Category Archives: Zebrania

Fantastyczny Jubileusz

              8 lutego 2018 r. – walne zebranie członków Koła Nr 6. Otwiera je, zgodnie ze zwyczajem, prezes – mjr Jan Dźwigała. Komunikuje, że składać się będzie z dwóch zasadniczych części.
Prezes podaje suchy komunikat, że w dniu 1 lutego 2018 r. na zakończenie posiedzenia zarządu, jego członek i zarazem sekretarz – kol. mjr Edward Binkowski złożył pisemną rezygnację z przynależności do naszego Koła oraz z funkcji administratora strony internetowej.  W ustnym uzasadnieniu podał, że jego praca społeczna bardzo negatywnie odbija się na stosunkach rodzinnych. Członkowie Zarządu byli zszokowani tą decyzją. Uwzględniając dobro rodziny jednogłośnie przychylili się do wniosku.
W celu uzupełnienia składu zarządu zaproponował aby na dzisiejszym zebraniu dokonać wyboru nowego członka zarządu, który byłby sekretarzem naszego Koła.
Prezes zakomunikował, że przed zebraniem przeprowadził konsultacje w tej sprawie. W ich wyniku przedstawił walnemu zebraniu kandydaturę kol. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego. Kol. Andrzej jest znanym żołnierzem 10 wpsam. WiSSZiB Garnizonu Stołecznego oraz pułku ochrony. Ma bogaty zasób wiedzy politycznej, prawnej oraz ekonomicznej. Posiada bogaty zasób wiedzy  z zakresu informatyki. Prezes zakomunikował, że w walnym zebraniu bierze udział 53 członków koła, co stanowi 51,46% ogólnej liczby. Zebranie jest władne podejmować decyzje. Zapytał gromadzonych, czy chcieliby zgłosić innych kandydatów na sekretarza Koła. Nikt się nie zgłosił. Zapytał kol. Krzyzińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Odpowiedź kol. Krzyzińskiego – tak. Zapytał zebranych o formę głosowania. Czy ma przeprowadzić głosowanie jawne czy tajne. Wszyscy zebrani w głosowaniu opowiedzieli się za głosowaniem jawnym. Po tym prezes poddał pod głosowanie jawne jedynego kandydata na członka zarządu Koła – sekretarza. Za tą kandydaturą głosowało 52 osoby, jedna się wstrzymała. Prezes serdecznie pogratulował kol. Krzyzińskiemu wyboru na trudną funkcje i życzył dobrej pracy i satysfakcji.

              Następnie, ponieważ zgodnie z planem jest to zebranie walne – sprawozdawcze, prezes przedstawił szczegółowe sprawozdanie zarządu za okres od 10 lutego 2017 r. do 8 lutego 2018 r. Podkreślił, że nasze Koło należy do przodujących Kół zarówno w okręgu mazowieckim jak i w całej Polsce. Dowodem na to jest wypowiedź prezesa honorowego Zarządu Głównego na naszym zebraniu wigilijnym w grudniu 2017 r.
Pytań dotyczących sprawozdania nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

              Prezes serdecznie powitał przybyłych na nasze walne zebranie dostojnych gości w osobach: pana Grzegorza Wysockiego – zastępcą burmistrza dzielnicy Ochota oraz pana Mariusza Twardowskiego –komisarza ds. kombatantów Urzędu Dzielnicy Ochota.
Powitał na uroczystej części zebrania małżeństwo Janinę i Józefa Turlejskich, członków Koła. Zakomunikował zebranym, że właśnie 8 lutego br. mija 70. rocznica zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Ponieważ na październikowym zebraniu ich życiorysy zostały przybliżone, prezes skupił się na życzeniach dla Dostojnych Jubilatów. Z okazji kamiennych godów życzył im w imieniu wszystkich zebranych dużo szczęści, radości i spełnienia najskrytszych marzeń. Do wręczenia pamiątkowych, pięknych dyplomów zaprosił ich projektanta i wykonawcę – kol. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego. Tenże przy wręczaniu złożył im serdeczne gratulacje. Następnie pan Grzegorz Wysocki w towarzystwie pana Mariusza Twardowskiego złożył Jubilatom – mieszkańcom Ochoty serdeczne gratulacje i życzenia oraz wręczył im upominek.

              Dalej były toasty, pamiątkowe zdjęcia, kawa i herbata oraz słodycze. Państwo Turlejscy dziękowali wszystkim za pamięć, życzenia i upominki.

Opracowała: Anna Bąk
Foto: Marzena Dźwigała

Zebranie Noworoczne 2018r.

