Category Archives: Zebrania

Sprawozdanie Zarządu Koła nr 6 z działalności w 2015r.

Zgodnie ze statutowym obowiązkiem w dniu 11.02.2016 r. o godz. 10.00, gdy członkowie Koła nr 6 im. Żołnierzy 2 Armii WP przy Dowództwie Garnizonu Warszawa zasiedli czwórkami przy stolikach w siedzibie Ochockiego Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Zarząd Koła Nr 6 przedstawił roczne sprawozdanie rozliczając się z działalności i realizacji zamierzeń, które zostały ujęte w uchwałach oraz w okresowych planach pracy na 2015 rok. Otwierając zebranie, prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała powitał jego uczestników ze szczególnym podkreśleniem obecności, biorących udział pierwszy raz w takim zebraniu, nowych 8 członków przyjętych do naszego Koła w 2015 r.

A. Realizacja planu pracy koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożył prezes naszego Koła kol. Jan Dźwigała. Omówił następujące punkty planu pracy koła w 2015 roku.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywały się regularnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), a także 30 grudnia. Odbyło się 11 posiedzeń przy średniej frekwencji 95 proc. (przyczyną nieobecności pojedynczych osób były problemy zdrowotne lub obowiązki zawodowe). We wszystkich spotkaniach uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej. Na swoich posiedzeniach zarząd zajmował się bieżącymi sprawami Koła, m.in.: finansami, przyjęciem nowych osób, organizowaniem udziału Koła w rocznicowych uroczystościach, typowaniem osób do odznaczeń i wyróżnień związkowych oraz do mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Zawsze wiele uwagi poświęcano też przygotowaniu następnego miesięcznego zebrania – określeniu jego tematyki i programu.
 2. Zebrania Koła (a było ich 10) odbywały się w każdy drugi czwartek miesiąca (*). Na wielu zebraniach na zaproszenie zarządu Koła gościliśmy przedstawicieli władz związkowych i samorządowych oraz Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Tematyka zebrań w miesiącach, w dużej części była związana z wydarzeniami, w których przypadały rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych. Ważnym punktem zebrań było również uroczyste przyjęcie i wręczanie legitymacji nowym członkom Koła. Szczególny charakter miało również spotkanie wielkanocne – dzielenie się jajkiem i bożonarodzeniowe – dzielenie się opłatkiem. Nieodłączną częścią każdego zebrania było świętowanie ważnych dat w życiu członków Koła – imienin, urodzin, rocznic ślubu. Szczególnie uroczyście świętowane były „okrągłe” rocznice (daty urodzin kończące się na cyfry „5” i „0”. Jubilaci oprócz gratulacji i życzeń otrzymywali tabliczki pamiątkowe i puchary z dedykacją od wszystkich członków naszego koła oraz kwiaty.
 3. Przyznane odznaczenia członkom naszego Koła (*) na wniosek zarządu Koła od władz związkowych to m.in.: krzyże ZŻWP, odznaki i dyplomy honorowe, akty mianowań, wyróżnienie wpisem do Księgi Honorowej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz medale za uczestnictwo w zawodach na szczeblu MZW.
 4. Imprezy organizowane przez Koło. (*) Działalność koła nie ograniczała się tylko do przeprowadzania zebrań. W 2015 roku zorganizowano: wycieczki autokarowe, udział we współorganizowaniu w pokazach „Hubertusa”, spotkanie przy grillu, udział w wiejskiej majówce.
 5. Działania koła na rzecz integracji środowiska wojskowego i cywilnego.(*) W sprawozdaniu podkreślona została ta kwestia działań o potrzebie rozwijania dobrej współpracy z instytucjami w kontekście o znaczeniu oficjalnych i roboczych kontaktów, w tym między innymi większego udziału członków Koła w uroczystościach organizowanych przez naczelne i wojewódzkie władze związkowe i samorządowe. W sprawozdaniu wymieniono aktywne uczestnictwo naszych członków Koła w różnych spotkaniach i uroczystościach rocznicowych ważniejszych wydarzeń historycznych organizowanych przez MZW oraz ZG ZŻWP. Uczestniczono w spotkaniu w Sejmie z kierownictwem klubu parlamentarnego SLD. Uczestniczono również w smutnych wydarzeniach – w pogrzebach kolegów, pomagano w ich organizacji W uroczystościach pogrzebowych udział brała delegacja Koła z wiązanką i pocztem sztandarowym. Przedstawiciele Koła odwiedzali groby zmarłych kolegów na różnych cmentarzach w Warszawie i poza nią w promieniu 80 km, zapalili znicze z zawieszką, która zawiera logo naszego Koła i napis” „Pamiętamy”.
 6. Działalność socjalno-zdrowotna. W 2015 r. jak każdego roku członkowie zarządu i Koła interesowali się losem kolegów przebywających w domach opieki, odwiedzali ich tam. Pamiętano o nich przy organizowaniu zebrań, zwłaszcza tych bardziej uroczystych (wielkanocnych, wigilijnych), zapewniano dla nich transport. Zarząd Koła przygotowywał paczki świąteczne dla znajdujących się w nienajlepszej sytuacji członków Koła.

