Dalej prezes – Janek Dźwigała wręczył okolicznościowe dyplomy z okazji 80-tych rocznic urodzin, przyznane przez prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – płk w st.spocz. Andrzeja Sawickiego kolegom: Staszkowi Pieczarze i Arkowi Lisowi. Obydwaj Jubilaci ufundowali piękne i smaczne torty w firmie „GROMUlSKI” z Mińska Mazowieckiego.
Wśród solenizantów i jubilatów styczniowych zostali ponadto wymienieni: Wiesia Wypych, Marzenka Dźwigała, Tereska Lempkowska, Wiesio Jóźwik, Miecio Krop, Miecio Mosakowski i Paweł Specik. Kilkorgu z nich zostały wręczone okolicznościowe, piękne dyplomy przygotowane przez naszego fachowca komputerowego – Józefa Andrzeja Krzyzińskiego.
W dalszej części odśpiewano kilka toastów, konsumowano pyszne torty, ciastka oraz różne napoje. Atmosfera była przesympatyczna. Nowy Rok rozpoczęliśmy godnie i na wesoło!

Opracowanie i Foto: Jurek Gąska

Plan Spotkań członków i sympatyków Koła Nr 6 w 2018 roku

     Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego!

ZAPROSZENIE!!!

            Uprzejmie informuję, że w 2018 roku zebrania członków i sympatyków naszego Koła będą się rozpoczynały zawsze o godz. 10.00  w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie (dojazd samochodem ulicą jednokierunkową – Stanisława Skarżyńskiego od ul. Opaczewskiej do ul. Karola Dickensa) według następującego harmonogramu:
11 stycznia (spotkanie noworoczne z lampką szampana),  8 lutego (zebranie sprawozdawcze), 8 marca12  kwietnia,  17 maja,   14  czerwca,  13 września,   11 października,    15 listopada,     14 grudnia  (spotkanie wigilijne).

            Serdecznie zapraszam! Bardzo proszę o uprzedzanie niemożności przybycia co najmniej na trzy dni wcześniej telefonicznie (602 150 007 lub 501 954 674), albo e-mailem: familia@onet.pl.

          W celu usprawnienia zbierania składek członkowskich informuję, że jest możliwość ich zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego naszego kolegi Jana Dźwigały. Nr rachunku: 91 9226  0005  0036  5297  3000  0020.   Wysokość składek na 2018 r. pozostaje taka sama jak w 2017 roku.

                                  Z wyrazami szacunku –  Jan Dźwigała

ROCZNE POSIEDZENIE MZW ZŻWP Z UDZIAŁEM PREZESÓW KÓŁ – 2017

W dniu 19 grudnia 2017 roku w salach teatru „RAMPA” w Warszawie odbyło się roczne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów kół. Posiedzenie otworzył i prowadził prezes MZW ZŻWP płk w st. spocz. Andrzej Sawicki. Tradycją Organizacji Mazowieckiej jest to, że tak ważne posiedzenia poprzedzone są Pieśnią Związku oraz uczczeniem minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę.

Prezes Organizacji Mazowieckiej złożył sprawozdanie z realizacji zadań jakie stały przed Organizacją w roku bieżącym, ze szczególnym podkreśleniem wykonania celów jakie wytyczył X Zjazd Organizacji, który odbył się w kwietniu br.  Jednym z nich była obrona praw nabytych przez żołnierzy w kontekście propozycji zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także zmian ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Przedstawił szczegółowo udział przedstawicieli MZW oraz kół w różnego rodzaju uroczystościach państwowych i wojskowych, które przede wszystkim organizowane były przez koła oraz MZW. Niektóre obchody miały skromną oprawę, z powodu odwrócenia się MON plecami do naszego Stowarzyszenia. Jest to niezrozumiałe, ponieważ żołnierz nie wybiera władzy, tylko to ona wybiera żołnierza. Mamy żal do osób, które podążają za „idee fixe” i nie widzą spraw tak oczywistych.