               Toastem Noworocznym rozpoczęli pierwsze zebranie w 2018 r. członkowie i sympatycy naszego Koła.
Dalej prezes – Janek Dźwigała wręczył okolicznościowe dyplomy z okazji 80-tych rocznic urodzin, przyznane przez prezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – płk w st.spocz. Andrzeja Sawickiego kolegom: Staszkowi Pieczarze i Arkowi Lisowi. Obydwaj Jubilaci ufundowali piękne i smaczne torty w firmie „GROMUlSKI” z Mińska Mazowieckiego.
Wśród solenizantów i jubilatów styczniowych zostali ponadto wymienieni: Wiesia Wypych, Marzenka Dźwigała, Tereska Lempkowska, Wiesio Jóźwik, Miecio Krop, Miecio Mosakowski i Paweł Specik. Kilkorgu z nich zostały wręczone okolicznościowe, piękne dyplomy przygotowane przez naszego fachowca komputerowego – Józefa Andrzeja Krzyzińskiego.
W dalszej części odśpiewano kilka toastów, konsumowano pyszne torty, ciastka oraz różne napoje. Atmosfera była przesympatyczna. Nowy Rok rozpoczęliśmy godnie i na wesoło!

Opracowanie i Foto: Jurek Gąska

Plan Spotkań członków i sympatyków Koła Nr 6 w 2018 roku

     Szanowna Koleżanko/Szanowny Kolego!

ZAPROSZENIE!!!

            Uprzejmie informuję, że w 2018 roku zebrania członków i sympatyków naszego Koła będą się rozpoczynały zawsze o godz. 10.00  w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie (dojazd samochodem ulicą jednokierunkową – Stanisława Skarżyńskiego od ul. Opaczewskiej do ul. Karola Dickensa) według następującego harmonogramu:
11 stycznia (spotkanie noworoczne z lampką szampana),  8 lutego (zebranie sprawozdawcze), 8 marca12  kwietnia,  17 maja,   14  czerwca,  13 września,   11 października,    15 listopada,     14 grudnia  (spotkanie wigilijne).

            Serdecznie zapraszam! Bardzo proszę o uprzedzanie niemożności przybycia co najmniej na trzy dni wcześniej telefonicznie (602 150 007 lub 501 954 674), albo e-mailem: familia@onet.pl.

          W celu usprawnienia zbierania składek członkowskich informuję, że jest możliwość ich zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego naszego kolegi Jana Dźwigały. Nr rachunku: 91 9226  0005  0036  5297  3000  0020.   Wysokość składek na 2018 r. pozostaje taka sama jak w 2017 roku.

                                  Z wyrazami szacunku –  Jan Dźwigała

ROCZNE POSIEDZENIE MZW ZŻWP Z UDZIAŁEM PREZESÓW KÓŁ – 2017

W dniu 19 grudnia 2017 roku w salach teatru „RAMPA” w Warszawie odbyło się roczne posiedzenie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP z udziałem prezesów kół. Posiedzenie otworzył i prowadził prezes MZW ZŻWP płk w st. spocz. Andrzej Sawicki. Tradycją Organizacji Mazowieckiej jest to, że tak ważne posiedzenia poprzedzone są Pieśnią Związku oraz uczczeniem minutą ciszy kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę.

Prezes Organizacji Mazowieckiej złożył sprawozdanie z realizacji zadań jakie stały przed Organizacją w roku bieżącym, ze szczególnym podkreśleniem wykonania celów jakie wytyczył X Zjazd Organizacji, który odbył się w kwietniu br.  Jednym z nich była obrona praw nabytych przez żołnierzy w kontekście propozycji zmian do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także zmian ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Przedstawił szczegółowo udział przedstawicieli MZW oraz kół w różnego rodzaju uroczystościach państwowych i wojskowych, które przede wszystkim organizowane były przez koła oraz MZW. Niektóre obchody miały skromną oprawę, z powodu odwrócenia się MON plecami do naszego Stowarzyszenia. Jest to niezrozumiałe, ponieważ żołnierz nie wybiera władzy, tylko to ona wybiera żołnierza. Mamy żal do osób, które podążają za „idee fixe” i nie widzą spraw tak oczywistych.

Sprawozdanie z realizacji zadań złożył także przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. płk w st. spocz. Mieczysław Piecyk.

Przyjęto „Ramowy plan zasadniczych zamierzeń MZW na 2018 rok” oraz znowelizowany „Regulamin działania MZW” i „Regulamin działania komisji problemowych”, które referował Sekretarz MZW kol. ppłk w st. spocz. Artur Malinowski.