 B.  Realizacja planu finansowego koła w 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności finansowej w minionym 2015 roku w imieniu Zarządu złożyła kol. Marzena Dźwigała – skarbnik Koła. Przedstawiła przychody i szczegółowo omówiła wydatki w 2015 roku. Inne dane dotyczące koła:
– w 2015 r. przekazano 1% podatku dzięki członkom koła – prawie 3000 zł.,
przewidywana kwota 1% podatku w 2016 r. na rzecz ZŻWP – około 3000 zł.,
– prenumerata „Głosu Weterana” – 6 osób,
– ilość artykułów, których autorami są członkowie Koła – około 14,
– udział Koła w zbiórce pieniężnej na sztandar dla MZW – wpłaty indywidualne 1800 zł.

C. Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej koła w 2015 roku.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła przedstawił jej przewodniczący kol. Stanisław Pieczara. Kontrolą objęto planowanie działalności w roku 2015 i w tym kontekście realizację statutowych zadań, stan liczebny członków Koła i pozyskiwanie nowych członków oraz opłacanie składek członkowskich i gospodarkę finansową. W ostateczności Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu i należycie prowadzoną dokumentację.

Po przedstawieniu sprawozdań prezes Koła kol. Jan Dźwigała zarządził głosowanie. Zebranie sprawozdawcze przyjęło jednogłośnie statutowo określone uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, planów działania Koła, budżetu oraz wysokości składki członkowskiej na rzecz Koła w 2016 roku.

Z okazji 75. rocznicy urodzin kol. Wiesława JÓŹWIAKA w imieniu członków koła życzenia i plakietkę wręczył Prezes Koła Jan Dźwigała w towarzystwie kol. Staszka Pieczary. Dalej był słodki poczęstunek i toasty.

znak (*) – patrz opis szczegółowy na miesięcznych stronach naszego portalu.

Opracował: Edward Binkowski                                         

Pierwsze zebranie w 2016 roku

Nasze motto na Nowy 2016 Rok:

     „ŹLE JEST ZMARNOWAĆ MŁODOŚĆ, A JUŻ CAŁKIEM GŁUPIO ZMARNOWAĆ STAROŚĆ”