Sprawozdanie z realizacji zadań złożył także przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. płk w st. spocz. Mieczysław Piecyk.

Przyjęto „Ramowy plan zasadniczych zamierzeń MZW na 2018 rok” oraz znowelizowany „Regulamin działania MZW” i „Regulamin działania komisji problemowych”, które referował Sekretarz MZW kol. ppłk w st. spocz. Artur Malinowski.

Skarbnik MZW kol. mjr w st. spocz. Edward Binkowski przedstawił przewidywaną realizację budżetu w 2017 roku oraz zakładany budżet na 2018 rok. Budżet przyszłoroczny w porównaniu z rokiem mijającym będzie o wiele  ”chudszy”. Skarbnik przedstawił powody takiego planowania oraz zaapelował do prezesów kół o przeprowadzenie dogłębnych analiz w przedmiocie wnoszonych  wpłat składek członkowskich.

Swoje wystąpienie miał także gość prezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec, który przestawił czym zajmował się Związek w roku bieżącym oraz wskazywał kierunki działania. Głos zabrali także prezesi kół: płk w st. spocz. Jan Żmijewski oraz płk w st. spocz. Jan Urbaniak w sprawach dotyczących działalności Związku.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, w którym uczestniczyli m.in.  zaproszeni goście: prezes FPEiRW płk w st. spocz. Mieczysław Mikrut, prezesi honorowi MZW płk w st. spocz. Tadeusz Pawłowski oraz płk w st. spocz. Bogdan Miller, vice prezes FSRiWRP płk w st. spocz. Stanisław Kalski, przedstawiciel ZG SLP płk w st. spocz. pil. Ryszard Karpiński, prezes Oddziału I ZPS płk w st. spocz. Jan Gazarkiewicz. Modlitwę odmówił i poświęcił opłatki przedstawiciel Biskupa Polowego WP ks. płk Mirosław Biernacki. Spotkanie zakończyło się wspólną wieczerzą wigilijną i słuchaniem kolęd.

Opracowanie – mjr w st. spocz. Edward Binkowski

Zebranie 12 2017 – opłatkowe

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA A.D. 2017 R.

Tegoroczne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Koła Nr 6 odbyło się 15 grudnia w sali Oddziału Ochockiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Otwierając to piękne zgromadzenie, przy pięknie zastawionych stołach, prezes Koła – Janek Dźwigała serdecznie powitał dostojnych gości: kol. gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę – prezesa Honorowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pana Grzegorza Wysockiego – zastępcę burmistrza Dzielnicy Ochota w Warszawie, kol. ppłk. w st. spocz. Bogdana Pokrowskiego – sekretarza generalnego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga oraz pana Mariusza Twardowskiego – komisarza ds. kombatantów Dzielnicy Ochota w Warszawie. Następnie złożył uczestnikom Wigilii serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne.
Nastąpiła długo oczekiwana chwila dzielenia się opłatkiem. Ponieważ frekwencja była wysoka trwało to ok. 10 minut. Po tym skosztowane zostały przepyszne dania. W trakcie goście wręczyli, na ręce prezesa, drobne upominki oraz wygłosili życzenia i toasty. Biesiada była przednia! W trakcie jej trwania prezes wymienił imiona i nazwiska osób, które mają urodziny lub imieniny w grudniu: Józef Idzikowski, Ryszard Mąkolski, Jan Otrębowski (nieobecny, 19 grudnia ukończył 90 lat), Adam Podlasiak, Eugeniusz Szulfer, Wiesława Wypych, Wiesław Jóźwik, Ewa Mikołajczyk, Adam Grześkowiak, Eugeniusz Karbowiak, Eugeniusz Gradoń, Eugeniusz Wasyk oraz Maria Utkowska (nieobecna, przysłała ciasto przez męża). Wszystkim Jubilatom i Solenizantom złożył najserdeczniejsze życzenia. Uczestniczącym w spotkaniu wymienionym koleżankom wręczył słodycze.
Koleżance Wiesi Wypych wręczył piękny wiersz w pięknej oprawie napisany przez Staszka Pieczarę. Zebrani odśpiewali kilka toastów.
Na zakończenie prezes złożył serdeczne podziękowanie za organizację i wzorowe przygotowanie przyjęcia wigilijnego: Wiesi Wypych, Staszkowi Pieczarze, Agatce Barzyckiej, Lucynce Kulińczyk i Kazi Makowskiej.