Skarbnik MZW kol. mjr w st. spocz. Edward Binkowski przedstawił przewidywaną realizację budżetu w 2017 roku oraz zakładany budżet na 2018 rok. Budżet przyszłoroczny w porównaniu z rokiem mijającym będzie o wiele  ”chudszy”. Skarbnik przedstawił powody takiego planowania oraz zaapelował do prezesów kół o przeprowadzenie dogłębnych analiz w przedmiocie wnoszonych  wpłat składek członkowskich.

Swoje wystąpienie miał także gość prezes ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marek Bielec, który przestawił czym zajmował się Związek w roku bieżącym oraz wskazywał kierunki działania. Głos zabrali także prezesi kół: płk w st. spocz. Jan Żmijewski oraz płk w st. spocz. Jan Urbaniak w sprawach dotyczących działalności Związku.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne, w którym uczestniczyli m.in.  zaproszeni goście: prezes FPEiRW płk w st. spocz. Mieczysław Mikrut, prezesi honorowi MZW płk w st. spocz. Tadeusz Pawłowski oraz płk w st. spocz. Bogdan Miller, vice prezes FSRiWRP płk w st. spocz. Stanisław Kalski, przedstawiciel ZG SLP płk w st. spocz. pil. Ryszard Karpiński, prezes Oddziału I ZPS płk w st. spocz. Jan Gazarkiewicz. Modlitwę odmówił i poświęcił opłatki przedstawiciel Biskupa Polowego WP ks. płk Mirosław Biernacki. Spotkanie zakończyło się wspólną wieczerzą wigilijną i słuchaniem kolęd.

Opracowanie – mjr w st. spocz. Edward Binkowski

Zebranie 12 2017 – opłatkowe

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA A.D. 2017 R.

Tegoroczne spotkanie wigilijne członków i sympatyków Koła Nr 6 odbyło się 15 grudnia w sali Oddziału Ochockiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Otwierając to piękne zgromadzenie, przy pięknie zastawionych stołach, prezes Koła – Janek Dźwigała serdecznie powitał dostojnych gości: kol. gen. dyw. dr. Franciszka Puchałę – prezesa Honorowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pana Grzegorza Wysockiego – zastępcę burmistrza Dzielnicy Ochota w Warszawie, kol. ppłk. w st. spocz. Bogdana Pokrowskiego – sekretarza generalnego Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga oraz pana Mariusza Twardowskiego – komisarza ds. kombatantów Dzielnicy Ochota w Warszawie. Następnie złożył uczestnikom Wigilii serdeczne życzenia świąteczno – noworoczne.
Nastąpiła długo oczekiwana chwila dzielenia się opłatkiem. Ponieważ frekwencja była wysoka trwało to ok. 10 minut. Po tym skosztowane zostały przepyszne dania. W trakcie goście wręczyli, na ręce prezesa, drobne upominki oraz wygłosili życzenia i toasty. Biesiada była przednia! W trakcie jej trwania prezes wymienił imiona i nazwiska osób, które mają urodziny lub imieniny w grudniu: Józef Idzikowski, Ryszard Mąkolski, Jan Otrębowski (nieobecny, 19 grudnia ukończył 90 lat), Adam Podlasiak, Eugeniusz Szulfer, Wiesława Wypych, Wiesław Jóźwik, Ewa Mikołajczyk, Adam Grześkowiak, Eugeniusz Karbowiak, Eugeniusz Gradoń, Eugeniusz Wasyk oraz Maria Utkowska (nieobecna, przysłała ciasto przez męża). Wszystkim Jubilatom i Solenizantom złożył najserdeczniejsze życzenia. Uczestniczącym w spotkaniu wymienionym koleżankom wręczył słodycze.
Koleżance Wiesi Wypych wręczył piękny wiersz w pięknej oprawie napisany przez Staszka Pieczarę. Zebrani odśpiewali kilka toastów.
Na zakończenie prezes złożył serdeczne podziękowanie za organizację i wzorowe przygotowanie przyjęcia wigilijnego: Wiesi Wypych, Staszkowi Pieczarze, Agatce Barzyckiej, Lucynce Kulińczyk i Kazi Makowskiej.

Do zobaczenia 11 stycznia 2018 r.

DO SIEGO ROKU!

Foto: Marzena Dźwigała                                                                                Opracowanie: Jerzy Gąska

Zebranie – listopad 2017

Święto Niepodległości w naszym Kole

9 listopada 2017 r., tuż przed 99. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, odbyło się niezwykle uroczyste zebranie członków i sympatyków naszego Koła Nr 6. Na wstępie Prezes Koła wydał komendę „poczet sztandarowy wprowadzić”! Wtedy to wmaszerowali ze sztandarem Koła Nr 6 do sali zebrań w takt muzyki – płk Romuald MŁYNARCZUK – dowódca pocztu, st. chor. Andrzej UTKOWSKI – sztandarowy, st. chor. szt. Jan MAZUR – asystent. Za chwilę odegrany został „hymn państwowy”.