Było to niezwykle sympatyczne spotkanie. Na początku prezes naszego Koła poinformował, że decyzją naszego Zarządu w szeregi Koła i Związku został przyjęty kpt. Juliusz Ziółek.
Później wręczono jubilatom, obchodzącym rocznice urodzin kończące się na cyfrę „0” lub „5”, pamiątkowe plakietki z dedykacją od wszystkich członków Koła. Jako pierwsza otrzymała ją przewodnicząca zespołu do spraw kobiet – Wiesia Wypych.
W następnej kolejności pamiątkowe plakietki z dedykacją zostały wręczone kolegom: płk. dr. Pawłowi Specikowi w 70. rocznicę urodzin (obchodził także imieniny) i mjr. Adamowi Podlasiakowi w 65. rocznicę urodzin. Wręczenia plakietek dokonali: prezes – mjr Jan Dźwigała i przewodniczący komisji rewizyjnej – st. chor. szt. Stanisław Pieczara (obydwaj są członkami Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego).
Nasze Koleżanki: Marzenka Dźwigała, Tereska Lempkowska oraz wspomniana już wcześniej Wiesia Wypych otrzymały słodycze, z kwiatami (na opakowaniu),z okazji Swoich rocznicowych urodzin.
W dalszej części naszego zebrania był toast noworoczny, który wygłosił prezes naszego Koła.

„Na wszystkie dni Nowego 2016 Roku życzę Wam wiary w sercu i światła w mroku,
abyśmy jednym krokiem mijali przeszkody, byśmy czuli się silni i wiecznie młodzi”

Po zakończeniu części oficjalnej były toasty okolicznościowe. Nie zabrakło lampki szampana. Wielokrotnie solenizantom wyśpiewano „Sto Lat”. Kol. Janina Gierek zaśpiewała nam kilka piosenek i zabawiała dowcipami. Przy słodyczach, kawie i herbacie, w bardzo miłej i nastrojowej atmosferze  upłynął nam czas.
Warto wspomnieć, że fundatorami szampana, słodyczy, ciast i różnych napoi byli: Marzenka Dźwigała, Wiesia Wypych, Tereska Lempkowska, Staszek Pieczara, Pawełek Specik i Romek Wojtczak.

Następne zebranie odbędzie się 11 lutego br. Będzie to zebranie sprawozdawcze na które serdecznie zapraszamy!!!

Foto: Grzegorz Serocki                                                                                         Opracowała: Zofia Powałka

Spotkanie wigilijne – 10 grudnia 2015 r.

     Wyjątkowo okazale i bogato firma cateringowa pana Janusza Kęski przygotowała stół wigilijny dla 80 osób. Na zaproszenie naszego Zarządu udział w spotkaniu brały następujące osoby:

 • pan Grzegorz Wysocki – zastępca burmistrza dzielnicy Ochota w Warszawie,
 • pan płk Dariusz Cieszyński – reprezentujący gen. dyw. dr. Wiesława Grudzińskiego – Dowódcę Garnizonu Warszawa,
 • pan płk Szczepan Góral – reprezentujący Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. gen. Zygmunta Berlinga;
 • pan Jacek Gomółka – przewodniczący komisji zdrowia, rodziny i polityki społecznej Rady Dzielnicy Ochota;
 • pan Mirosław Chada – członek zarządu środowiska IV Obwodu AK Ochota.

     Spotkanie wigilijne otworzył i gości przywitał – Prezes naszego Koła – Jan Dźwigała. Życzył nam wszystkim zgromadzonym i naszym rodzinom zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. Następnie zaprosił do podzielenia się opłatkiem oraz do konsumpcji potraw wigilijnych.
Kolejnymi mówcami byli:

 • kol. płk Stanisław Zawadka, wiceprezes Zarządu Krajowego Polskiego Związku Działkowców, który w imieniu prezesa i całego zarządu przekazał nam najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne;
 • pan Grzegorz Wysocki – przekazał życzenia od pani burmistrz Warszawy Ochoty i całego zarządu;
 • pan płk Dariusz Cieszyński – życzenia złożył w imieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa i swoim własnym;
 • kol. por. Jan Molo – wiceprzewodniczący Dzielnicowego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Warszawa – Ochota – złożył życzenia w imieniu tego Komitetu.