Do zobaczenia 11 stycznia 2018 r.

DO SIEGO ROKU!

Foto: Marzena Dźwigała                                                                                Opracowanie: Jerzy Gąska

Zebranie – listopad 2017

Święto Niepodległości w naszym Kole

9 listopada 2017 r., tuż przed 99. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyło się niezwykle uroczyste zebranie członków i sympatyków naszego Koła Nr 6. Na wstępie Prezes Koła wydał komendę „poczet sztandarowy wprowadzić”! Wtedy to wmaszerowali ze sztandarem Koła Nr 6 do sali zebrań w takt muzyki – płk Romuald MŁYNARCZUK – dowódca pocztu, st. chor. Andrzej UTKOWSKI – sztandarowy, st. chor. szt. Jan MAZUR – asystent. Za chwilę odegrany został „hymn państwowy”.

Prezes serdecznie powitał:

  1. pana Eugeniusza KONDRACKIEGO – prezesa Polskiego Związku Działkowców;
  2. płk. Stanisława ZAWADKĘ – członka naszego Koła, wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców;
  3. płk. Jana KACPRZAKA – Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

             Rozpoczynając zebranie prezes poinformował, że w dniu 7 listopada br. 95. urodziny obchodził najstarszy członek naszego Koła, 5-krotnie ranny w walkach z bandą UPA, kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, nasz bohater – ppłk Adam GRZEŚKOWIAK, w imieniu którego pozdrowił wszystkich zebranych. W tym dniu gościła u Niego nasza delegacja. Relacja na naszej stronie internetowej. Zebrani na stojąco oddali honor Dostojnemu Jubilatowi.

          Następnie Prezes udzielił głosu kol. Stanisławowi ZAWADCE, który szczegółowo przedstawił sylwetkę prezesa PZD – E. KONDRACKIEGO. Omówił trudne zadania jakie były wykonywane przez prezesa PZD, który u steru pozostaje od ponad 30 lat. Świadczy to o jego ogromnym zaufaniu i autorytecie wśród wszystkich użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, do których należy duża rzesza żołnierzy i ich rodzin. W bieżącym roku PZD obchodzi 120–lecie ogrodów działkowych w Polsce.

             W dalszej części zebrania prezes odczytał uchwałę Kapituły Złotego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na mocy której pan Eugeniusz Antoni KONDRACKI został uhonorowany Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu wręczenia przed sztandarem dokonał Sekretarz Generalny ZŻWP – płk Jan KACPRZAK w towarzystwie prezesa i wiceprezesa Koła (Jana DŹWIGAŁY i Staszka PIECZARY). Zebrani z aplauzem, na stojąco przyjęli tę dekorację.

             Po dekoracji głos zabrał prezes PZD – pan Eugeniusz KONDRACKI. Podziękował serdecznie członkom Koła i Kapitule za wysokie odznaczenie. Omówił problemy przeszłej i aktualnej działalności Polskiego Związku Działkowców. Zauważył, że wśród członków – aktywistów PZD wielu wywodzi się spośród żołnierzy, a w tej grupie i z Koła Nr 6. Podkreślił, że poczytuje sobie za zaszczyt współpracę ze ZŻWP. Wielką rangę w bieżącym roku przywiązywał do obchodów 120–lecia ogrodów działkowych w Polsce. Poinformował, że w dowód uznania za wieloletnią działalność na funkcji prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stolica”, postanowił przyznać naszemu koledze Stanisławowi PIECZARA – dyplom oraz MEDAL JUBILEUSZOWY „120 lat Ogrodów Działkowych w Polsce”. Wręczenia dokonali prezes PZD – Eugeniusz KONDRACKI i wiceprezes PZD – płk. Stanisław ZAWADKA przed pocztem sztandarowym. Staszek Pieczara serdecznie podziękował za uhonorowanie jego pracy na rzecz ROD i PZD.