Prezes serdecznie powitał:

  1. pana Eugeniusza KONDRACKIEGO – prezesa Polskiego Związku Działkowców;
  2. płk. Stanisława ZAWADKĘ – członka naszego Koła, wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców;
  3. płk. Jana KACPRZAKA – Sekretarza Generalnego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

             Rozpoczynając zebranie prezes poinformował, że w dniu 7 listopada br. 95. urodziny obchodził najstarszy członek naszego Koła, 5-krotnie ranny w walkach z bandą UPA, kawaler Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari, nasz bohater – ppłk Adam GRZEŚKOWIAK, w imieniu którego pozdrowił wszystkich zebranych. W tym dniu gościła u Niego nasza delegacja. Relacja na naszej stronie internetowej. Zebrani na stojąco oddali honor Dostojnemu Jubilatowi.

          Następnie Prezes udzielił głosu kol. Stanisławowi ZAWADCE, który szczegółowo przedstawił sylwetkę prezesa PZD – E. KONDRACKIEGO. Omówił trudne zadania jakie były wykonywane przez prezesa PZD, który u steru pozostaje od ponad 30 lat. Świadczy to o jego ogromnym zaufaniu i autorytecie wśród wszystkich użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, do których należy duża rzesza żołnierzy i ich rodzin. W bieżącym roku PZD obchodzi 120–lecie ogrodów działkowych w Polsce.

             W dalszej części zebrania prezes odczytał uchwałę Kapituły Złotego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na mocy której pan Eugeniusz Antoni KONDRACKI został uhonorowany Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu wręczenia przed sztandarem dokonał Sekretarz Generalny ZŻWP – płk Jan KACPRZAK w towarzystwie prezesa i wiceprezesa Koła (Jana DŹWIGAŁY i Staszka PIECZARY). Zebrani z aplauzem, na stojąco przyjęli tę dekorację.

             Po dekoracji głos zabrał prezes PZD – pan Eugeniusz KONDRACKI. Podziękował serdecznie członkom Koła i Kapitule za wysokie odznaczenie. Omówił problemy przeszłej i aktualnej działalności Polskiego Związku Działkowców. Zauważył, że wśród członków – aktywistów PZD wielu wywodzi się spośród żołnierzy, a w tej grupie i z Koła Nr 6. Podkreślił, że poczytuje sobie za zaszczyt współpracę ze ZŻWP. Wielką rangę w bieżącym roku przywiązywał do obchodów 120–lecia ogrodów działkowych w Polsce. Poinformował, że w dowód uznania za wieloletnią działalność na funkcji prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stolica”, postanowił przyznać naszemu koledze Stanisławowi PIECZARA – dyplom oraz MEDAL JUBILEUSZOWY „120 lat Ogrodów Działkowych w Polsce”. Wręczenia dokonali prezes PZD – Eugeniusz KONDRACKI i wiceprezes PZD – płk. Stanisław ZAWADKA przed pocztem sztandarowym. Staszek Pieczara serdecznie podziękował za uhonorowanie jego pracy na rzecz ROD i PZD.

             Kolejnym miłym komunikatem prezesa były odczytane uchwały Kapituły Krzyża ZŻWP:

  1. o nadaniu Krzyża Złotego z Gwiazdą Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk. Jerzemu GĄSCE;
  2. o nadaniu Brązowych Krzyży Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Marii ŻURAWIK   i st. chor. szt. Władysławowi JOŃCZYKOWI.

Aktu dekoracji dokonał sekretarz generalny ZŻWP w towarzystwie prezesów Koła. Pan Eugeniusz KONDRACKI i płk Stanisław ZAWADKA opuścili zebranie i udali się w odwiedziny naszego ciężko chorego kolegi – Janka MOLO.

Tradycyjnie już upominki wraz z dedykacjami od wszystkich członków Koła z okazji „okrągłych” rocznic urodzin, obchodzonych w listopadzie, otrzymali: Ewa MIKOŁAJCZYK i płk Janusz KOT. Następnie na komendę Prezesa Koła: „Poczet sztandarowy odprowadzić!” Sztandar odprowadzono.