      W dalszej części zebrania, członkowie Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku – Stanisław Pieczara i Jan Dźwigała – wręczyli nadane przez Kapitułę Zarządu Głównego Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego” kolegom: Józefowi Apolinarskiemu i Bogdanowi Jakubikowi. Koleżanka Ela Piórkowska otrzymała z  rąk prezesa pamiątkową plakietkę z dedykacją od członków Koła z okazji minionej „okrągłej” rocznicy urodzin.
W następnej kolejności złożono serdeczne życzenia imieninowe: Ewie Mikołajczyk, Marysi Utkowskiej, Wiesi Wypych, Gienkowi Gradoniowi, Gienkowi Szulferowi i Gienkowi Wasykowi. Każdemu odśpiewano tradycyjny toast „Sto Lat”. Przy suto zastawionym stole czas upłynął bardzo sympatycznie.
Na zakończenie prezes przedstawił kpt. Juliusza Ziółka, który od 1 stycznia 2016 r. będzie członkiem naszego Koła.

Do Siego Roku!

Następne zebranie (z lampką szampana) planowane jest już w Nowy 2016 Roku 14 stycznia.

 

Foto: Grzegorz Serocki                                                                               Opracował: Edward Binkowski

Zebranie 12 listopada 2015 r.

    Zebranie Koła otworzył prezes Jan Dźwigała witając uczestników oraz przybyłych gości: sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW) ZŻWP ppłk Henryka Jagielskiego i przedstawiciela Dowództwa Garnizonu Warszawa kpt. Marcina Miszczaka.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego dnia 30 października 2015 r. członka naszego Koła płk dypl. Antoniego Rumiaka. Prezes przybliżył sylwetkę Zmarłego. Kolega nasz został pochowany w grobie rodzinnym w kwaterze VII, rząd I, grób 9 na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Piotra Skargi 2 w Warszawie Wesołej (tzw. „na górce”).

W dalszej części zebrania Sekretarz MZW ZŻWP odznaczył nadanymi przez Kapitułę odznaki „Za Zasługi dla ZŻWP”:
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”  –  płk. Grzegorza Serockiego;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”  –  kpt. Marcina Miszczaka.
Następnie Sekretarz MZW wręczył brązowe medale zdobyte drużynowo w rzucie granatem w zawodach na szczeblu MZW w czerwcu br. Medale otrzymali: płk Eugeniusz Szulfer i st. sierż. Stanisław Wajda.
Z okazji 65 urodzin kol. Ewa Macyszyn odebrała z rąk prezesa naszego Koła szklaną tabliczkę z dedykacją od wszystkich członków Koła. Rocznice urodzin świętowały również kol. Stanisława Pietrucha i kol. Teresa Kraśniak.
Po zakończeniu części oficjalnej kol. Edward Bernolak z okazji Święta Niepodległości, przy akompaniamencie gitary śpiewał pieśni patriotyczne wspólnie z koleżankami i kolegami uczestniczącymi w zebraniu.Atmosfera spotkania była podniosła i nastrojowa.

 

Foto: Marzena Dźwigała                                                          Opracowała: Wiesława Wypych

Zebranie 08.10.2015 r.