             Kolejnym miłym komunikatem prezesa były odczytane uchwały Kapituły Krzyża ZŻWP:

  1. o nadaniu Krzyża Złotego z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk. Jerzemu GĄSCE;
  2. o nadaniu Brązowych Krzyży Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Marii ŻURAWIK   i st. chor. szt. Władysławowi JOŃCZYKOWI.

Aktu dekoracji dokonał sekretarz generalny ZŻWP w towarzystwie prezesów Koła. Pan Eugeniusz KONDRACKI i płk Stanisław ZAWADKA opuścili zebranie i udali się w odwiedziny naszego ciężko chorego kolegi – Janka MOLO.

Tradycyjnie już upominki wraz z dedykacjami od wszystkich członków Koła z okazji „okrągłych” rocznic urodzin, obchodzonych w listopadzie, otrzymali: Ewa MIKOŁAJCZYK i płk Janusz KOT. Następnie na komendę Prezesa Koła: „Poczet sztandarowy odprowadzić!” Sztandar odprowadzono.

Wykład z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wygłosił nasz stały prelegent, prezes honorowy naszego Koła – płk Eugeniusz GRADOŃ, który przybył ze swoją córką. Zebrani wysłuchali go z bardzo dużym zainteresowaniem, a na zakończenie nagrodzili go gorącymi brawami. Natomiast kol. mjr Edward BINKOWSKI, w imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, wręczył płk. Eugeniuszowi GRADOŃ dyplom przyznany z okazji Dnia Weterana.
Dalej był słodki poczęstunek oraz woda, kawa lub herbata.

Foto i opracowanie: Marzena Dźwigała.

Zebranie – październik 2017

      Zebrania w naszym Kole odbywają się w drugie czwartki miesiąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. 12 października 2017 r. dzień ten przypadał w 74. rocznicę bitwy pod Lenino. Tradycyjnie, staramy się, aby obchody przebiegły bardzo wzniośle. O godz. 10.00, prezes koła – mjr Jan Dźwigała otworzył uroczyste zebranie w sali Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Na jego komendę do sali wmaszerował poczet sztandarowy w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, płk Romuald Młynarczuk – asystent, st. sierż. Stanisław Wajda – sztandarowy. Odegrano hymn państwowy. Prezes powitał gościa – płk. Kazimierza Wtorka, prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Dodatkowo zakomunikował, że zaproszony na to zebranie, prezes honorowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, – gen. dyw. Franciszek Puchała, nie mógł przybyć i przesyła zebranym serdeczne pozdrowienia.

Następnie prezes koła zakomunikował zebranym smutne informacje o zgonach kolegów:
1. st. chor. szt. Józef Zieliński – długoletni żołnierza 10 wpsam i 62 pbud – pochowany na cmentarzu w Legionowie;
2. st. chor. szt. Kazimierz Kamiński – długoletni żołnierz 10 wpsam i Sztabu Generalnego WP, członek naszego Koła – pochowany na cmentarzu w rodzinnych Wojciechowicach {powiat Opatów);
3. ppłk Krzysztof Turski – absolwent Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, pracował w 12 psam, 10 wpsam i DZJZ MON.
Trębacz przy każdym z wymienionych odegrał melodię „Śpij Kolego” a zebrani oddali hołd na stojąco.

Dalej była miła informacja dotycząca przyjęcia przez Zarząd w dniu 05.10.2017 r. w poczet członków naszego Koła i Związku – st. chor. szt. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego, który dawniej służbę pełnił m. in. w 10 wpsam i w WiSSZiBGS. Nowoprzyjętemu legitymację członkowską wręczył członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – st. chor. szt. Stanisław Pieczara w towarzystwie Prezesa Koła.