Wykład z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wygłosił nasz stały prelegent, prezes honorowy naszego Koła – płk Eugeniusz GRADOŃ, który przybył ze swoją córką. Zebrani wysłuchali go z bardzo dużym zainteresowaniem, a na zakończenie nagrodzili go gorącymi brawami. Natomiast kol. mjr Edward BINKOWSKI, w imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, wręczył płk. Eugeniuszowi GRADOŃ dyplom przyznany z okazji Dnia Weterana.
Dalej był słodki poczęstunek oraz woda, kawa lub herbata.

Foto i opracowanie: Marzena Dźwigała.

Zebranie – październik 2017

      Zebrania w naszym Kole odbywają się w drugie czwartki miesiąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. 12 października 2017 r. dzień ten przypadał w 74. rocznicę bitwy pod Lenino. Tradycyjnie, staramy się, aby obchody przebiegły bardzo wzniośle. O godz. 10.00, prezes koła – mjr Jan Dźwigała otworzył uroczyste zebranie w sali Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej O/Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Na jego komendę do sali wmaszerował poczet sztandarowy w składzie: płk Jerzy Gąska – dowódca, płk Romuald Młynarczuk – asystent, st. sierż. Stanisław Wajda – sztandarowy. Odegrano hymn państwowy. Prezes powitał gościa – płk. Kazimierza Wtorka, prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Dodatkowo zakomunikował, że zaproszony na to zebranie, prezes honorowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, – gen. dyw. Franciszek Puchała, nie mógł przybyć i przesyła zebranym serdeczne pozdrowienia.

Następnie prezes koła zakomunikował zebranym smutne informacje o zgonach kolegów:
1. st. chor. szt. Józef Zieliński – długoletni żołnierza 10 wpsam i 62 pbud – pochowany na cmentarzu w Legionowie;
2. st. chor. szt. Kazimierz Kamiński – długoletni żołnierz 10 wpsam i Sztabu Generalnego WP, członek naszego Koła – pochowany na cmentarzu w rodzinnych Wojciechowicach {powiat Opatów);
3. ppłk Krzysztof Turski – absolwent Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile, pracował w 12 psam, 10 wpsam i DZJZ MON.
Trębacz przy każdym z wymienionych odegrał melodię „Śpij Kolego” a zebrani oddali hołd na stojąco.

Dalej była miła informacja dotycząca przyjęcia przez Zarząd w dniu 05.10.2017 r. w poczet członków naszego Koła i Związku – st. chor. szt. Józefa Andrzeja Krzyzińskiego, który dawniej służbę pełnił m. in. w 10 wpsam i w WiSSZiBGS. Nowoprzyjętemu legitymację członkowską wręczył członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego – st. chor. szt. Stanisław Pieczara w towarzystwie Prezesa Koła.

W dalszej części Prezes Koła złożył wszystkim zebranym serdeczne życzenia z okazji 74. rocznicy bitwy pod Lenino, dawniej obchodzonego Dnia Wojska Polskiego. Poinformował również, że Zarząd Kola na tę okoliczność wystąpił drogą służbową do Kapituły przy Zarządzie Głównym ZŻWP, z wnioskami o nadanie odznaczeń związkowych. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i niżej wymienieni odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Gwiazdą – płk Józef TURLEJSKI;

Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiegopłk Ryszard MĄKOLSKI, ppłk Jan OTRĘBOWSKI, Janina TURLEJSKA, płk Stanisław ZAWADKA;

Srebrnym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – płk Eugeniusz SZULFER;

Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk Janusz KOT, mjr Zbigniew LICHOCKI, Stanisława PIETRUCHA, Maria ŻURAWIK.

      Aktu dekoracji dokonał kol. Staszek Pieczara w towarzystwie kol. Janka Dźwigały. Na uwagę zasługuje fakt, że odznaczeni zostali w pierwszej kolejności małżonkowie Turlejscy.

      Następnie głos zabrał wiceprezes Polskiego Związku Działkowców – kol. płk Stanisław Zawadka. Serdecznie podziękował za wysokie odznaczenia, jakie zostało mu nadano. Poinformował, że Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki przyznał Kołu Nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP ZŻWP przy DGW „Za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych” Medal Jubileuszowy z dyplomem z okazji 120-lecia Ogrodów Działkowych w Polsce. Wyróżnienie odebrał nasz prezes i serdecznie za nie podziękował.

Na komendę dowódcy – poczet sztandarowy ze sztandarem opuścił salę zebrań.