Na wstępie zebrania prezes Jan Dźwigała serdecznie powitał przyjaciela naszego Koła, sekretarza Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego (MZW) – kol. ppłk. Henryka Jagielskiego i wszystkich zebranych członków naszego Koła. Zebrani przywitali gościa brawami.
W pierwszym punkcie zebrania prezes poinformował, że na wniosek naszego zarządu, za zasługi dla Koła i Związku, Kapituła działająca przy Zarządzie Głównym ZŻWP podjęła decyzję o przyznaniu niżej wymienionym osobom:
– złotą Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Jerzy Gąska, kol. chor. Eugeniusz Wasyk;
– brązową odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. Halina Hawełka, kol. Anna Kaim, kol. st. chor. Leszek Klimek;
– odznakę honorową „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. sierż. Antoni Gaj, mjr Henryk Wróbel.
Wręczenia odznak dokonał sekretarz MZW w towarzystwie prezesa i przewodniczącego komisji Rewizyjnej Koła.
Następnie nasz kolega chor. Krzysio Mucha odebrał od Janka Dźwigały i Staszka Pieczary pamiątkowy puchar z dedykacją od wszystkich członków Koła w związku z minioną w maju 55. rocznicą urodzin.
W kolejnym punkcie prezes naszego koła zapoznał zebranych z programem obchodów 72. rocznicy bitwy pod Lenino. Szczególną uwagę zwrócił i zaprosił na uroczystą odprawę wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu 11 października br. o godz. 12.00. Organizatorem tej uroczystości jest nasze Koło.
W dalszej części zebrani przy słodkim poczęstunku przez dwie godziny odbywali luźne rozmowy i odśpiewywali gromkie „Sto lat” październikowym jubilatom: Edziowi Binkowskiemu, Januszkowi Ciechanowi, Ali Cieplusze, Lucynce Kulińczyk, Tadkowi Nieszynowi, Romkowi Roczniakowi, Janeczce Turlejskiej i Zbyszkowi Wronie oraz solenizantom: Jadzi Łuczak, Edziowi Binkowskiemu, Tereskom: Kraśniak, Lempkowskiej i Paździor, Tadziom: Ciskiemu, Kurzyńskiemu, Makarewiczowi i Nieszynowi.
Na zakończenie prezes poinformował, że sponsorami poczęstunku byli: Tereski: Kraśniak i Lempkowska, Lucynka Kulińczyk, Edzio Binkowski, Krzysio Mucha, Tadzio Makarewicz, Tadzio Nieszyn i Zbyszek Wrona.
Dziękujemy gościowi oraz wszystkim członkom naszego Koła za udział w zebraniu.

Foto: Marzenka Dźwigała                                                  Opracowała: Zosia Powałka
        i Jurek Gąska                                                                                     i Andrzej Rońda

Zebranie 11 czerwca 2015

11 czerwca zebranie odbyło się „na wyjeździe” tzn. w gościnnym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Rakowiec” przy ulicach Żwirki i Wigury / Rostafińskich w Warszawie, gdzie prezesem od niedawna jest Emilka Borkowska – sekretarz naszego zarządu. W tym celu zostały rozstawione parasole, stoły i ławki. Uruchomiono grill.
Na zebranie przybył, serdecznie witany, sekretarz MZW kol. Henryk Jagielski.
Pierwszym punktem zebrania był komunikat prezesa Koła o tym, że w maju został poinformowany o śmierci naszej koleżanki – Oktiabryny Turkiewicz. Zmarła w październiku 2013 r w Moskwie. Jej prochy zostały przewiezione do Polski i zostały pochowane w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani chwilą ciszy uczcili jej pamięć.
W kolejnym punkcie zebrania dostojny gość w towarzystwie naszego prezesa – Janka Dźwigały wręczyli Złotą Odznakę „Za Zasługi dla ZŻWP” – płk. Wincentemu Nowaczyńskiemu, który w czerwcu br. ukończy 90 lat życia. Następnie życzenia z okazji jubileuszy urodzin (pozostałych) i imienin otrzymali pozostali członkowie koła.
Dalej było znakomite jadło (także dania gorące), słodki poczęstunek i toasty.
Dziękujemy Wiesi Wypych, Staszkowi Pieczarze i Krzysiowi Szymańskiemu za znakomite przygotowanie tej doniosłej uroczystości. Dziękujemy władzom ROD „Rakowiec” za możliwość przebywania na ich gościnnym terenie.
Ustalono, że następne zebranie odbędzie się 10 września br.