W dalszej części Prezes Koła złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji 74. rocznicy bitwy pod Lenino, dawniej obchodzonego Dnia Wojska Polskiego. Poinformował również, że Zarząd Kola na tę okoliczność wystąpił drogą służbową do Kapituły przy Zarządzie Głównym ZŻWP, z wnioskami o nadanie odznaczeń związkowych. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i niżej wymienieni odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą – płk Józef TURLEJSKI;

Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiegopłk Ryszard MĄKOLSKI, ppłk Jan OTRĘBOWSKI, Janina TURLEJSKA, płk Stanisław ZAWADKA;

Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk Eugeniusz SZULFER;

Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Janusz KOT, mjr Zbigniew LICHOCKI, Stanisława PIETRUCHA, Maria ŻURAWIK.

      Aktu dekoracji dokonał kol. Staszek Pieczara w towarzystwie kol. Janka Dźwigały. Na uwagę zasługuje fakt, że odznaczeni zostali w pierwszej kolejności małżonkowie Turlejscy.

      Następnie głos zabrał wiceprezes Polskiego Związku Działkowców – kol. płk Stanisław Zawadka. Serdecznie podziękował za wysokie odznaczenia, jakie zostało mu nadano. Poinformował, że Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki przyznał Kołu Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW „Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych” Medal Jubileuszowy z dyplomem z okazji 120-lecia Ogrodów Działkowych w Polsce. Wyróżnienie odebrał nasz prezes i serdecznie za nie podziękował.

Na komendę dowódcy – poczet sztandarowy ze sztandarem opuścił salę zebrań.

      W dalszej części zebrania Prezes przedstawił jubilatów i solenizantów. Rozpoczął od przedstawienia jubilatki – Janiny Jadwigi Turlejskiej z d. Dulęba c. Apolinarego i Heleny z d. Kowalska. Urodziła się 26 października 1927 r. w Chełmie Lubelskiem. 8 lutego 1948 r. zawarła związek małżeński z Józefem Turlejskim (późniejszym oficerem w stopniu pułkownika). W przeszłości była członkinią Ligi Kobiet i Organizacji Rodzin Wojskowych. W naszym Kole jest niezwykle aktywną członkinią zespołu do spraw kobiet. Prezes zaprezentował okolicznościową plakietkę z fotografią, odczytał znajdującą się na niej wyrytą treść i wspólnie ze Staszkiem Pieczarą wręczyli Dostojnej Jubilatce wraz czekoladkami zamiast kwiatów. Po wręczeniu – wzruszona Janeczka serdecznie podziękowała za życzenia i gratulacje.
Następna jubilatka to kol. Maria Barzycka, która ukończyła 75 lat. Okolicznościową plakietę wręczył i życzenia od wszystkich członków Koła złożył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie kol. Janka Dźwigały.
Kolejna jubilatka to kol. Teresa Rzepnicka – Paździor, która ukończyła obecnie 70 lat. Okolicznościową plakietkę z fotografią wręczył Jubilatce oraz życzenia urodzinowo – imieninowe złożył kol. Janek Dźwigała ze Staszkiem Pieczarą.

      Następnie Prezes odczytał wszystkich pozostałych solenizantów i jubilatów. Z kolei mjr Edward Binkowski, w imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku wręczył płk. Józefowi Turlejskiemu dyplom z okazji minionego we wrześniu „Dnia Weterana”.

      W dalszej części zebrania podano słodycze i napoje. Oprawę muzyczną i sprzęt zabezpieczyli: mł. chor. Bogusław Tłoczkowski – trębacz i mł. chor. Mirosław Sosnowski – werblista. Przy muzyce było bardzo wesoło. Trzeba również dodać, że w zebraniu uczestniczyło dwóch kolegów z lat siedemdziesiątych z 10 wpsam: st. chor. szt. Stanisław Chojnacki i st. chor. szt. Stanisław Danielczyk.

Foto: Marzena Dźwigała                                                   Opracowanie: Jan Dźwigała