      W dalszej części zebrania Prezes przedstawił jubilatów i solenizantów. Rozpoczął od przedstawienia jubilatki – Janiny Jadwigi Turlejskiej z d. Dulęba c. Apolinarego i Heleny z d. Kowalska. Urodziła się 26 października 1927 r. w Chełmie Lubelskiem. 8 lutego 1948 r. zawarła związek małżeński z Józefem Turlejskim (późniejszym oficerem w stopniu pułkownika). W przeszłości była członkinią Ligi Kobiet i Organizacji Rodzin Wojskowych. W naszym Kole jest niezwykle aktywną członkinią zespołu do spraw kobiet. Prezes zaprezentował okolicznościową plakietkę z fotografią, odczytał znajdującą się na niej wyrytą treść i wspólnie ze Staszkiem Pieczarą wręczyli Dostojnej Jubilatce wraz czekoladkami zamiast kwiatów. Po wręczeniu – wzruszona Janeczka serdecznie podziękowała za życzenia i gratulacje.
Następna jubilatka to kol. Maria Barzycka, która ukończyła 75 lat. Okolicznościową plakietę wręczył i życzenia od wszystkich członków Koła złożył kol. Staszek Pieczara w towarzystwie kol. Janka Dźwigały.
Kolejna jubilatka to kol. Teresa Rzepnicka – Paździor, która ukończyła obecnie 70 lat. Okolicznościową plakietkę z fotografią wręczył Jubilatce oraz życzenia urodzinowo – imieninowe złożył kol. Janek Dźwigała ze Staszkiem Pieczarą.

      Następnie Prezes odczytał wszystkich pozostałych solenizantów i jubilatów. Z kolei mjr Edward Binkowski, w imieniu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku wręczył płk. Józefowi Turlejskiemu dyplom z okazji minionego we wrześniu „Dnia Weterana”.

      W dalszej części zebrania podano słodycze i napoje. Oprawę muzyczną i sprzęt zabezpieczyli: mł. chor. Bogusław Tłoczkowski – trębacz i mł. chor. Mirosław Sosnowski – werblista. Przy muzyce było bardzo wesoło. Trzeba również dodać, że w zebraniu uczestniczyło dwóch kolegów z lat siedemdziesiątych z 10 wpsam: st. chor. szt. Stanisław Chojnacki i st. chor. szt. Stanisław Danielczyk.

Foto: Marzena Dźwigała                                                   Opracowanie: Jan Dźwigała

Zebranie – wrzesień 2017

     W dniu 14 września g. 10.00 przeprowadzono kolejne powakacyjne zebranie członków naszego Koła Nr 6 w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddział Ochota przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Zebranie otworzył Prezes Koła – mjr Jan Dźwigała. Na wstępie serdecznie przywitał gości: płk. Kazimierza Wtorka – prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Zygmunta Berlinga oraz pana Mariusza Twardowskiego – koordynatora ds. kombatantów zarządu dzielnicy Ochota.
Następnie prezes Koła wymienił osoby, które odeszły od nas w okresie przerwy wakacyjnej: – 25 czerwca zmarła Anna Wiklińska – żona zmarłego w maju naszego kolegi, Teodora; – 16 lipca zmarł nagle nasz kolega – ppłk Andrzej Nowacki; – 9 sierpnia zmarła Krystyna Wróbel – żona naszego kolegi Henryka; – 24 sierpnia zmarł płk dypl. Franciszek Wilk (m. in. dowódca pułku ochrony i regulacji ruchu WSW i szef sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa). Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych.

W dalszej części zebrania Prezes Koła poprosił płk. Kazimierza Wtorka o zabranie głosu, który poinformował, że Kapituła STLWP postanowiła odznaczyć płk. dypl. Tadeusza Makarewicza Honorowym Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego Za Zasługi w Kultywowaniu Tradycji LWP i udekorował go tym Krzyżem. W uzasadnieniu podał, że płk Makarewicz jest uczestnikiem walk na szlaku bojowym od Lenino do Berlina, ranny pod Kołobrzegiem. Zebrani brawami na stojąco przyjęli fakt odznaczenia naszego byłego dowódcy. Następnie mjr Edward Binkowski wręczył listy gratulacyjne od Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego z okazji Dnia Kombatanta płk. dypl. Tadeuszowi Makarewiczowi i por. Ludwikowi Bender.