Foto: Grześ Serocki                                    Opracował: Paweł Witecki

Zebranie 14 maj 2015

Na zebranie w dniu 14 maja przybył zaproszony przez zarząd – kol. płk Bogdan Miller – prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku. Drugim z zaproszonych gości był koordynator do spraw kombatantów w Dzielnicy Ochota – pan Mirosław Chada. Po ich przywitaniu przez naszego prezesa głos zabrał prezes honorowy – kol. płk Eugeniusz Gradoń. Przekazał w kilku pięknych słowach wydarzenia dotyczące obchodzonej w maju br. – 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz ocenę udziału polskiego wojska w rozgromieniu faszyzmu niemieckiego. Za celne sformułowania otrzymał należne brawa.
Następnie kol. Staszek Pieczara, członek Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego, odczytał: postanowienie Ministra Obrony Narodowej z 28.04.2015r. w sprawie mianowania na stopień porucznika: ppor. Jana Molo oraz wyciąg z Uchwały nr 5/2015/K z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyróżnień członków naszego Koła za patriotyczną postawę i wytężoną działalność społeczną w szeregach ZŻWP. Mocą tej uchwały odznaczeni zostali:
Odznaką I Klasy z Gwiazdą „Za Zasługi dla ZŻWP”- kol. płk dypl. Tadeusz Makarewicz;
Złotą Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Julian Mieczysław Jastrzębski;
Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. st. chor. szt. Mirosław Hajduk;
Brązowymi Odznakami „Za Zasługi dla ZŻWP – kol. ppłk Edward Bernolak i ppłk Henryk Kinasiewicz;
Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla ZŻWP” – kol. płk Kazimierz Komocki i kol. płk Marek Proficz.
Po dekoracjach nastąpiło wręczenie wszystkim dyplomów honorowych związanych z Rocznicą Zwycięstwa;
1. por. Ludwik BENDER
2. płk Eugeniusz GRADOŃ
3. ppłk Adam GRZEŚKOWIAK
4. płk Julian Mieczysław JASTRZĘBSKI
5. ppłk Władysław KAŹMIERCZAK
6. płk Tadeusz MAKAREWICZ
7. por. Jan NIEDŹWIECKI
8. por. Marek SEWEN – ŁAGODA
9. płk Józef TURLEJSKI
10. płk Antoni RUMIAK
11. ppor. Jan WĘGIEREK.
W imieniu uhonorowanych wystąpił płk Makarewicz. Nawiązał do rocznicy, do swoich przeżyć frontowych (przeszedł szlak bojowy Lenino – Berlin), czasy dzieciństwa i wywózki w głąb ZSRR. Ustosunkował się bardzo emocjonalnie do rosnących w siłę organizacji pro banderowskich na Ukrainie. Wspomniał o ok. 200 tys. Polek i Polaków wymordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, w tym przez UPA. Za tę wypowiedź otrzymał brawa na stojąco.
Dyplomy wręczali: prezes MZW i prezes Koła.

Rozpoczęliśmy 2015 r.

8 stycznia odbyliśmy pierwsze zebranie w 2015 r. Na wstępie prezes przekazał zebranym smutną wiadomość. Po ciężkiej chorobie zmarł 31 grudnia 2014 r. nasz Wspaniały Kolega ppłk Kazimierz Parasiak. Przypomniał Jego drogę życiową. Pogrzeb odbył się 7 stycznia br. w Legionowie. Zebrani chwilą ciszy i skupienia, na stojąco, uczcili Jego pamięć.

Następnie prezes ogłosił, że nasza drużyna (płk Eugeniusz Szulfer, mjr Andrzej Tybel,    st. chor. szt. Jacek Jankowski, mjr Zbigniew Lichocki) zajęła w konkurencji rzutu granatem F-6 na zawodach reprezentacji  kół podległych Mazowieckiemu Zarządowi Wojewódzkiemu naszego Związku – drugie miejsce. Zawody odbyły się w czerwcu ub. roku na poligonie w Wesołej. Pierwszych trzech  z wymienionych zawodników otrzymało od marszałka województwa mazowieckiego – Adama Struzika – pamiątkowe srebrne medale, a cała drużyna dyplom. Prezes zapowiedział, że dyplom będzie umieszczony      w siedzibie naszego Koła. W zebraniu uczestniczył z tej drużyny tylko mjr Andrzej Tybel.     O udekorowanie tego zawodnika został poproszony wieloletni mistrz Polski w biegach długodystansowych i wielokrotny rekordzista, członek naszego Koła – ppłk Henryk Piotrowski. Mjr Andrzej Tybel był niezwykle wzruszony. Zaapelował aby na przyszłe zawody zbudować drużynę, która obok konkurencji rzutu granatem dobrze by się zaprezentowała także w strzelaniu.

W dalszej części zebrania uhonorowano „okrągłych jubilatów”. 50 lat ukończył w styczniu st. kpr. Adam Kwiecień, w listopadzie ub. roku 30 lat ukończyła nasza koleżanka Agata Jastrzębska. W imieniu zarządu pamiątkowe plakietki wręczył im wiceprezes – płk dypl. Zbigniew Wrona. Kolejnym jubilatem był płk Antoni Rumiak, który 20 stycznia br. kończy 90. lat. Jest to żołnierz II Armii WP, który walczył pod Dreznem, Budziszynem i pod Pragą. O wręczenie pamiątki, wykonanej z tej okazji, został poproszony płk dypl. Tadeusz Makarewicz, były przełożony jubilata, żołnierz, który przebył szlak bojowy od Lenino do Berlina, były dowódca Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON.

Jubilat w krótkiej wypowiedzi przybliżył niektóre ważne wydarzenia ze swojego życiorysu.

 

Nasza koleżanka – Marzena Dźwigała otrzymała życzenia z okazji zbliżających się urodzin. Jubilatka zafundowała wszystkim zebranym pyszne ciasto z piekarni „Gromulski”.

 

Z okazji rozpoczętego Nowego Roku prezes złożył zebranym serdeczne życzenia oraz zachęcił do wypicia szampana.

DSC_0885 (640x427) DSC_0886 (640x427) DSC_0888 (427x640)DSC_0889 (427x640) DSC_0890 (640x427) DSC_0891 (640x427)DSC_0895 (640x427) DSC_0898 (640x427) DSC_0905 (640x427) DSC_0906 (427x640)

Foto: płk Jerzy Gąska                                             Opracował: płk Grzegorz Serocki

Zebranie Noworoczne 2014

Smutne było rozpoczęcie noworocznego zebrania członków naszego Koła. Prezes poinformował zebranych, że w dniu 4 stycznia 2014 r. zmarł po ciężkiej chorobie jeden z najznamienitszych kolegów – por. Zdzisław ŁUCZAK. Brał udział w walkach z bandami UPA, był ciężko ranny. Wielki społecznik, wspaniały Człowiek. Pogrzeb, organizowany przez Koło, odbędzie się 10 stycznia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zebrani uczcili chwilą ciszy Jego pamięć.

Poinformował, że w czasie posiedzenia zarządu w dniu 2 stycznia 2014 r.został skreślony z listy członków Koła i Związku z inicjatywy zarządu – mł. chor. szt. Jacek Jankowski.

Przekazał wiadomość o chorobie Wiesia Jóźwika. Prosił abyśmy trzymali za niego nadzieję na rychłe wyzdrowienie.

Następnie nw. zostali wymienieni jako „styczniowi” jubilaci/tki i solenizanci/tki: Wiesia Wypych, Tereska Lempkowska, Marzenka Kruk, Miecio Mosakowski, Staszek Pieczara, Paweł Sepecik, Andrzej Węgier oraz nieobecni: Wiesio Jóźwik, Kazio Kamiński, Miecio Respondek, Antek Rumiak, Roman Wojtczak. Wszystkim złożono serdeczne życzenia . Szczególne życzenia, z pamiątkami od Koła, otrzymały nw. osoby, które miały rocznice „okrągłe”: Tereska Lempkowska (wraz z przepięknym tortem), Miecio Mosakowski i Andrzej Węgier. Dalej były szampany ufundowane przez Wiesię i Staszka oraz specjały i napoje, których fundatorami były pozostałe jubilatki, jubilaci i solenizanci.