W dalszej części zebrania Prezes Koła poinformował o jubilatach i solenizantach z minionych dwóch miesięcy. Główną jubilatką tego okresu była kol. Halina Hawełka, która 16 lipca ukończyła 90 lat życia. W związku z tym, na wniosek zarządu Koła, Kapituła Zarządu Głównego naszego Związku postanowiła nadać jubilatce Złoty Krzyż Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Aktu dekoracji dokonał kol. Stanisław Pieczara – członek prezydium MZW, wiceprezes naszego Koła. Z kolei kol. Edward Binkowski – członek prezydium MZW, sekretarz naszego Koła wręczył jubilatce list gratulacyjny od prezydium Zarządu Głównego naszego Związku, a kol. Wiesława Wypych – członkini Zarządu Koła, w kilku słowach przypomniała nam życiorys jubilatki.
„Nasza koleżanka Halinka Hawełka w lipcu obchodziła 90. urodziny. Na świat przyszła w Sokołach w woj. białostockim, obecnie podlaskim. Mama – Anna Kalińska z d. Ożarowska I voto Zubert – prowadziła sklep spożywczy. Tata – Władysław Zubert był komendantem policji w Sokołach, zmarł, gdy Halinka miała półtora roku. W 1930 r. mama z Halinką przeprowadziła się do Łomży i wyszła ponownie za mąż. Tutaj Halinka dorastała i zdobyła powszechne wykształcenie. Dobrze pamięta okropności wojny. Wraz z rodzicami i przyrodnim rodzeństwem (Celiną i Lucjanem) wyjechała do wsi Ołdaki, obecnie gm. Rzekuń, pow. Ostrołęcki. Tam pracowała w gospodarstwie rolnym, pomagała też przy kopaniu okopów. Mama ukrywała ją w stodole, aby Niemcy nie wywieźli ją na roboty. Wojna przerwała jej naukę. Dopiero jako 18- latka kontynuowała naukę w gimnazjum. Małą maturę zdała w 1950 r. w Białymstoku. Następnie ukończyła w Krakowie studium nauczycielskie o kierunku gastronomicznym. Pierwszą pracę rozpoczęła w Szkole Gastronomicznej w Supraślu w 1951 r. W mieście tym poznała Tadeusza Hawełka z którym w 1953 roku zawarła związek małżeński. Oboje zamieszkali w Stargardzie Szczecińskim gdzie mąż – oficer został skierowany do służby w tym garnizonie. Tam urodziło się im dwóch synów: Andrzej w 1954 r. (zmarł w 2016 r.) i Jacek w 1957 r. W okresie studiów męża w Wojskowej Akademii Technicznej rodzina przeprowadziła się do Warszawy. W tym okresie doskonale pełniła role matki i żony żołnierza.
W 1961 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej nr 150 na Bernerowie (obecnie Bemowo) w Warszawie na stanowisku kierowniczki świetlicy. Na emeryturę przeszła w 1996 r, ale pracowała jeszcze w bibliotece szkolnej przez okres 2 lat. W 1998 r. zmarł jej mąż. Była i jest pedagogiem wielu pokoleń. Dała się poznać jako wspaniały nauczyciel – wychowawca. Praca z dziećmi była jej pasją. Wyróżniała się osobowością. Chętnie dzieliła się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze uśmiechnięta, pogodna, serdeczna i elegancka. Wyróżniała się piękną fryzurą, butami na wysokim koturnie i dominującymi kolorami w strojach: błękit, granat i biel. Jest wzorem dobrego, szlachetnego człowieka. Od 10 lutego 2011 r. jest członkinią naszego Koła i ZŻWP. Dotychczas Kapituła Zarządu Głównego nadała jej Odznakę Honorową ZŻWP i Brązowy Krzyż ZŻWP. Dziś została udekorowana Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.”
Po tych słowach kol. Wiesia Wypych wręczyła jubilatce w imieniu członków naszego Koła pamiątkę z dedykacją. Następnie wniesiono piękny urodzinowy tort zakupiony przez jubilatkę – Halinkę, a zebrani tradycyjnie odśpiewali Jej „Sto lat”. Dalsza część zebrania kontynuowana była przy kawie, herbacie i ciastku fundowanym przez pozostałych jubilatów i solenizantów.

      W celu usprawnienia zbierania składek członkowskich Zarząd Koła uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wpłacania składek członkowskich na rachunek bankowy naszego skarbnika Marzeny Dźwigała – Nr rachunku: 05 1160 2202 0000 0001 4815 4149. Wysokości składki taka sama jak w roku ubiegłym, lub  prosimy kontaktować się ze skarbnikiem – tel. kom. 660 739 746.

Edward Binkowski – sekretarz zarządu Koła.

Nic nie może być zapomniane!

Poniżej przedstawiam Apel Prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, celem rozpowszechnienia wśród swoich koleżanek i kolegów. Sekretarz koła -Edward Binkowski.

Koleżanki i Koledzy!
Wiemy, że już kilkoro z nas, po otrzymaniu decyzji o jawnie bezprawnym i drastycznym obniżeniu emerytury lub renty targnęło się na własne życie lub zmarło nagle nie wytrzymując poczucia krzywdy i poniżenia jakie Ich i nas wszystkich spotkało. Musimy to dobrze zapamiętać, jesteśmy Im to winni.

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej będzie prowadziła BIAŁĄ KSIEGĘ – KSIĘGĘ PAMIĘCI o naszych kolegach, którzy odeszli. Jest to praca smutna, ale konieczna. Chcielibyśmy wierzyć, że lista nazwisk naszych Kolegów, którzy w tych okolicznościach odeszli na wieczną służbę, pozostanie niezmienna. Niestety, takiej gwarancji nikt dać nie może.

Koordynatorem w zakresie prowadzenia  BIAŁEJ KSIĘGI, ze strony FSSM RP, jest kol. Grażyna Piotrowicz (tel. 502-232-356; adres e-mail: grazyna.piotrowicz@fssm.pl).  W związku z tym prosimy wszystkie organizacje wchodzące w skład Federacji, a także osoby mające wiedzę o tych tragicznych zdarzeniach, o nawiązanie w tej sprawie kontaktu z kol. G. Piotrowicz.

Nic nie może być zapomniane!  Zdzisław Czarnecki – Prezydent FSSM RP

Spotkanie przed wakacjami – czerwiec 2017

W dniu 08 czerwca 2017 r. odbyło się przedwakacyjne zebranie naszego Koła. Otworzył je tradycyjnie prezes – mjr Jan Dźwigała. Na wstępie serdecznie powitał gościa w osobie pana Mariusza Twardowskiego – pełnomocnika zarządu Dzielnicy Ochota, koordynatora do spraw kombatantów.
Następnie, o podejście przed front zebranych, poproszeni zostali dwaj nasi koledzy, którzy nie byli obecni na poprzednim zebraniu, w celu przyjęcia odznaczeń przyznanych „Za wybitne zasługi w działalności Związku Żołnierzy Wojska Polskiego uchwałą nr 4/2017/K Kapituły Krzyża Związku i Odznaki Honorowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania odznaczenia”:
Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego st. chor. szt. Andrzej UTKOWSKI
– Brązowym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiegomjr Andrzej NOWAK
Odznaczenia wręczył mjr Edward Binkowski – członek prezydium Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, sekretarz naszego koła w towarzystwie prezesa koła mjr. Jana Dźwigały.

Gość zebrania – pan Mariusz Twardowski wygłosił bardzo pouczającą i zajmującą prelekcję na temat historycznych i bieżących uwarunkowań funkcjonowania Ukrainy. W treści prelekcji przewijały się wątki konfliktów i podziału religijnego, zróżnicowanie gospodarki i produkcji oraz sprzedaż płodów rolnych (m.in. kukurydzy, słonecznika), które przewyższają gospodarkę rolną Unii Europejskiej.

Kol. Edward Binkowski zapoznał zebranych z bieżącymi sprawami pracy – Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego:
– w dniach 27-28 czerwiec 2017 r. będzie obradował Zjazd Krajowy Delegatów ZŻWP, na który wydelegowano 2 członków Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego;
– od dnia 02.05.2017 r. nastąpiła zmiana siedziby Zarządu Głównego ZŻWP – nowe miejsce to: ul. Miklaszewskiego 5 (Ursynów – metro Imielin); portal: http://www.zzwp.pl
– od dnia 01.07.2017 r. nastąpi zmiana siedziba Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP – nowe miejsce to: ul. Malinowskiego 5, (Ursynów – metro Stokłosy); portal: http://www.zwmwar.pl.tl  poczta e-mail: mzw.zzwp@onet.pl
Kol. Edward przypomniał również o:
– prenumeracie „Głosu Weterana i Rezerwisty”;
– utrzymaniu dyscypliny opłacania składek przez członków naszej Organizacji;
– koleżeńskiej kasie samopomocy (KKS).

Następnie prezes koła wymienił wszystkich jubilatów i solenizantów którzy w czerwcu i lipcu obchodzą urodziny i imieniny. Złożył im w imieniu wszystkich członków Koła najserdeczniejsze życzenia. Koleżanki, które były przez niego wymienione otrzymały zamiast kwiatów pyszne słodycze.

Dalsza część zebrania kontynuowana była przy kawie, herbacie i ciastku. Mieliśmy znakomity słodki poczęstunek zafundowany przez solenizantów. Pierwszy toast podniesiono za wyróżnionych odznaczeniami na tym zebraniu z tradycyjnie odśpiewanym „Sto lat”.

Na zakończenie prezes koła życzył wszystkim udanych wakacji oraz abyśmy szczęśliwi i wypoczęci spotkali się na kolejnym zebraniu w dniu 14 września 2017 r. o godz. 10,00 przy ul. Grójeckiej 120.


Foto: Jerzy Gąska                                                                  Opracowała: Anna Bąk