Na zakończenie spotkania Janek Dźwigała wystosował zaproszenie na uroczystość pogrzebową Zdzisia Łuczaka oraz na uroczystość poświęconą 69. rocznicy wyzwolenia Warszawy przez wojska radzieckie i walczące u ich boku wojsko polskie, która rozpocznie się dnia 17 stycznia przed Grobem Nieznanego Żołnierza o g. 11,45 z udziałem naszego pocztu sztandarowego i delegacji z wieńcem.

Zapowiedział, że 13 lutego, zgodnie ze Statutem ZŻWP, będzie zebranie sprawozdawcze.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opracował: płk Grzegorz Serocki

Niezapomniana Wigilia

12 grudnia g. 10.00. Sala Oddziału Ochockiego PKPS przy ul. Grójeckiej 120 w Warszawie. Wszystkie miejsca zajęte. Stały suto zastawione jadłem wigilijnym. Oczekiwanie na przybycie zaproszonych gości: przewodniczącego klubu parlamentarnego SLD – Leszka Millera, prezesa Zarządu Głównego naszego Związku – gen. dyw. dr. Franciszka Puchały, szefa warszawskiego SLD – Sebastiana Wierzbickiego, wiceprezesa Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku – płk.. Zdzisława Przeszłowskiego. Wśród obecnych członków naszego Koła są m. in.: przewodnicząca zespołu ds. kobiet – Wiesia Wypych, prezes Mazowieckiego Zarodu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców – kol. płk Stanisław Zawadka, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – płk Mieczysław Mosakowski, wiceburmistrz Ochoty – kol. Krzysztof Kruk, prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych: Janusz Ciechan, Ryszard Niedbała, Staszek Pieczara, Włodzimierz Sibilski, kapelan naszego koła – ks. st. kpr. Wojciech Wojno. Do zebranych dochodzi informacja, że wskutek ważnych spraw w sejmie nie przybędzie Leszek Miller.

Spotkanie – zebranie otworzył powitaniem gości prezes mjr Jan Dźwigała. Poinformował, że na posiedzeniu zarządu Koła w dniu 5 grudnia 2013 r.:

 1. przyjęto w poczet członków koła i Związku: Zofię Morozowicz – Bakę, Joannę Zatorską – Miller, Kazimierza Komockiego oraz Zenona Panasika;
 2. skreślono z listy członków na własną prośbę (wskutek choroby): Danutę Rak;
 3. skreślono z listy członków z inicjatywy zarządu; chor. Wiesława Drzazgę.

Następnie kapelan Koła odmówił krótką modlitwę i poświęcił potrawy. Połamano się opłatkiem. Życzenia świąteczno – noworoczne kolejno przekazywali zebranym: mjr Jan Dźwigała, Sebastian Wierzbicki, płk Zdzisław Przeszłowski oraz gen. dyw. Franciszek Puchała. W swoim wystąpieniu scharakteryzował on sytuację w Związku i główne kierunki jego działalności na 2014 r. Atmosfera stała się iście rodzinna. W międzyczasie „grudniowi” jubilaci i solenizanci otrzymali serdeczne życzenia. Oni byli też sponsorami części jadła i napojów. W końcowej części spotkania kilkanaście osób otrzymało z rąk prezesa zarządu głównego legitymacje członkowskie naszego Związku.

Potrawy przygotowała firma TRATORIA RZYM z Sulejówka – Miłosnej przy ul. Armii Krajowej 5.

DSC_0070 DSC_0116 DSC_0147 DSC_0150 DSC_0156 DSC_0161 DSC_0167 DSC_0172 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0202 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0206 DSC_0207 DSC_0208 DSC_0209 DSC_0210 DSC_0211 DSC_0212 DSC_0216 DSC_0217 DSC_0230 DSC_0233 DSC_0236 DSC_0242 DSC_0243 P1090374 P1090375 - Kopia P1090377 P1090384 P1090386 P1090394 P1090415 P1090432 P1090440 P1090449 P1090452 P1090459 P1090489 P1090490 P1090492 P1090493 P1090494 P1090495 P1090496 P1090497 P1090498 P1090501

Opracowała: Emilia Borkowska